Search:

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Держава прагне до збалансованостi бюджету Украiни, а звiти про доходи I видатки Державного бюджету мають бути оприлюдненi. Статтею 96 Конституцii Украiни передбачається, що Державний бюджет Украiни затверджуiться щорiчно Верховною Радою Украiни на перiод з 1 сiчня по 31 грудня, а за особливих обставин - на iнший перiод. Отже, бюджетний рiк розпочинаiться 1 сiчня та закiнчується 31 грудня. Кабiнет Мiнiстрiв Украiни не пiзнiше 15 вересня кожного року подає до Верховноi Ради Украiни проект закону про Державний бюджет Украiни на наступний рiк. Разом iз проектом закону подається доповiдь про хiд виконання Державного бюджету Украiни поточного року. Вiдповiдно до статтi 97, Кабiнет Мiнiстрiв Украiни подає до Верховноi Ради Украiни звiт про виконання Державного бюджету Украiни. Контроль за використанням коштiв Державного бюджету Украiни, згiдно зi статею 98 Конституцii Украiни, вiд iменi Верховноi Ради Украiни здiйснює Рахункова палата. Конституцiiю Украiни не тiльки затверджено положення щодо державного бюджету, а й визначено, згiдно з п. 4 статгi 138, що Автономна Республiка Крим має право розробляти, затверджувати та виконувати бюджет Автономноi Республiки Крим на основi єдиноi податковоi i бюджетноi полiтики Украiни. Аналогiчно, згiдно зi статтею 143 Конституцii Украiни, обласнi i районнi ради затверджують обласнi та районнi бюджети, якi формуються з коштiв державного бюджету та вiдповiдно розподiляються мiж територiальними громадами або спрямовуються на виконання спiльних проектiв. Це положення пiдтверджується i статтею 142 Конституцii, згiдно з якою держава бере участь у формуваннi доходiв бюджетiв мiсцевого самоврядування, фiнансове пiдтримує мiсцеве самоврядування. В цьому зв'язку необхiдно пiдкреслити положення, затверджене в Конституцii, про те, що витрати мiсцевого самоврядування, якi виникли внаслiдок рiшень органiв державноi влади, компенсуються державою.

У Конституцii Украiни, як бачимо, чiтко визначено бюджетний процес. Бюджетний процес - це регламентований законодавством порядок: складання, розгляду та затвердження бюджетiв, iх виконання i контролю за iх виконанням, затвердження звiтiв про виконання бюджетiв, що входять до бюджетноi системи Украiни.

Державний бюджет Украiни затверджується законом Украiни, республiканський бюджет Автономноi Республiки Крим затверджується її Верховною Радою, а мiсцевi бюджети - вiдповiдно обласною, мiською, районною, районною в мiстi, селищною, сiльською радами (Закон Украiни "Про бюджетну систему Украiни" вiд 29 червня 1995 року).

Бюджетнi права - це сукупнiсть юридичних норм, що визначають бюджетний устрiй, склад доходiв i видаткiв бюджетiв, регулюють права органiв дерхавноi влади й управлiння по складанню, затвердженню i виконанню бюджету, а також порядок затвердження звiтiв про виконання бюджетiв. Загальнi основи бюджетних прав Украiни, Автономноi Республiки Крим та мiсцевих рад народних депутатiв встановленi Конституцiiю Украiни. Бюджетнi права регулюються Законом Украiни "Про бюджетну систему Украiни" та Законом Украiни про мiсцеве самоврядування. Вiдповiдно до чинних законодавчих та нормативних документiв, до вiдання державноi виконавчоi влади та виконавчих органiв мiсцевих рад народних депутатiв належать складання проекту бюджету згiдно з основними напрямами бюджетноi полiтики (визначеними вiдповiдно Верховною Радою Украiни, Верховною Радою Автономноi Республiки Крим, мiсцевими радами народних депутатiв), виконання бюджету та контроль за цiльовим, економним I ефективним використанням видiлених бюджетних коштiв.

До вiдання Верховноi Ради Украiни, Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим, мiсцевих рад народних депутатiв належать визначення основних напрямiв бюджетноi полiтики, розгляд проекту вiдповiдного бюджету, внесення змiн та доповнень до затвердженого бюджету, контроль за виконанням бюджету, за цiльовим, економним використанням бюджетних коштiв через Рахункову палату, затвердження звiту про виконання бюджету.

Верховна Рада Украiни визначає основнi напрями бюджетноi полiтики спецiальною постановою, яка в загальному виглядi окреслює прiоритети бюджетноi полiтики держави на наступний бюджетний рiк. Втручання iнших органiв i органiзацiй у процес складання, затвердження та виконання бюджету не допускається, крiм виняткiв, встановлених законами Украiни. Усi доходи та видатки бюджету класифiкуються за однорiдними ознаками, що забезпечує загальнодержавну i мiжнародну порiвнюванiсть бюджетних даних.

Положення, закрiпленi в Конституцii Украiни в галузi бюджетних вiдносин та законодавчих i нормативних актах, свiдчать, що в сучасних умовах рiзко зростала роль Державного бюджету в розвитку економiки та соцiально-культурноi сфери й правового регулювання вiдносин, якi iснують у галузi бюджетноi дiяльностi.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...