Search:

Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства

Реферати » Маркетинг » Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства

Під поняттям «менеджмент маркетингових комунікацій» фахівці! розуміють аналіз проблем, а також планування, організацію, проведення та контроль заходів, спрямованих на вирішення цих проблем.

Планування є чи не найважливішою складовою менеджменту! маркетингових комунікацій. Плани та контроль виконання дають змогу підприємству діяти цілеспрямовано, мати перспективний план дій, координувати маркетингові комунікації із загальною стратегією маркетингу підприємства, інформувати співробітників про цілі й завдання маркетингових комунікацій та виділених на це коштів, умотивовано стимулювати працю конкретних викона­вців. Планування є також необхідною передумовою для належної оцінки та контролю результатів роботи підрозділу.

Процес планування складається з таких етапів: перший — ана­ліз ситуації, другий — планування цілей маркетингу, виходячи зі стратегії поведінки підприємства на ринках, третій — розробка! стратегії маркетингу підприємства на базі визначених цілей під­приємства, четвертий — розробка стратегії маркетингових комунікацій на базі загальної стратегії маркетингу і п'ятий — розробка тактичних планів маркетингової політики комунікацій з обґрунту­ванням конкретних заходів, витрат підприємства на них, строків виконання та відповідальних за конкретні акції працівників.

Для дослідження ситуації, в якій перебуває підприємство, ви­користовують так званий «swot-аналіз», за першими літерами ан­глійських слів — сила (strength), слабкість (weekness), можливості (oppotunities) та загрози (threats). Такий метод дослідження умо­жливлює виділення із значної кількості інформації найбільш зна­чущих її компонентів: реальне становище підприємства на ринках (у цілому і за окремими групами товарів або товарних марок), ] сильні та слабкі сторони, тобто реальні можливості підприємства | та загрози його нормальній діяльності, що, у свою чергу, забезпечує достатньо вірогідне прогнозування майбутньої ситуації.

План маркетингових заходів має здебільшого таку структуру:

• коротке оглядове резюме зі стислим описом цілей та пропонованих способів їхньої реалізації. Це допомагає керівництву! підприємства ліпше збагнути основні положення плану;

• поточний стан ринку (інформація про ринки, товар, конкурентів і канали розподілу продукції підприємства);

• загрози та можливості (опис факторів, які можуть позитивно чи негативно вплинути в плановому періоді на обсяги продажу товарів);

• завдання та проблеми (стисле формулювання завдань підприємства щодо конкретного товару, включаючи питання продажу, частки ринку, прибутку, а також опис проблем, які можуть виникнути під час виконання цих завдань);

• стратегія маркетингу (загальна концепція маркетингового підходу);

• програма дій (напрямки маркетингової діяльності, детальний план виконання з кошторисом витрат);

• бюджет (тобто порівняння прогнозованих доходів з витратами);

• контроль (порядок, строки і персональна відповідальність). Здебільшого план дій підрозділу маркетингової політики ко­мунікацій входить як складова частина в загальний план страте­гічних дій підприємства (поряд з планами товарної політики, по­літики ціноутворення, організації продажу тощо).

Для ефективного плану маркетингових комунікацій необхідно мати значний обсяг інформації, зокрема характеристику ринку продавців даного товару або послуги, характеристику ринку по­купців, характеристику обсягів продажу продукту або послуги як даним підприємством, так і його конкурентами за кілька років, динаміку прибутковості підприємства та його конкурентів, хара­ктеристику товарів підприємства та його конкурентів тощо.

Фахівці розробили ряд моделей, які можуть бути корисними для визначення стратегії підприємства та його цілей. До них належить (крім тих, що вже були названі) матриця Ансофа, матриця конкуре­нції Портера, портфоліо-аналіз тощо. Але найпростішою моделлю залишається раніше розглянута нами модель із застосуванням етапів життєвого циклу товарів. Бюджет маркетингових комунікацій скла­дається за тими самими принципами, що й бюджет рекламування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

Міністерством економіки України у 2005 році були затверджені зміни до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (№ 259) (далі – Правил). Ці Правила регламентують порядок приймання, збері­гання, підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також ви­значають вимоги щодо дотримання прав споживачів сто­совно належної якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування. Дані Правила поширюються на всіх суб'єктів господарю­вання на території України незалежно ...

Функція заощадження коштів

План Вступ. 3 І Загальні питання регулювання цін. 5 1.1 Пряме регулювання цін державою 7 1.2 Непряме регулювання цін державою 10 1.3 Регулювання цін у промислово розвинутих країнах. 11 ІІ Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні 14 Висновок. 18 Література. 19 Вступ Визначення „маркетинг” з'явилося в економічній літературі США на границі ХІХ і ХХ ст і буквально означає „ринкова діяльність”, „робота з ринком”. Першим підприємцем, орієнтованим на клієнта, вважають К. Маккорміка (1809-1884 р.), який ...

Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» ( англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності. Маркетингова діяльність повинна забезпечити: надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і динаміці ...