Search:

Маркетинг на ринку страхових послуг

Робота зі збору інформації планується і ведеться як логічна ланка алгоритму маркетингового дослідження.

Виконавці маркетингового дослідження в роботі обов'язково мають керуватись такими принципами, як об'єктивність, повнота, лаконічність та своєчасність.

Маркетингова політика страховика.

Насамперед на підставі даних попередніх маркетингових досліджень страховик обирає варіанти можливих стратегічних напрямків своєї діяльності. Для аналізу очікуваної ефективності їх реалізації він за кожним із варіантів формує свою маркетингову політику. Як правило, ця політика містить у собі низку передумов, застережень та намірів щодо остаточних показників. Вони, у свою чергу, залежать від реальних можливостей страховика чи поставленої мети.

Маркетингова політика традиційно поділяється на такі основні види, хоча на практиці це залежить від конкретної ситуації і рішення страховика:

1) орієнтована на вибір потенційного страхувальника, тобто на пошук окремих категорій громадян, умовно відібраних за певними ознаками - за видом трудової діяльності; відношенням до майна; регіоном проживання (наприклад, орендарі, власники автотранспортних засобів, вантажоперевізники, працівники ризикових професій тощо);

2) орієнтована на окремі вид" страхування чи груп страхових продуктів - медичне, нещасних випадків, надання пакету страхових послуг тим, хто від'їжджає за кордон, і т. ПІ., або за порівняльною вартістю страхових продуктів, сервісним обслуговуванням при їх реалізації,

розслідуванні; страхової події та виплат; страхових відшкодувань, забезпеченні асистансом, супроводженням ризику (наприклад, при страхуванні вантажоперевезень залізницею);

3) орієнтована відносно конкретних каналів реалізації - наприклад, поширення страхових полісів на підприємствах, відібраних за певними груповими ознаками (транспортно-експедиційні, туристичні тощо).

При цьому на тій чи іншій стадії проведення маркетингових досліджень обов’язково потребують вирішення питання суб’єктивного ставлення клієнта до страхування як інституту соціального захисту чи запропонованих йому конкретних страхових продуктів. (Цей фактор має істотне значення особливо в сучасний період формування ринкових відносин у нашому суспільстві). Адже найпривабливіший страховий продукт не буде реалізовано, якщо потенційний клієнт не усвідомлює потреби в ньому або якщо витрати на страхування з різних причин не віднесені ним навіть до переліку другорядних. Ці питання об’єднуються поняттям формування споживчого попиту (культури страхування).

Отже, у сфері діяльності служби маркетингу доцільно виокремити такі об’єкти першочергової уваги:

1) страхове поле (категорія потенційних клієнтів страховика та об'єктів страхування);

2) якісні показники страхових продуктів;

3) канали реалізації страхових продуктів;

4) формування споживчого попиту.

Об'єкти маркетингових досліджень устрахуванні.Страхове поле.

Під цим узагальненим терміном у практичній роботі пропонується розглядати такі два головні поняття.

Клієнти як фактичні чи потенційні споживачі страхових послуг, їх поділ (його ще називають “сегментуванням ринку споживачів”) для подальшого визначення або формування споживчих запитів, реалізації страхових продуктів тощо виконується за наявністю характерних ризиків, які потребують страхового захисту; місцем проживання, роботи чи іншим (наприклад, дачний кооператив, підприємство), де передбачається укладання договорів страхування; за купівельною спроможністю і т. ін.

Об'єкти страхування, які також доцільно класифікувати для подальшої обробки інформації,що буде здобута відносно них,а саме:

- життя та здоров'я, від нещасних випадків (працівників окремих професій чи підприємств, спортсменів, туристів);

- майно юридичних чи фізичних осіб, які визнані потенційними страхувальниками, вантажі, цивільна відповідальність тощо.

Якісні показники страхового продукту. До них насамперед слід віднести (і відповідним чином довести до відома клієнта) гарантію платоспроможності та надійності страховика. Крім того,у полі зору служби маркетингу мають перебувати (та зіставлятися з показниками конкурентів) такі фактори:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Кодекс етичної поведінки маркетологів

Члени Американської асоціації маркетингу виражають прихильність нормам етичного поводження у своїй фаховій діяльності. Вони єдині в підписанні дійсного кодексу етичної поведінки. Обов'язки працівників маркетингу. Працівники маркетингу повинні брати на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності і застосовувати всі зусилля для того, щоб прийняті ними рішення, їх рекомендації і вчинки були спрямовані на визначення і задоволення потреб всіх основних елементів суспільства: споживачів, організацій і суспільства в ...

Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

І. Вступ Ефективне двостороннє співробітництво між постачальниками і споживачами товарів і послуг усіх видів є життєво необхідним для будь-якого сучасного суспільства. Зростаючі міжнародні зв'язки і взаємозалежність підкреслюють цю необхідність. Для цього постачальник прагне інформувати споживача за допомогою різноманітних форм інформаційно-рекламної діяльності про те, що і де можна придбати. З іншого боку, різноманітні запити споживача повинні бути відомі тим, хто відповідає за задоволення потреб як у приватному, так і ...

Маркетинг туристичних посуг

АНОТАЦІЯ Тема даного дипломного проекту – «Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський». Дана дипломна робота присвячена проблемі використання маркетингових технологій в діяльності готелю. Загальний об'єм дипломної роботи складає 91 лист. Дипломна робота включає наступні частини: - Вступ - Розділ 1: Специфіка туристичних послуг. - Розділ 2: Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський». - Розділ 3: Шляхи вдосконалення маркетингу туристичних послуг. - Висновки та ...