Search:

Маркетинг на ринку страхових послуг

Важливим елементом побудови маркетингової стратегії є наявність зворот­ного зв'язку — контролю маркетингових зусиль страховика.

Однією з важливих цілей розробки маркетингу страхової компанії є досяг­нення такого становища, за якого послуги даного страховика є найпривабливі-шими для представників обраного ним цільового сегмента, ніж послуги конку­рентів. Для цього страховикові необхідно піклуватися про створення іміджу якіснішого продукту, ніж аналогічний продукт у конкурентів. Зважаючи на те, що досягнення цієї мети передбачає вплив передусім на рівень суб'єктивної оцінки якості та корисності продукту, надзвичайної важливості набуває пра­вильна побудова рекламної політики страховика. Завданням страховика в цій ситуації є створення продукту й правильне апелювання до цільової аудиторії з метою створення відчуття спорідненості споживача та якості страхових послуг, а відтак і якості життя, обраної споживачем. Необхідно, щоб саме страхуваль­ники, а не страховик вважали маркетингові дії компанії та умови угоди вигід­ними й привабливими.

Конкретним вираженням маркетингової стратегії, що є реальним керівни­цтвом до дії, є маркетинговий план.

Метою маркетингового планування є створення єдиного оптимального ско­ординованого сценарію розвитку компанії за всіма напрямками та географічни­ми регіонами.

Можна виділити три основні рівні маркетингового планування:

1) верхній, на якому здійснюється вивчення, прогнозування та планування розвитку компанії в цілому строком, у середньому, на 2—5 років;

2) регіональний рівень, на якому здійснюється вивчення, прогнозування та планування розвитку регіональної мережі строком на 3— 5 років;

3) місцевий рівень окремої агенції, на якому здійснюється вивчення, прог­нозування та планування розвитку агенції строком на 1 рік.

При цьому кожен із зазначених рівнів має відповідати та узгоджуватися і з вищим рівнем.

Плани різного рівня мають включати перелік різних маркетингових заходів із дослідження ринку та просування страхової продукції (рекламних кампаній, виставок, звернень до страхувальників із різними комерційними або акційними пропозиціями тощо), що відповідають певному рівню ієрархії структури компа­нії. На базі цих планів, а також із урахуванням результатів структурних дослід­жень, для компанії в цілому формується план її стратегічного розвитку. Він включає в себе пріоритетні ринки, що викликають найбільшу зацікавленість для страховика, заходи із закріплення на них або розширення власної частки рин­ку, а також рішення зі структури компанії в цілому та її збутових мереж.

Принциповим методологічним чинником побудови маркетингового пла­ну є шлях від узагальненого до конкретного, який полягає в послідовному пла­нуванні маркетингових акцій на всіх поверхах ієрархії компанії з огляду на за­гальні цілі страховика, які формулюються його дирекцією. На кожному нижчому рівні загальні плани підлягають деталізації та адаптації до конкрет­них регіональних ринкових умов. На етапі розробки генерального маркетин­гового плану може бути передбачена процедура його коригування залежно від специфічних запитів, висловлених окремими регіональними структурними одиницями.

Подібний ітеративний характер маркетингового планування дає змогу точ­но будувати загальні плани дій страховика з повним урахуванням регіональних особливостей.

Розглянувши питання специфіки страхового маркетингу, розробки марке­тингової стратегії та планування, можемо приступити й до розгляду шляхів по­будови маркетингових служб.

Розвиток маркетингових служб у страхових компаніях на пострадянському просторі, в тому числі й в Україні, відповідає сьогодні тому місцю маркетингу, що він посів у страхуванні. Проте слід зазначити, що цей шлях проходили й маркетингові служби страховиків в економічно розвинених країнах протягом 70—80 років минулого століття. Лише в 90-х роках вони оформились у більш-менш стандартизовані підрозділи з методологічно обґрунтованою структурою.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Упаковка і фірмовий стиль

Відомо, що в середньої руки сучасному супермаркеті асортимент найменувань товарів налічує 15—17 тисяч. Пересічна ль дина здатна побіжно глянути лише на близько 300 найменувань за хвилину. Відтак спеціалісти вважають, що 53% всіх покупок Збувається під впливом імпульсного бажання! Ринок нині (навіть і в Україні) став настільки насиченим товарами і послугами, 01 виробникам треба буквально розштовхувати один одного. успішно діяти за таких умов здатні тільки ті підприємці, які використовують інформацію про потреби споживачів ...

Кодекс етичної поведінки маркетологів

Члени Американської асоціації маркетингу виражають прихильність нормам етичного поводження у своїй фаховій діяльності. Вони єдині в підписанні дійсного кодексу етичної поведінки. Обов'язки працівників маркетингу. Працівники маркетингу повинні брати на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності і застосовувати всі зусилля для того, щоб прийняті ними рішення, їх рекомендації і вчинки були спрямовані на визначення і задоволення потреб всіх основних елементів суспільства: споживачів, організацій і суспільства в ...

Стратегічний маркетинг

Маркетингові конкурентні стратегії для різних позицій фірми на ринку. Маркетингові конкурентні стратегії виділяють за різними ознаками. Американський маркетолог Артур Літл, наприклад, виділяє маркетингові конкурентні стратегії залежно від конкурентних позицій фірми та її можливостей щодо поліпшення цих позицій. А. Літл називає п'ять основних різновидів конкурентних позицій фірми на ринку: лідируюча, сильна, сприятлива, задовільна та слабка позиція Лідируюча (домінуюча) позиція — означає сильні конкурентні позиції ...