Search:

Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможли­вості повернути гроші в день розірвання договору — в ін­ший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж про­тягом семи днів.

Належна робота (застосування, використання) това­ру, у тому числі комплектуючих виробів, має забезпечува­тися протягом гарантійного строку, установленого норма­тивно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

У разі виявлення протягом установленого гарантій­ного строку недоліків споживач у порядку та в строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника то­вару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, під­тверджених за необхідності висновком експертизи, спожи­вач у порядку та в строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

- розірвання договору та повернення сплаченої за то­вар грошової суми;

- вимагати заміни товару на такий же товар або на ана­логічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Продавець зобов'язані прийняти товар неналежної якості в споживача, видати йому документ, що підтверджує одержання товару, і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка подається споживачем удвох примірниках. Один примірник цієї заяви повертається споживачу з відміткою продавця, дати прийняття за­яви, прізвища, ініціалів та посади працівника, який прийняв заяву, другий — залишається у продавця.

У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (ви­конавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати про­ведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у виснов­ках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним установлених правил використання, зберігання чи транс­портування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підля­гають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функ­ції) витрати на проведення експертизи. Споживач, прода­вець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи в судовому порядку.

За наявності товару вимога споживача про його за­міну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його за­міну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу спо­живача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач управі на свій вибір пред'явити продавцю інші вимоги, пе­редбачені цими правилами.

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протя­гом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за зго­дою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому на­дається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, ар­тикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього прода­вець зобов'язаний створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не прова­диться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Інформація в системі маркетингу

План Поняття системи маркетингової інформації. Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності. Маркетингове середовище. Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки. Поняття системи маркетингової інформації. Майже на кожному кроці в процесі аналізу, планування, здійснення і контролю діяльності маркетингових заходів маркетологам потрібна інформація. Їм потрібна інформація про клієнтів, конкурентів, ділерів і інші сили, діючі на ринку. В ХІХ ст. більшість фірми були дрібними і їх ...

Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

Підприємства та організації (далі — підприємства) навіть еко­номічно розвинутих країн основними напрямками встановлення контактів з покупцями ще й досі вважають опрацювання реклам­ного звернення. Однак багато які з них уже зараз мають менеджерів або навіть окремі служби паблік рилейшнз. Так само як реклама пройшла шлях від простого викрикування зазивалами повідомлень про товари, так і уявлення про те, що таке сучасна комунікація, в перспективі має значно трансформуватися у бік зростання значення паблік рилейшнз. Уже тепер ...

Стимулювання продажу товарів і послуг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Розгорнувши майже будь-яку газету в Україні, можна побачити такі рекламні звернення: «З 15 по 31 січня на металопластикові вікна знижка 15%»; «Понад 300 видів покриттів для будь-якого інтер'єру. Постій­ний продаж залишків зі знижкою до 60%»; «На виплат телевізори, аудіо-, відеоапаратура, холодильники, пральні машин, газові та електроплити, комп'ютери, масляні обі­грівачі та ін...»; «Завдяки випускникам-бізнесменам та замовникам-працедавцям інститут поновлює спонсорську програму: за перший місяць ...