Search:

Склад та види собівартості

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Склад та види собівартості

Вступ

Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому відображається зростання продуктивності праці та розвиток технічного прогресу.

Вона комплексно характеризує рівень витрат усіх ресурсів підприємства, а таким чином рівень технології та організації виробництва, є основою для формування цінової політики та визначення прибутковості підприємства. Собівартість є об’єктивна економічна категорія. Економічне значення її полягає в тому, що вона показує величину витрат підприємства на виробництво та збут продукції. Кожне підприємство повинно в межах собівартості замістити витрачені ним ресурси, щоб безперервно продовжувати виробництво.

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки питання собівартості продукції має бути в центрі уваги всіх суб’єктів господарської діяльності.

Актуальність теми полягає у більш детальному розгляді різних науковців питання складу та видів собівартості в літературних джерелах, а також у виникненні проблем, які виникають у суб’єктів господарювання в процесі обчисленні собівартості і прийнятті управлінських рішень.

Метою розрахунково-графічної роботи є визначення ролі та значення показника собівартості в управлінні виробництвом та шляхів вирішення проблем з обчисленням і зниженням собівартості, що покращить ефективність прийняття рішень.

Реалізація даної мети передбачає виконання наступних завдань:

1. здійснити огляд літературних джерел з управлінського обліку;

2. визначити сутність та роль собівартості в управлінні виробництвом;

3. розглянути класифікацію показника собівартості за характерними ознаками;

4. визначити основні фактори зниження собівартості.

Висновок

Розвиток виробництва, виділення окремих його галузей, обумовили необхідність розробки і постійного удосконалення обліку витрат і обчислення (калькулювання) собівартості продукції.

Виникла необхідність розробки галузевих рекомендацій щодо обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. У радянський період, в умовах централізованої планової економіки, розроблялися галузеві інструкції з планування обліку і калькулювання собівартості продукції. В ринкових умовах, і зокрема останнім часом, при багатократному збільшенні галузей, підгалузей і виробництв, їх різноманітності за обсягами, розробка галузевих інструкцій є практично неможливою. За такої ситуації кожне підприємство застосовує власну методику обліку витрат, керуючись Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Положення чітко визначають облік витрат за елементами, а облік витрат за призначенням, зокрема виробничих витрат за статтями калькуляції подаються узагальнено, без урахування галузевих особливостей. Тому підприємства вимушені самостійно організовувати облік витрат у розрізі статей, передбачати методику обліку витрат заходами облікової політики підприємств. Водночас, в умовах відсутності методологічних засад постатейного обліку виробничих витрат; при нечіткій регламентації витрат прямих і непрямих, без врахування поділу виробничих витрат на технологічні і виробничі накладні, достовірне обчислення фактичної собівартості продукції є неможливим.

А тому калькулювання собівартості продукції і окремих видів виробів необхідно організувати з врахуванням формування інформації про витрати в деталізації необхідні для контролю витрат і управління собівартістю продукції.

Розділ I. Теоретичний аспект складу та видів собівартості в літературних джерелах

Одним з важливих завдань управлінського обліку є калькулювання, результатом якого виступає собівартість.

Собівартість продукції (робіт, послуг) ­ це грошове вираження витрат підприємства пов’язаних з виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг.

Собівартість продукції є одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому знаходять відображення зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний прогрес.

Собівартість використовується як основний інструмент управління виробництвом та забезпечення діяльності підприємства на принципах комерційного розрахунку, що передбачає співставлення витрат підприємства з його доходами, собівартості продукції з прибутком, отриманого від її реалізації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...

Облік прибутку і його використання

Зміст Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку. Задача. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Прибуток є однією з основних ...

Організація аудиторської діяльності

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення її та підвищення прибутковості відпо­відно до замовлень, виданих за угодами між аудиторськими організаціями і суб'єктами підприємницької діяльності. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата Украї­ни (або інший уповноважений на це орган), яка згідно і;і законодавством є неурядовим органом. Метою діяльності Аудиторської палати є створення системи незалежного фі­нансово-господарського контролю ...