Search:

Маркетинг на ринку страхових послуг

Очевидно, що для забезпечення успіху служба маркетингу має організувати чітку взаємодію усіх елементів власної системи та ефективну співпрацю з інши­ми структурними підрозділами страховика. Досвідом доведено, що відсутність взаємодії між оперативним, стратегічним і структурним маркетингом призво­дить до різкого зростання частки невдалих маркетингових акцій. За повної взаємодії успішні акції становлять близько 90% від загальної кількості, а за від­сутності ефективної взаємодії — не більше 50%.

І, врешті, необхідно зазначити, що ефективна діяльність маркетингової служби страхової компанії має забезпечити:

—надійну, достовірну та своєчасну інформації про ринок, структуру і ди­ наміку конкретного попиту, смаки й уподобання покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

—створення такої послуги, набору послуг (асортименту), які найповніше відповідають вимогам ринку порівняно з послугами конкурентів;

необхідний вплив на споживача, попит і ринок, який забезпечить мак­ симально можливий контроль сфери реалізації.

Висновки

Сьогодні в Україні ринок фінансових послуг знаходиться на початковому етапі становлення. Це особлива сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між: сферами економіки. Створена банківська система, працюють фондові біржі та позабіржові системи, поступово входять в обіг цінні папери, розвиваються існуючі і створюються нові страхові компанії.

В останні роки страховий ринок України за темпами розвитку випереджує інші сектори економіки України. Власники страхових компаній відчули ефективність вкладень у страховий бізнес.

Серед вітчизняних страхових компаній виділяється група лідерів, таких як “Оранта”, “Астра – Київ”, “Скайд – Вест”, “Аска”, “Надра”, “ІНКО”, “Гарант – Авто”, що прагнуть стабілізувати своє становище на ринку, досягти довгострокового процвітання.

Страховий маркетинг - це система взаємодії страховика і страхувальни­ка, спрямована на взаємне врахуван­ня інтересів і потреб. Комплекс стра­хового маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає проведення маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування щодо їх результатів; розробку нових чи адаптацію існуючих страхових продуктів (послуг) з урахуванням вимог ринку; формування конкурентних цін (тарифів) на страхові продукти; формування ефективної системи збуту (розподілу) страхових продуктів, управління цією системою; здійснення заходів щодо просування страхових продуктів (реклама, акції Фосстіс); проведення комунікаційної PR-політики.

Програма маркетингу складається з чотирьох елементів: продуктової стратегії, цінової стратегії, стратегії просування, стратегії збуту (розподілу).

Основні джерела надходження чи отримання інформації для маркетингових досліджень у страхуванні такі:

- фахівці страховика та страхові агенти, зокрема і ті, які безпосередньо не пов'язані з поставленою перед службою маркетингу темою дослідження;

- сторонні страховики,що є партнерами, у тому числі іноземними;

- залучені за трудовими угодами компетентні сторонні фахівці;

- матеріали цільового опитування клієнтів, як фактичних, так і потенційних;

- результати спілкування зі страховими брокерами та клієнтами інших страховиків;

- наявна у страховика науково-методична література та документи з архіву;

- робота зі спеціальною літературою в бібліотеках та навчальних центрах;

- аналіз рекламно-інформаційної продукції за аналогічними видами діяльності чи страховими продуктами і т. п.

Робота зі збору інформації планується і ведеться як логічна ланка алгоритму маркетингового дослідження.

Виконавці маркетингового дослідження в роботі обов'язково мають керуватись такими принципами, як об'єктивність, повнота, лаконічність та своєчасність.

У сфері діяльності служби маркетингу доцільно виокремити такі об’єкти першочергової уваги як страхове поле (категорія потенційних клієнтів страховика та об'єктів страхування), якісні показники страхових продуктів, канали реалізації страхових продуктів, формування споживчого попиту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Планування заходів стимулювання продажу товарів

Планування стимулювання продажу є складовою бізнес-плану маркетингу та його розділу «Маркетингова політика комунікацій». Стимулювання продажу не виконує самостійної функції, воно зав­жди співіснує з іншими інструментами маркетингу, такими як рек­ламування та персональний продаж. Стимулювання пов'язане із товарною політикою, політикою ціноутворення та розподілу. Воно завжди конкретне, прив'язане до певного товару, його ціни та до торгової мережі, де відбувається перехід товару в руки покупця. Стимулювання продажу як ...

Упаковка і фірмовий стиль

Відомо, що в середньої руки сучасному супермаркеті асортимент найменувань товарів налічує 15—17 тисяч. Пересічна ль дина здатна побіжно глянути лише на близько 300 найменувань за хвилину. Відтак спеціалісти вважають, що 53% всіх покупок Збувається під впливом імпульсного бажання! Ринок нині (навіть і в Україні) став настільки насиченим товарами і послугами, 01 виробникам треба буквально розштовхувати один одного. успішно діяти за таких умов здатні тільки ті підприємці, які використовують інформацію про потреби споживачів ...

Упаковка й засоби товарної інформації

Упаковка тісно пов'язана з такими засобами товарної інфор­мації, як маркування й технічна документація, і відрізняється від них лише співвідношенням основоположної, комерційної та спо­живчої інформації. Товарна інформація в цілому — це відомості про товар, які ^значені для користувачів. Вона допомагає їм розібратися у нескінченній кількості товарів і зробити правильний вибір. Первинним джерелом товарної інформації і водночас виконавцем послуг з інформування продавців або споживачів про товар, що продається, є сам ...