Search:

Склад та види собівартості

Список використаної літератури 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.2. Бондар І.Ю., Пахомов В.Г. Управління витратами і собівартістю продукції.– К. – 2000.3. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 480 с.4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами. – К. – 2002.5. Крушельницька О.В. Управління витратами: Навч. посібник для студентів екон. спеціальності. – Житомир; ЖДТУ, 2005. – 196 с.6. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. Науково-практичний посібник. – Чернівці: „Місто”, 2003. – 150с.7. Ластовецький В.О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції. Практичний посібник. – Чернівці, 2005.8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – 248 с.9. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002.– 647 с.10. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ; 2004. – 459 с. Розподіл постійних витратРозподіл загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт ЗВВ
1 Печиво „Забава” 2420,00 1078,86
2 Халва 3000,00 1337,44
Разом 5420,00 0,45 2416,30
Розподіл адміністративних витрат пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Адмін. витрати
1 Печиво „Забава” 2420,00 1324,75
2 Халва 3000,00 1642,25
Разом 5420,00 0,55 2967,00
Розподіл витрат на збут пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Витрати на збут
1 Печиво „Забава” 2420,00 54,92
2 Халва 3000,00 68,08
Разом 5420,00 0,02 123,00
Розподіл інших витрат операційної діяльності пропорційно основній заробітній платі

Виріб Основна з\п коефіцієнт Інші витрати
1 Печиво „Забава” 2420,00 38,80
2 Халва 3000,00 48,20
Разом 5420,00 0,016 87,00
Побудова функції витратТзОВ „Каскад” за звітний місяць виготовило 350 кг печива „Забава”Змінні витрати – 4634,00 грн.Постійні витрати – 2497,33 грн.Витрати на одиницю продукції – 13,24 грн.Y = 2497,33 + 13,24xВ наступному місяці планується збільшити обсяг виробництва до 400 кг, а заробітна плата майстра цеху зменшиться на 120 грн.Y = (2497,33 – 120) + 13,24*400 = 7673,33ТзОВ „Каскад” за звітний місяць виготовило 900 кг халвиЗмінні витрати – 5715,00 грн.Постійні витрати – 3095,97 грн.Витрати на одиницю продукції – 6,35 грн.Y = 3095,97 + 6,35xВ наступному місяці планується збільшити обсяг виробництва до 950 кг, а заробітна плата майстра цеху збільшиться на 100 грн.Y = (3095,97 + 100) + 6,35*950 = 9228,47 грн. Звітна калькуляціяПо виробу печиво „Забава”

№ з\п Стаття витрат Фактично, грн. Питома вага
1 Сировина і матеріали 238,00 3,96 %
2 Зворотні відходи
3 Основна заробітна плата 2420,00 40,25 %
4 Додаткова заробітна плата
5 Відрахування на соціальне страхування 895,40 14,90 %
6 Витрати на підготовку і освоєння виробництва
7 Загальновиробничі витрати 1078,86 17,94 %
8 Втрати від бракуВиробнича собівартість –4632,26 ––
9 Позавиробничі витратиПовна собівартістьОптова цінаПрибуток 1418,476050,7318,005250,00 22,95 %100 %
По виробу халви

№ з\п

Стаття витрат

Фактично, грн.

Питома вага

1

Сировина і матеріали

270,00

3,64 %

2

Зворотні відходи

3

Основна заробітна плата

3000,00

40,39 %

4

Додаткова заробітна плата

5

Відрахування на соціальне страхування

1110,00

14,94 %

6

Витрати на підготовку і освоєння виробництва

7

Загальновиробничі витрати

1337,44

18,00 %

8

Втрати від браку

Виробнича собівартість

5717,44

9

Позавиробничі витрати

Повна собівартість

Оптова ціна

Прибуток

1758,53

7475,97

8,00

6000,00

23,03 %

100 %

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Економічний контроль у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продуктив­ними силами і виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль має кілька етапів: описовий, пов'язаний із збиранням фактів та першочерго­вим групуванням їх; логіка-аналітичний — якісний аналіз фактів, потім поєд­нання якісних і кількісних (математичних) методів науко­вого пізнання. Отже, контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого — певну систему знань — теорію. Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й ...

Організація обліку поточних зобов’язань

Зміст: Вступ 3 1. Поняття та класифікація зобов’язань 4 1.1. Поняття про зобов’язання 4 1.2. Класифікація зобов’язань: 4 1.2.1. Довгострокові зобов'язання 5 1.2.2. Поточні зобов'язання . 5 1.2.3. Забезпечення 5 1.2.4. Непередбачені зобов'язання . 5 1.2.5. Доходи майбутніх періодів . 6 2. Поточні зобов'язання 7 2.1. Поняття про поточні зобов’язання 7 2.2. Класифікація поточних зобов’язань: 7 2.2.1. Короткострокові кредити банків . 8 2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 2.2.3. Облік ...

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

Перехід України до ринкових відносин можливий за умови демонополізації, роздержавлення і приватизації еконо­міки. Монополізація засобів виробництва в руках держави призвела до гіпертрофованого централізму в управлінні еко­номікою. Держава одноосібне вирішувала питання структури народного господарства, інвестиційної, фінансової та подат­кової політики. Це сприяло вихованню покірного, байдужого до результатів своєї праці трудівника. Заробітна плата нара­ховувалася не за кінцевими результатами виконаної роботи, а ...