Search:

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

У віданні виконавчих органів сілських, міських рад якє власні, так і делеговані повноваження.

До власних повноважень у сфері комунікацій належать: Управління об`єктами транспорту та зв`язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад; забеспечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту та здійснення контролю за їх діяльністю; реєстрація гаражних кооперативів. Органи місцевого самоврядування також об`єднують на договірних засадах кошти місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій.

До делегованих повноважень належать здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підпиємствами транспорту та зв`язку [3, 141].

2. Управління коммунікаціями в галузі транспорту

Залізничний транспорт

Через Мінтранс здійснюється управляння залізничним транспортом жержави . До складу залізниччного транспорту входять:

підприємства, що здійснюють преревезення пасажирів і вантажів;

рухомий склад залізничний транспорту ;

залізничні шляхи сполучення;

навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади;

заклади охорони здоров`я, фізичної культуриі спорту, культури;

науково-дослідні, проектно-конструкторські організації;

інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що забеспечують функціювання транспорту.

Управління залізничного транспорту здійснює Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі – Укрзалізниця). Діяльність Укрзалізниці регулюється Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р., та іншими нормативними актами. Укрзалізниця – це орган управління залізничним транспортом загального користування, який підвідомчий Мінтрансу України. До сфери Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші об`єднанання, підприємства, установи і організації залізничного транспорту.

До основних завдань Укрзалізниці належать:

організація злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях;

забеспечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту та оновлення;

розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;

вжиття заходів для забеспечення безпеки функціонування мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на залязничному транспорті та його діяльність під час ліквідації наслідків аварій, стихійного або іншого лиха та ін.

Укрзалізницю очолює генеральний директор, який за посадою є першим заступником Міністра транспорту України. Генеральний директор має заступників, які за поданням Міністра транспорту України призначаються Кабінетом Міністрів України.

Для розроблення основних напрямків розвитку залізничного транспорту, а також вирвшення найважливіших питань цого господарської діяльності створюється рада Укрзалізниці. Склад ради та положення про неї затверджується Міністром транспорту України. Рішення ради втілюються в життя наказами генерального директора.

Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Наступною ланкою управляння залізничним транспортом є управіння залізницями, в яких функціонують відділення залізниць. Очолюють управіння і відділення залізниць начальники. Низовою ланкою Залізничного транспорт у є залізнична станція (пасажирська, вантажна, сортувальна). Очолює її начальник станції [2, 339-340].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Адміністративне право

План. 1. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення. 2. Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. 3. Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністра­тивного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розг­ляду конкретних справ та ...

Основи права

ПЛАН. 1. Загальна характеристика форм права власності. 1.1. Сутність захисту права власності. 1.2. Засоби захисту права інтелектуальної власності. Висновки 2. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. 2.1.Право дружини і чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. 2.2.Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток. 2.3.Право на вибір прізвища та на його зміну. 2.4.Право дружини та чоловіка на розподіл. обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї. 2.5.Право дружини та чоловіка на ...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насампе­ред захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно від­сутньою є те, що рішення про визнання особи безвісно відсут­ньою приймає лише суд. До того ж, ст.43 максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана без­вісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці її постійного проживання ...