Search:

Бюджетний устрій та бюджетна система України

На виконання як державного, так i мiсцевих бюджетiв впливають такi чинники: зростання валового внутрiшнього продукту, розширення пiдприємствами всiх форм власностi обсягiв випуску товарiв та їх реалiзацiї, збiльшення обсягу виробництва i закупок сiльськогосподарської продукцiї, зростання заробітної плати по установах, що фiнансуються з бюджету.

Поряд з цим держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економiї коштiв, це дасть змогу зменшити видатки бюджетiв усiх рiвнiв та збiльшити видiлення коштiв на iнвестицiйну дiяльнiсть.

Бюджетна система України

Бюджетний устрiй України визначається закрiпленим Конституцiєю України державним .ладом України та її адмiнiстративно-територiальним подiлом. Пiд бюджетним устроєм розумiють органiзацiю i принципи побудови бюджетної системи, її структуру, взаємозв'язок мiж її окремими ланками. Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети утворюють бюджетну систему. Сукупнiсть усiх бюджетiв, що входять до складу бюджетноi системи України, складає зведений бюджет, який використовується для аналiзу i визначення засад державного регулювання економiчним i соцiальним розвитком України.

Бюджет Автономної Республiки Крим об'єднує республiканський бюджет та бюджети районiв i мiст республiканського пiдпорядкування цього регiону. До мiсцевих бюджетiв належать обласнi, мiськi, районнi в мiстах, селищнi I сiльськi бюджети. Бюджет областi об'єднує обласний бюджет та бюджети районiв i мiст обласного пiдпорядкування. До складу бюджету району входять районний бюджет, бюджети мiст районного пiдпорядкування, селищнi та сiльськi бюджети. Селищнi i сiльськi бюджети створюються за рiшенням районних чи мiських раднародних депутатiв за наявностi необхiдної фiнансової бази i визначають заходи вiдповiдних селищних i сiльських бюджетiв.

Бюджет мiста, яке має районний подiл, об'єднує мiський бюджет та бюджети районiв, що входять до його складу. У випадках, коли мiськiй чи районнiй у мiстi радi народних депутатiв адмiнiстративне пiдпорядкованi iншi мiста, селища чи сiльськi населенi пункти, то бюджети цих мiст, селищ, сiл об'єднуються вiдповiдно у бюджетi мiста або у бюджетi району в мiстi.

Бюджетний устрiй грунтується на принципах єдностi, повноти, достовiрностi, гласностi, наочностi i самостiйностi усiх бюджетiв, що входять до бюджетної системи України.

Принцип єдностi означає iснування єдиного рахунку доходiв i видаткiв кожної ланки бюджетної системи. Єднiсть бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифiкацiєю, єднiстю форм бюджетної документацiї, погодженими принципами бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соцiально-економiчною полiтикою, наданням необхiдної статистичної та бюджетної iнформацiї з одного рiвня бюджету iншому.

Принцип повноти полягає у вiдображеннi у бюджетi всiх доходiв i видаткiв. Принцип достовiрностi вимагає формування бюджету на основi реальних показникiв, науково обгрунтованих нормативiв та вiдображення у звiтi про виконання бюджету тiльки тих доходiв i видаткiв, якi є результатом кiнцевих касових операцiй банкiв.

Принцип гласностi забезпечує висвiтлення в засобах масової iнформацii показникiв бюджетiв i звiтiв про iх виконання. Принцип наочностi обумовлює вiдображення показникiв бюджетiв у взаємозв'язку iз загальноекономiчними показниками в Украiнi та за ii межами шляхом використання засобiв максимальноi iнформативностi щодо результатiв порiвняльного аналiзу, визначення темпiв i пропорцiй економiчного розвитку.

Головним ланцюгом бюджетноi системи Украiни є Державний бюджет, з якого фiнансуються заходи загальнодержавного значення в галузi господарського, культурного будiвництва, оборони держави, утримання органiв державної влади i управлiння. Через Державний бюджет провадиться перерозподiл частини загальнодержавних доходiв мiж Автономною Республiкою Крим та областями у виглядi субвенцiй, субсидiй та дотацiй з метою економiчного вирiвнювання регiонiв.

Державний бюджет Украiни, республiканський бюджет Автономноi Республiки Крим, обласнi, мiськi, районнi, районнi в мiстах, селищнi, сiльськi бюджети є самостiйними. Самостiйнiсть бюджетiв забезпечуiться наявнiстю власних доходних джерел i правом визначення напрямiв iх використання вiдповiдно до законодавства Украiни. При цьому, складаючи i виконуючи своi бюджети, вiдповiднi органи влади й управлiння враховують загальнодержавнi iнтереси. Бюджетнi права Украiни, Автономноi Республiки Крим та мiсцевих рад народних депутатiв Бюджетне право Украiни затверджене в Конституцii Украiни. Вiдповiдно до п. 4 статгi 85 Конституцii Украiни, до повноважень Верховноi Ради Украiни належить затвердження Державного бюджету Украiни та внесення змiн до нього, контроль за виконанням Державного бюджету Украiни, прийняття рiшення щодо звiту про його виконання. При цьому, згiдно зi статтею 92 Конституцii, виключно законами Украiни встановлюються Державний бюджет Украiни i бюджетна система Украiни. Згiдно зi статтею 95, бюджетна система Украiни будується на засадах справедливостi й неупередженого розподiлу суспiльного багатства мiж громадянами. Виключно законом про Державний бюджет Украiни визначаються будь-якi видатки держави на загальносуспiльнi потреби, розмiр i цiльове спрямування цих видаткiв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Вищі органи демократичної держави

План Передмова Розподіл влад - розподіл функцій Порівняльний аналіз вищих органів держави: Парламент Будова парламентів Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів Уряд Особливості конституційного статусу глав держав Література Передмова Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має ...

Основні теорії виникнення теорії держави і права

План. 1. Держава – базовий інститут політичної системи. 2. Теорії походження держави і права. 1. Держава – базовий інститут політичної системи. В літературі дається різне пояснення терміну “держава”. Синонімами даного слова є терміни: “країна”, “народ”, “суспільство”, “вітчизна”. Але одним із таких визначень є таке як: Держава – це апарат, механізм, який захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу. Держава, поширює свою владу на всіх, хто живе на її ...

Бюджетна система України

План Склад бюджетної системи України. Бюджетний устрій. Державний бюджет України. Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системі становлять Конституція України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України виступає народногосподарський комплекс. Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структура ...