Search:

Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства

За наявними статистичними даними, близько 80% підприємців США, Великобританії та Німеччини користуються методом «у відсотках від продажу». Близько 15% застосовують метод «усе, Що ви можете собі дозволити», тобто розраховують бюджет за залишковим принципом. А 5% використовують методи, які ба­зуються на числових моделях. Українські підприємці, не маючи сталих традицій застосування якогось одного з методів, можуть почати з тих, котрі є найефективнішими й відповідають вимогам сьогодення. Не зайвим буде нагадати, що в Україні вже з'явились фахівці з маркетингу, яких готують на достатньо високому про­фесійному рівні багато які вищі навчальні заклади.

Практика економічно розвинутих країн довела, однак, що далеко не всі загальні принципи маркетингу можна з однаковим ус-1Хом використати в різних галузях економіки.

Так, у сировинних галузях важливу роль відіграє робота з продуктом, стимулювання продажу, організація каналів розподілу, особистий продаж, реклама, робота з громадськістю. Галузі, де виробля­ються товари виробничого призначення, повинні найбільшу увагу приділяти товарній політиці, ціновій політиці та рекламі. Якщо під­приємство виготовляє марочні вироби спеціальної високої якості тоді йому необхідно розробляти такі напрямки маркетингу, як робо­та з продуктом, гарантії, цінова політика, знижки, робота з каналами продажу марочних товарів, особистий продаж, реклама, підтриму­вання продажу, робота з громадськістю. У роботі з торговими за­кладами необхідно звертати увагу на гарантії, обслуговування кліє­нтів, цінову політику, знижки, роботу з каналами продажу, рекламу на місці продажу, готовність до поставки, особистий продаж тощо. У сфері обслуговування найбільше важать робота з продуктом, ро­бота з програмою, обслуговування замовників, цінова політика, ре­клама на місці продажу, готовність до поставки, реклама виробника.

Як бачимо, такі загальні інструменти маркетингової політики ко­мунікацій, як реклама, підтримка продажу, особистий продаж, робота з продуктом, стимулювання продажу тощо, мають бути відображені в плані маркетингових комунікацій майже всіх без винятку підприємств.

Значна кількість даних, які підлягають обробці, та необхідність швидких розрахунків потребують обов'язкового застосування суча­сної обчислювальної техніки, як правило, персональних комп'юте­рів, об'єднаних у локальні мережі із виходом назовні. Але повних систем планування та контролю маркетингу за всіма його напрямка­ми (товарна політика, цінова політика, комунікації, організація роз­поділу) навіть в економічно розвинутих країнах іще немає. Найбільш поширеними є часткові системи для окремих сфер маркетингової ді­яльності. Базові компоненти інформаційної системи маркетингу — це база даних, банк моделей, банк методів і комутаційна система. за даних — це сукупність структурованої інформації про підприємс­тво та середовище, в якому воно діє. Банк методів — це комплекс математичних, статистичних методів і методів дослідження опе­рацій. Банк моделей об'єднує кількісні моделі маркетингу, призна­чені для підтримки прийняття рішень, куди входять алгоритми, за якими відбувається проведення планування, та контроль із застосу­ванням аналізу фактичного матеріалу. Система управління мережею комп'ютерів будується за допомогою відомих комутаційних схем.

Банк моделей маркетингової політики комунікацій має набір математичних моделей, які сприяють прийняттю службою мар­кетингу підприємства найоптимальніших рішень стосовно мар­кетингових комунікацій. Така модель складається із сукупності взаємозв'язаних змінних величин, які відображають реально існуючу систему підприємства, діяльність конкурентів, економічні умови в державі, реально існуючий процес комунікації підприємства зі споживачами та посередниками та результати комунікацій с

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Функція заощадження коштів

План Вступ. 3 І Загальні питання регулювання цін. 5 1.1 Пряме регулювання цін державою 7 1.2 Непряме регулювання цін державою 10 1.3 Регулювання цін у промислово розвинутих країнах. 11 ІІ Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні 14 Висновок. 18 Література. 19 Вступ Визначення „маркетинг” з'явилося в економічній літературі США на границі ХІХ і ХХ ст і буквально означає „ринкова діяльність”, „робота з ринком”. Першим підприємцем, орієнтованим на клієнта, вважають К. Маккорміка (1809-1884 р.), який ...

Стимулювання продажу товарів і послуг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Розгорнувши майже будь-яку газету в Україні, можна побачити такі рекламні звернення: «З 15 по 31 січня на металопластикові вікна знижка 15%»; «Понад 300 видів покриттів для будь-якого інтер'єру. Постій­ний продаж залишків зі знижкою до 60%»; «На виплат телевізори, аудіо-, відеоапаратура, холодильники, пральні машин, газові та електроплити, комп'ютери, масляні обі­грівачі та ін...»; «Завдяки випускникам-бізнесменам та замовникам-працедавцям інститут поновлює спонсорську програму: за перший місяць ...

Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

План. Вступ Коротка характеристика господарської діяльності підприємства. Організація товароруху на підприємстві Господарські зв’язки з постачальниками та їх характеристика Організація продажу товарів і стимулювання збуту їх збуту Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки 1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства. В процесі виконання курсової роботи об’єктом дослідження стало мале підприємство “Новинка”, що знаходиться в м. Коломия, Івано-Франківської області. Воно було ...