Search:

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

Органи управління

Сучасний зв`язок є однією з пріоритетених і найважливіших галузей в Україні та покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах і послугах поштового та електричного зв`зку. Відносини у галузі зв`язку регулюються Законом України “Про зв`язок” від 16 травня 1995 р., іншими актами законодавства України та нормативними актами міністерств та відомств. Правовий статус, повноваження і обов`язки операторів зв`язку, а також використання радіочастотного ресурусу визначається окремими законодавчими актами.

Дія Законом України “Про зв`язок” поширюється на відносини у галузі зв`язку, в яких беруть участь органи державної влади, органи місцевоо самоврядування, підприємства, установи і організації зв`язку та споживачів послуг зв`язку і радіочастот. Але дія цього закону не поширюється на державну систему урядового зв`язку, а також на мережі технологічного зв`язку і відомчі мережі зв`язку та відносини. Що забеспечують їх функціонування. В сучасний період засоби зв`язку також перебувають у віданні Мінтрансу, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міноборони та інших відомств України.Державну політику в галуі зв`язку визначає Верховна Рада України. Управління єдиною національною системою зв`язку здійснює Кабінет Міністрів України [4, 167].

Центральним органом виконавчої влади в галузі зв`язку є Державний комітет зв`язку та інформації України (далі - Держкомзв`язку). Що стосується управління зв`язком, то воно регулюється Пооженням про Державний комітет зв`язку та інформації Україн, затвердженим Указом Президента України від 30 червня 1999 р.

Управління зв`язком полягає у визначенні основних напрямів розвитку галузі, а саме: розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку і вдосконалення єдиної національної системи зв`язку, підвищення її якості, доступності і сталого функціонування; регулюванні діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживача; сприяти розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сфері надання послуг зв`язку; проведенні державної антимонопольної політики у галузі зв`язку.

Держкомзв`язку України очолює Голова, який здійснює керівництво і несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів.

Для погодженого вирішення питань, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку галузі у Держкомзв`язку України утворюється колегія у складі Голови, його заступників, а також інших керівників працівників Держкомзв`язку України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і оранізацій, що належать до цієї сфери. Членів колегії затверджує та увільняє від обов`язків Кабінет Міністрів України.

Поштовий і електричний зв`язок і єдиному технологічному процесі здійснюють державні підприємства зв`язку. Поштовий зв`язок – це приймання, оброблення, перевезення та доставлення доручень письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб щодо грошових переказів, банківських операцій.

В Україні у серрі поштового зв`язку діють такі основні госрозрахункові підприємства: Українське державне підприємство поштового зв`язку України державне підприємство “Преса” та державне підприємство “Марка України”.

Українське державне підприємство поштового зв`язку України (далі – Укрпошта) діє на підставі її статуту і очолюється генеральним директором, який в межах своєї компетенції видає накази та затверджує положення про структурні підрозділи поштового зв`язку України.

В областях функціонують дирекції Укрпошти, які єїї структурними підрозділами, філіалами. Що діють на підставі її довіреності. Дирекція має у своєму складі територіально відокремлені безбалансові виробничі структурні підрозділи – вузли зв`язку, поштамп. Дирекція неє юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Укрпошти та на підставі Положення про дирекцію, яке затверджуєтьсягенеральним директором. Головним завданням дирекції є своєчасне якісне та повне задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв`язку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Кредитування у підприємницькій діяльності

План: План: Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Поняття кредитування і кредитних правовідносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 8 Види і форми кредитів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12 Кредитний договір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14 4.1. Договір ...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насампе­ред захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно від­сутньою є те, що рішення про визнання особи безвісно відсут­ньою приймає лише суд. До того ж, ст.43 максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана без­вісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці її постійного проживання ...

Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

Правила ІНКОТЕРМС відомі в усьому світі і дуже широко застосовуються в практиці міжнародної торгівлі. ІНКОТЕРМС -скорочене від англійського "Іпіегпаїіопаї СоттегсіаІ Тегтз" (Міжнародні торгові терміни), - повна їх назва - Міжнародні правила тлумачення торгових термінів {часто їх називають ще - базисні умови постачання). Видаються вони Міжнародною торговельною палатою і вперше були опубліковані в 1936 році. Надалі в них вносилися зміни і доповнення в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 роках. По своїй суті Правила ...