Search:

Маркетинг на ринку страхових послуг

Перші самостійні маркетингові служби починають створюватися у ринко­вих компаніях, що орієнтуються на базовий для економічно розвинених країн світу сегмент ринку — роботу з фізичними особами.

А втім на сьогодні навіть у цих компаніях системи збуту й надалі займають­ся організацією продажу страхових продуктів без допомоги маркетингових під­розділів. Відтак на першому етапі становлення страхового маркетингу його служби, як правило, відокремлені від підрозділів, що працюють над реалізацією страхової продукції. При цьому збутові підрозділи самі частково виконують мар­кетингові функції в процесі організації продажу страхової продукції.

Серед основних проблем створення маркетингових служб нині можна на­звати недостатнє фінансування служб маркетингу та неповне усвідомлення керівництвом підприємств ролі маркетингу в сучасній системі ефективного продажу товарів і послуг, неможливість залучення в достатній мірі спеціаліс­тів-маркетологів у страхову галузь зі знанням специфіки підприємства тощо.

Розширення практики використання маркетингових інструментів у проце­сі комерціалізації страхових продуктів та перехід до системного використання маркетингу страховими компаніями спричиняє потребу створення організацій­но самостійних підрозділів з компетенцією питань стратегічного маркетингу й маркетингових підрозділів, що займаються практичним прикладним маркетин­гом. До функцій стратегічного маркетингу належить:

—загальне дослідження ринку, а також вивчення ринку на конкретних сег­ ментах;

—формування вимог до страхової продукції, виходячи із загальних пара­ метрів ринку;

—прийняття рішень із розвитку компанії на різноманітних сегментах ринку;

—іміджева реклама в інтересах усієї компанії, PR (зв'язки із громадськістю);

—розробка системи стимулювання збуту та відбір тих чи інших систем збу­ ту страхової продукції для конкретних ринків.

Оперативний маркетинг має забезпечувати:

—підтримку продажу страхової продукції на допомогу агентам або іншим представникам страховика;

—рекламу страхової продукції на місці продажу.

Оперативний маркетинг може входити до системи продажу страхових про­дуктів або залишитися самостійним, тісно співпрацюючи з системою продажу і підпорядковуючись підрозділу стратегічного маркетингу.

Подальший розвиток маркетингу неодмінно приводить до створення під­розділу в структурі страхової компанії, що відповідає за організаційний марке­тинг. До функцій цього підрозділу має входити аналіз внутрішнього середови­ща страхової компанії — контроль стану та оптимізація структури страховика, організація взаємодії різних підрозділів, внутрішні комунікації, підтримка “кор­поративної культури” тощо.

Таким чином, страховий маркетинг має перетворитися на трикутник, на по­люсах якого знаходитимуться стратегічний, оперативний та організаційний мар­кетинга.

Реалізація такого підходу до страхового маркетингу перетворює його на еле­мент, що перебуває в центрі діяльності страховика на ринку, а маркетингову службу — на структурний підрозділ, що виконує цілу низку різних функцій в ін­тересах усіх підрозділів компанії.

Маркетингові служби безпосередньо відповідають за весь комплекс відно­син між підприємством та покупцем.

З огляду на це керівник та провідні спеціалісти маркетингової служби ма­ють відповідати певним вимогам: системність знань; широка ерудиція та світогляд; комунікабельність; прагнення до нового, високий ступінь динамізму; дип­ломатичність, уміння полагоджувати конфлікти.

Ефективна кадрова політика значною мірою сприяє ефективній маркетин­говій діяльності підприємства. Найефективнішим способом пошуку персоналу для маркетингового відділу є виділення серед працівників підприємства менед­жерів, що найбільшою мірою відповідають вищезазначеним вимогам, за умови отримання додаткової освіти зі спеціального навчального курсу за маркетинго­вим фахом.

За умови залучення висококваліфікованих кадрів до маркетингової служби та налагодження постійної роботи останньої зростає, з одного боку, рівень мар­кетингових комунікацій підприємства із клієнтами, а відтак і ефективність про­дажу за рахунок кращого усвідомлення характеру попиту. Із другого боку, ускладнюються функції маркетингу, оскільки сутність останнього полягає у пос­тійному розвитку та пропонуванні підприємству й клієнтам нових товарів і пос­луг, нової якості та умов обслуговування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Стимулювання продажу товарів і послуг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Розгорнувши майже будь-яку газету в Україні, можна побачити такі рекламні звернення: «З 15 по 31 січня на металопластикові вікна знижка 15%»; «Понад 300 видів покриттів для будь-якого інтер'єру. Постій­ний продаж залишків зі знижкою до 60%»; «На виплат телевізори, аудіо-, відеоапаратура, холодильники, пральні машин, газові та електроплити, комп'ютери, масляні обі­грівачі та ін...»; «Завдяки випускникам-бізнесменам та замовникам-працедавцям інститут поновлює спонсорську програму: за перший місяць ...

Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

І. Вступ Ефективне двостороннє співробітництво між постачальниками і споживачами товарів і послуг усіх видів є життєво необхідним для будь-якого сучасного суспільства. Зростаючі міжнародні зв'язки і взаємозалежність підкреслюють цю необхідність. Для цього постачальник прагне інформувати споживача за допомогою різноманітних форм інформаційно-рекламної діяльності про те, що і де можна придбати. З іншого боку, різноманітні запити споживача повинні бути відомі тим, хто відповідає за задоволення потреб як у приватному, так і ...

Упаковка й засоби товарної інформації

Упаковка тісно пов'язана з такими засобами товарної інфор­мації, як маркування й технічна документація, і відрізняється від них лише співвідношенням основоположної, комерційної та спо­живчої інформації. Товарна інформація в цілому — це відомості про товар, які ^значені для користувачів. Вона допомагає їм розібратися у нескінченній кількості товарів і зробити правильний вибір. Первинним джерелом товарної інформації і водночас виконавцем послуг з інформування продавців або споживачів про товар, що продається, є сам ...