Search:

Поняття та ознаки держави

верховенство влади, тобто можливість існування лише однієї державної влади та можливість визнати незаконними рішення будь-якої іншої соціальної влади;

незалежність, тобто можливість вирішувати будь-яке питання зовнішнього чи внутрішнього характеру без втручання інших держав на основі принципів національної та міжнародної системи права;

неподільність, тобто можливість держави самостійно вирішувати питання щодо участі в роботі міжнародних асоціацій, а також визначати статус адміністративно-територіальних одиниць;

єдність, тобто наявність єдиного змісту влади (державно-політична) та розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову в процесі реалізації владних повноважень;

наявність системи органів та організацій, що створюються державою для виконання її функцій та завдань і охоплюється поняттям механізм держави. Частина органів держави, що створюється для реалізації владних повноважень охоплюється поняттям апарат держави;

наявність можливості розробляти загальнообов`язкові правила поведінки, що визначаються як правові норми. За допомогою права держава визначає зміст прав та обов`язків суб`єктів суспільних відносин, а також забезпечує обов`язковість своїх рішень;

можливість самостійно визначати види і розміри податків. Податки – це загальнообов`язкові платежі, що стягуються у населення у сумі чи процентному відношенні на загально-соціальні проблеми (освіта, охорона здоров`я, культура, соціальні виплати тощо).

Серед факультативних ознак держави розрізняють:

наявність конституції;

наявність державних символів;

наявність громадянства;

грошової одиниці;

збройних сил;

участь держави у міжнародних органах і організаціях тощо.


Висновок

Отже, можна зробити висновок, що держава – це особлива форма організації суспільства, що характеризується наявністю політичної публічної влади, що має ознаки суверенітету та здійснюється в діяльності державних органів, поширюється на певну територію, надає своїм рішенням загальнообов`язкового характеру завдяки правовим нормам, встановлює види і розміри податків і основним призначенням якої є регулювання суспільних відносин.


Перелік використаної літератури:

Теорія держави і права, за заг. ред. В.В. Копєйчикова – дійсного члена АПН України, д.ю.н., професора, - Київ, “Юрінформ”, 1995;

Основи загальної теорії права та держави, П.М. Рабінович, - Бородянка, 1993;

Теория государства и права, под ред. д.ю.н., профессора А.Б. Венгерова, - Москва, “Юристъ”, 1995.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Шарль Луї Монтеск'є

Шарль Луї Монтеск’є (1689-1755) Французький просвітитель, правознавець, філософ. Виступав проти абсолютизму. Намагався виявити причини виникнення того чи іншого державного устрою, аналізував різні форми держави та правління. Засобом забезпечення законності вважав принцип розподілу влади. Основні твори: «Персидські листи»(1721), «Про дух законів»(1748) Шарль Луї Секонда барон де Ля-Бред і де Монтеск'є народився 18 січня 1689року. Прізвище Монтеск'є прийняв від свого бездітного дяді, який заповідав йому весь свій статок. ...

Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

Зміни у складі населення України. Громадсько-політичне життя України наприкінці 20-х - у 30-ті роки розвивалося під впливом суперечливих факторів. Соціальний склад населення кардинально змінився. Зникли економічно активні в 20-ті роки категорії приватних торговців, власників підприємств, помітно зросла чисельність робітників - з 1770 тис. до 4578 тис. чол. у 1940 р. їх питома вага у населенні республіки досягла третини. Джерела поповнення робітничого класу були різноманітні. Вугільна промисловість Донбасу, новобудови ...

Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

Релігійно-традиційний тип правової системи — це сукупність національних правових систем держав, що мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розви­тку на основі релігійної норми, норми-звичаю і норми-традиції як основних джерел права, що являють собою тісне переплетен­ня юридичних, моральних, міфічних розпоряджень, які склали­ся природним шляхом і визнані державою. Серед типів правової системи цей тип є найрізноманітнішим і складається із трьох великих груп правових систем, поєднаних ...