Search:

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Правове регулювання бюджетних вiдносин - це регулювання вiдносин, якi виникають мiж рiзними гiлками влади i управлiння при визначеннi бюджетiв держави, формуваннi доходiв i видаткiв та розподiлi і перерозподiлi коштiв мiж рiзними ланками бюджетноi системи, а також вiдносин, що виникають при проведеннi бюджетного процесу.

Бюджетно-правовим регулюванням є усi форми законодавчого або нормативного впливу держави на органи управлiння всiх рiвнiв в галузi бюджету, починаючи з затвердження державного бюджету Верховною Радою Украiни чи прийняття рiшення мiсцевими радами про затвердження мiсцевих бюджетiв i до правовiдносин, якi виникають мiж органами управлiння i бюджетними установами та службовими особами (розпорядниками кредитiв).

У Законi про затвердження Державного бюджету та у рiшеннях мiсцевих органiв влади про затвердження мiсцевих бюджетiв встановлюються правовi норми, якi передбачають можливiсть органiв державного управлiння i бюджетних установ дiяти певним чинним, а також дозволи чи заборони. Дозвiл i заборона в галузi бюджету мають категоричний характер. Наприклад, Законом про Державний бюджет передбачається надати тiй чи iншiй областi в обласний бюджет субвенцiю в сумi 1 млн грн.; це категорична норма, вона означає, що Мiнфiн Украiни зобов'язаний виконати цей припис i передати кошти вказаному в Законi обласному бюджетовi.

Держава, таким чином, визначає правила поведiнки державних органiв і службових осiб у процесi затвердження й цiльового використання бюджетних коштiв, а також у ходi контролю за їх надходженням, а в разi невиконання цих правил забезпечує реалiзацiю своiх прав примусово. Наприклад, та чи iнша область зарахувала в дохiд своiх бюджетiв акцизний збiр, який повинен зараховуватись у Державний бюджет. В такому разi належнi кошти примусово вилучаються з доходiв обласного бюджету i зараховуються в Державний бюджет, а службовi особи, якi допустили порушення, притягаються до вiдповiдальностi. Бюджетно-правова норма визначає права i обов'язки органiв управлiння адмiнiстративних територiй та вказує обставини, за яких учасники цих вiдносин стають виконавцями даних прав i обов'язкiв, а також передбачає вiдповiдальнiсть за невиконання цих вимог. За характером дiї бюджетно-правовi норми можна подiлити на такi, що дiють:

- на територii Украiни;

- на територii Автономноi Республiки Крим i областей;

- на територii адмiнiстративно-територiальних одиниць (мiста, району,

селища, села).

Регулювання бюджетноi дiяльностi за допомогою правових норм надає економiчним вiдносинам державний чи територiальний захист; економiчнi вiдносини набувають при цьому сили прав i обов'язкiв, у межах яких дiють державнi органи.

Можна видiлити три особливостi бюджетно-правових вiдносин:

- вони виникають i дiють у бюджетнiй сферi дiяльностi, зумовлюються станом

економiки i пов'язанi з розподiлом валового внутрiшнього продукту;

- однiєю iз сторiн у них i держава чи мiсцевi органи влади;

- вони виникають, змiнюються або припиняються тiльки на основi законодавчих чи нормативних актiв.

Особливiстю бюджетно-правових норм є те, що вони встановлюють правила поведiнки для особливого кола суб'єктiв, якими i державнi органи влади й управлiння, з одного боку, i бюджетнi установи й органiзацii та платники податкiв i зборiв - з другого кожен суб'єкт цих вiдносин бере участь у розподiлi доходiв i видаткiв мiж бюджетами, одержаннi бюджетних асигнувань, у складаннi, розглядi, затвердженнi i виконаннi бюджету. Першими суб'єктами виступають Верховна Рада i мiсцевi органи влади, вищi центральнi i мiсцевi органи державного регулювання.

Особливе мiсце серед суб'єктiв бюджетних правовiдносин посiдають Мiнiстерство фiнансiв Украiни та фiнансовi органи, якi в бюджетних правовiдносинах пов'язанi як з соцiально-культурними сферами, так I господарськими. Саме вони дiють вiд iменi держави та вступають в бюджетнi правовiдносини з усiма органами влади i управлiння, якi планують надходження доходiв, розподiляють видатки мiж галузями i в самих галузях.

Бюджетний процес

Бюджетний процес починається з аналiзу звiтних даних по виконанню Державного та мiсцевих бюджетiв за попереднi роки, з виявлення тенденцiй у виконаннi дохiдноi i видатковоi частин бюджету. Детально аналiзуються надходження по окремих податках, визначаються збiльшення чи зменшення доходiв по кожному виду податкiв, iх вплив на виконання доходiв бюджетiв рiзних ланок бюджетноi системи. Аналогiчно аналiзується виконання видатковоi частини як Державного, так i мiсцевих бюджетiв. Органiзацiя бюджетного процесу здiйснюiться вiдповiдно до Закону про бюджетну систему Украiни, рiшень Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим I мiсцевих рад народних депутатiв та iх виконавчих органiв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...