Search:

Міліція

Реферати » Правознавство » Міліція

ПЛАН

ВСТУП

1. МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА

2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОВ’ЯЗКІВ, ЯКІ ВИКОНУЄ МІЛІЦІЯ

2.2. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ МІЛІЦІЇ

2.3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

ВИСНОВКИ

Вступ

Протистояння суспільства і злочинності нараховує не одне тисячоріччя. За цей досить тривалий період у людства в боротьбі із соціальним злом були і успіхи і невдачі. В окремі історичні періоди в деяких регіонах удавалося знизити рівень порушень соціальних норм до такого мінімуму, що люди переставали сприймати правопорушення як необхідну закономірність: вільно переміщалися по країні без страху піддатися нападу, не користалися дверними замками, слово честі було більш надійною гарантією, чим судова репресія. Суспільству відомі феномени свободи від злочинності — в окремих країнах виникали такі зони (в основному це релігійні центри), етнографами описані древні соціуми, культура яких виключала злочинність. Однак цілком позбутися від криміналу не удалося жодній державі, ні одній суспільній системі. Більш того, успіх у протидії злочинності іноді здавався настільки важко досяжним, що кримінальний феномен починали розглядати як неминучого супутника соціального розвитку: чим далі йшло суспільство по шляху так називаного прогресу, тим глибше занурювалося воно в безодню соціальних катаклізмів, екологічних катастроф і тим більше розцвітала на цьому благодатному ґрунті злочинність.

Захищати життя, здоров'я, права, свободи громадян України, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань і покликана міліція України. Завдання попередження правопорушень і їх припинення, охорони та забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, забезпечення безпеки дорожнього руху також покладені державою на міліцію.

Міліція України: поняття, завдання та структура

Найважливішою складовою частиною органів внутрішніх справ є міліція України.

Завдання і обов'язки, покладені державою на міліцію, виконують різні апарати загальної (територіальної), транспортної і спеціальної міліції, які в організаційному відношенні належать до складу центральних і місцевих органів внутрішніх справ або є самостійними підрозділами.

Згідно із Законом України "Про міліцію" міліція України — це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, Закон України "Про міліцію", інші законодавчі акти держави, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гласності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням. Вона інформує органи влади і управління, населення, засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За узгодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, які являють собою державну або службову таємницю.

У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, які переслідують політичну мету. При виконанні службових обов'язків співробітники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних громадських об'єднань. Державні органи, громадські об'єднання, посадові особи, трудові колективи, громадяни зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю.

Основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; попередження правопорушень і їх припинення; охорона та забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань та адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної, правової допомоги громадянам, сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку співробітники міліції зобов'язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Класифікація юридичних осіб

Класифікація юридичних осіб може проводитися за різними підставами. Зокрема, юридичні особи поділяються: 1) Залежно від виду права власності на: а) державні і комунальні юридичні особи — ті, що ґрунтуються на державній або комунальній формі власності. До державної власності віднесена загальнодержавна власність. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава Україна (ст.ст.324, 326 ЦК). Комунальна власність складається з майна, закріпленого за територіальними громадами, у які об'єднані громадяни за місцем ...

Державна влада

План роботи Вступ 1. Поняття і різновиди влади. Ознаки державної влади. 2. Структура державної влади. 3. Форми здійснення влади. 4. Роль держави у здійсненні державної влади. 5. Владовідносини в сфері діяльності ОВС і механізм її здійснення. Вступ. У політиці, як відомо, центральне місце посідає проблема влади. Але, на жаль, наука про владу (або кратологія, як її йменує відомий політолог, доктор філософських наук В. Ф. Халіпов), досі не дістала належної розробки ні у вітчизняній, ні у світовій на уці. У своїй новій ...

Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України

На момент проголошення незалежності України цивільні відно­сини у нашій державі регулювалися значною кількістю законодав­чих актів, виданих за часів існування СРСР та УРСР. Після прого­лошення незалежності законодавчі акти колишнього Союзу РСР зберегли чинність у тій частині, що не суперечила законодавству України, а законодавчі акти УРСР, серед яких центральне місце посідав ЦК 1963 р., продовжували діяти практично в повному об­сязі Оскільки ЦК 1963 р. ґрунтувався на застарілій правовій доктри­ні і не враховував ...