Search:

Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

У торговельному (демонстраційному) залі мають бути виставлені наявні в суб'єкта господарювання товари або їх зразки в повному асортименті.

Забороняється продаж товарів, що не мають відповідно­го маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.

Суб'єкт господарювання позначає роздрібні ціни на ярликах (цінниках) або в покажчиках цін товарів, що надхо­дять до продажу.

Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчиз­няного та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарювання зобов'язані надати споживачам необхід­ну, достовірну та своєчасну інформацію про товари в суп­ровідній документації, що додається до продукції, на ети­кетці, а також маркуванням чи іншим способом (у доступ­ній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів, яка має містити:

♦ назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

♦ найменування нормативних документів, вимогам яких повинні

відповідати вітчизняні товари;

♦ дані про основні властивості товару;

♦ відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застережен­ня щодо застосування окремих товарів, якщо такі застере­ження встановлені нормативно-правовими актами;

♦ дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару;

♦ дату виготовлення;

♦ відомості про умови зберігання;

♦ гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

♦ правила та умови ефективного і безпечного вико­ристання товару;

♦ строк придатності (строк служби) товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про мож­ливі наслідки в разі невиконання цих дій;

♦ найменування та місцезнаходження виробника (вико­навця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Стосовно товарів, які підлягають обов'язковій сертифіка­ції, споживачу повинна надаватись інформація про їх сер­тифікацію. Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути не­безпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (вико­навець, продавець) зобов'язаний довести до відома спожи­вача інформацію про такі товари і можливі наслідки їх спо­живання (використання). Інформація споживачу повинна надаватися згідно із за­конодавством про мови.

Забороняється приймати до продажу та реалізову­вати товари, на які нормативними документами встанов­лено гарантійні строки, без експлуатаційних документів (технічного паспорта або іншого документа, що його замі­нює, тощо).

Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ре­монту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, продавець зобов'язаний:

● у присутності споживача здійснити перевірку спожив­чих

властивостей товару, наявності експлуатаційних доку­ментів, у тому числі гарантійного талона та відривних та­лонів на гарантійне обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних документах;

● поінформувати споживача про правила користуван­ня товаром;

● заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на гарантійне обслуговування;

● надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт.

У разі коли товар потребує проведення робіт з уведен­ня в експлуатацію, суб'єкт господарювання зобов'язаний надати споживачу відповідну інформацію або забезпечити виконання таких робіт.

Розрахунки за продані товари та надані послуги мо­жуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, же­тонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачу в обов'язковому порядку видається розрахун­ковий документ установленої форми на повну суму прове­деної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

У сьогоденних умовах розвитку нових інформаційних технологій, успішна діяльність будь-якого підприємства багато в чому залежатиме від уміння, досвіду керівників при управлінні комунікаційними процесами. Тому, хоч увесь цей процес часто може тривати лише кілька секунд, аналіз цих етапів дозволяє показати де, у яких точках виникають проблеми інформаційного обміну при управлінні таким підприємством у сучасних ринкових умовах. Завданням даного розділу буде відслідковування проблеми формування маркетингових комунікацій у ...

Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців

“Прогнозувати середні економічні показники — те ж саме що запевняти людину, яка не вміє плавати, що вона спокійно перейде річку вбрід, тому що її середня глибина не більше чотирьох футів”. Мілтон Фрідманї Впровадження ринкових відносин в Україні потребує радикальних змін в господарському механізмі і насамперед нові підходи до системи взаємодії “виробник (продавець) — покупець”. Розвинута ринкова економіка передбачає насиченість ринку різноманітними товарами й послугами, здатними задовольнити неухильно зростаючий попит ...

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферат Головною метою для виявлення можливостей є інформація о потребах покупців, діях конкурентів та змінах котрі відбуваються у маркетинговому середовищі, а також реакція покупців на стратегії маркетинга компанії. Компанії також повинні збирати інформацію відносно товарів та результатів діяльності самої компанії в вигляді інформації по продажу та витратам. Інформацію о зовнішніх даних та о компанії переносять у маркетингову інформаційну систему, щоб нею змогли ефективно користуватись менеджери які розробляють плани та ...