Search:

Склад та види собівартості

Журнал реєстрації господарських операцій за березень 2006 року

№ з/п

Дата

Первин.

док.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн

Витрати

Прямі

Не прямі

Змінні

Постійні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01.03.

Платіжне доручення №1, Виписка банку

Проведено передоплату ПП „Київпрод”

371

311

612,00

2

01.03

Податкова накладна №1

Відображено податковий кредит

641

644

102,00

3

02.03

Накладна № 1; Акт на оприбуткуван-ня товарів №1

Оприбутковано олійні ядра (48 кг/2,5 грн.) та арахіс (30 кг/13,00 грн.) від ПП „Київпрод”

201

6312

510,00

4

02.03

Податкова накладна №2

Відображено податковий кредит з ПДВ

644

6312

102,00

5

02.03

Довідка бухгалтерії №1

Проведено взаємозалік по заборгованості перед ПП „Рудь”

6312

371

612,00

6

03.03

Накладна №2

Оприбутковано 80 кг борошна (1,80 грн) і 50 кг цукру (4,00 грн.) від ЗАТ „Продімпортторг”

201

6311

344,00

7

03.03

Податкова накладна №3

Відображено ПДВ

641

6311

57,3

8

04.03

ВКО №1

Оплачено рахунки постачальнику готівкою з каси

6311

301

401,3

9

07.03

ВКО №2

Видано кошти під звіт Коваленку А.М.

372

301

50,00

10

07.03

Звіт про використання коштів, виданих під звіт; прибутковий ордер №1

Придбано спецодяг підзвітною особою Коваленком А.М.

22

372

34,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

07.03

ПКО №1

Повернуто суму невикористаних коштів

301

372

16,00

12

08.03

Лімітно-забірна картка №1; вимога №1

Відпущено зі складу борошно (50кг) та цукор (37л) на виробництво печива

2311

201

238,00

238,00

238,00

13

08.03

Вимога №2; лімітно-забірна картка №2

Відпущено зі складу олійні ядра (30кг) та арахіс (15кг) на виробництво халви

2312

201

270,00

270,00

270,00

14

08.03

Вимога №3; лімітно-забірна картка №3

Списано запасні частини на ремонт автомобіля, виробничого призначення

91

207

90,00

90,00

90,00

15

08.03

Лімітно-забірна картка №4

Списано паливо (30л\4,10 грн.) для забезпечення збуту продукції

93

203

123,00

123,00

123,00

16

09.03

Розрахунково-платіжна відомість №1

Нараховано заробітну плату працівникам відрядникам виробничих цехів і майстру (погодинна з\п)

2311

2312

91

66

66

66

2420,00

3000,00

1400,00

2420,00

3000,00

1400,00

2420,00

3000,00

1400,00

17

09.03

Довідка бухгалтерії №2

Проведено відрахування на соцзаходи

2311

2312

91

65

65

65

895,40

1110,00

518,00

895,40

1110,00

518,00

895,40

1110,00

518,00

18

09.03

Розрахунково-платіжна відомість №2

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу

92

66

1100,00

1100,00

1100,00

19

09.03

Довідка бухгалтерії №3

Проведено відрахування на соціальні заходи

92

65

407,00

407,00

407,00

20

11.03

Акт про результат інвентаризації №1

Визнано доходом надлишок катриджів від принтера, виявлених в результаті інвентаризації

112

719

150,00

21

12.03

Акт про резу-льтат інвента-ризації №2; ВКО №3

В результаті інвентаризації виявлено нестачу готівки в касі (винну особу встановлено)

947

375

301

716

80,00

80,00

80,00

80,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

13.03

ПКО №2

Відшкодовано суму недостатніх грошей винною особою

301

375

80,00

23

13.03

Розрахунок бухгалтерії №2

Списано на витрати поточного періоду недостачу маргарину

947

072

201

7,00

7,00

7,00

7,00

24

13.03

Розрахунок бухгалтерії № 3

Нараховано дивіденди, що підлягають отриманню від ВАТ „Харківметробуд”

373

731

3900,00

25

14.03

Виписка банку

Отримано дивіденди в безготівковій формі

311

373

3900,00

26

14.03

Рахунок №6

Акцептовано рахунок Житомир-обленерго за електроенергію за лютий місяць

91

685

200,00

200,00

200,00

27

14.03

Податкова накладна №4

Відображено суму ПДВ

641

685

33,33

28

14.03

Платіжне доручення №2

Оплачено заборгованість перед Житомиробленерго коштами з поточного рахунку

685

311

233,33

29

14.03

Розрахунок бухгалтерії №4

Нараховано знос міні-пекарні (прямолінійний метод)

91

131

208,30

208,30

208,30

30

15.03

Розрахунок бухгалтерії №5

Нараховано знос автомобіля

92

131

1460,00

1460,00

1460,00

31

15.03

Рахунок № 7

Відображено дохід від реалізації

змішувальної машини

377

742

2550,00

32

15.03

Податкова накладна №5

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

742

641

425,00

33

15.03

Розрахунок бухгалтерії №6

Списано знос реалізованої змішувальної машини

131

104

640,00

34

16.03

Акт на списання ОЗ

Відображено залишкову вартість реалізованої машини

972

104

1485,00

35

16.03

Розрахунок бухгалтерії №7

Списано суму загальновироб-ничих витрат

2311

2312

91

91

1078,86

1337,44

36

16.03

Накладна на внутрішнє пе-реміщення №1

Оприбутковано на склад 2 партії готової продукції (печива та халви)

2611

2612

2311

2312

4632,26

5717,44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37

17.03

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку виручку від реалізації готової продукції

31

31

7011

7012

6300,00

7200,00

38

17.03

Розрахунок бухгалтерії №8

Нараховано ПДВ

701

64

2250,00

39

18.03

Розрахунок бухгалтерії №9

Визначено собівартість готової продукції

9011

9012

2611

2612

4632,26

5717,44

40

19.03

Розрахунок бухгалтерії №10

Списано доходи на фінансовий результат

701

719

716

731

742

79

79

79

79

79

11250,00

150,00

80,00

3900,00

2125,00

41

20.03

Розрахунок бухгалтерії №11

Списано витрати на фінансовий результат

79

79

79

79

79

90

92

93

947

972

10349,70

2967,00

123,00

87,00

1485,00

42

21.03

Розрахунок бухгалтерії №12

Нараховано податок на прибуток

98

64

623,33

43

25.03

Розрахунок бухгалтерії №13

Відображено суму податку на прибуток у складі фінансового результату

79

98

623,33

44

28.03

Розрахунок бухгалтерії №14

Визначено фінансовий результат від реалізації готової продукції

79

441

1869,97

Загальна сума

83546,36

7933,40

5593,30

7933,4

5593,30

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Організація аудиторської діяльності

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення її та підвищення прибутковості відпо­відно до замовлень, виданих за угодами між аудиторськими організаціями і суб'єктами підприємницької діяльності. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата Украї­ни (або інший уповноважений на це орган), яка згідно і;і законодавством є неурядовим органом. Метою діяльності Аудиторської палати є створення системи незалежного фі­нансово-господарського контролю ...

Організація обліку поточних зобов’язань

Зміст: Вступ 3 1. Поняття та класифікація зобов’язань 4 1.1. Поняття про зобов’язання 4 1.2. Класифікація зобов’язань: 4 1.2.1. Довгострокові зобов'язання 5 1.2.2. Поточні зобов'язання . 5 1.2.3. Забезпечення 5 1.2.4. Непередбачені зобов'язання . 5 1.2.5. Доходи майбутніх періодів . 6 2. Поточні зобов'язання 7 2.1. Поняття про поточні зобов’язання 7 2.2. Класифікація поточних зобов’язань: 7 2.2.1. Короткострокові кредити банків . 8 2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 2.2.3. Облік ...

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...