Search:

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

Задачу про розподіл загальновиробничих витрат вирішують розробляючи базу даних у середі Microsoft Access. На даній середі зупиняються тому, що вона проста в застосуванні і для рядового бухгалтера не складе особливої праці освоїти не тільки її застосуванні, але і навчитися самостійно проектувати свої системи.

Проектування в Microsoft Access досить візуально, тобто працівнику бухгалтерії зовсім не обов'язково знати мови програмування, але лише достатнє добре володіти логікою складання таблиць, оскільки бази даних побудовані на табличному рівні . Для невеликих підприємств ми рекомендуємо широке використання автоматизованих систем у процесі своєї роботи.

Як рекомендації можна відзначити, що на кожнім великому підприємстві, що має велику кількість цехів, необхідно використовувати подібну програму. Однак для кожного підприємства має сенс розробляти свою власну програму, оскільки різні вимоги до внутрішніх документів підприємства і різні умови виробництва.

Висновки

Виробничими накладними (загальновиробничими) витратами називаються: витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць та інше); амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення; амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротніх активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, підвищення якості продукції; витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговуваня виробничого процесу (оплата праці загальновиробничому персоналу, відрахування на соціальні заходи); витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції; витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища; інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв та інше).

Виробничі накладні витрати відносяться до непрямих витрат, як правило, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому вони прямо до собівартості тієї або іншої продукції не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції.

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік витрат на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями та підрозділами основного виробництва, а також витрат, пов’язаних з утримуванням та експлуатацією машин та обладнання.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлений додатком 1 до ПСБО 16 “Витрати”. Наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2000 року № 131 внесені зміни до порядку розрахунку розподілу загальновиробничих витрат.

Виходячи із фактичної потужності (змінні витрати) або нормальної потужності (постійні витрати) базами розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо.

Наприкінці місяця загальновиробничі витрати розподіляються (при виконанні вищевикладених умов) на кожен вид продукції. У такий спосіб утворюється дві звітні відомості: “Відомість розподілу загальновиробничих витрат по рахунках 23 і 90” і “Аналітична Відомість розподілу загальновиробничих витрат на кожен вид продукції по рахунку 23”.

Важливим напрямком удосконалення обліку і розподілу виробничих накладних витрат є розробка нового програмного забезпечення на основі вимог конкретних підприємств і врахування сучасних методик і рекомендацій.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року.

3. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року.

4. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".

5. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості затверджене Постановою кабінету міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47.

7. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир: Рута, 2001.

8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні, за редакцією Хом'яка Р. Л. – Львів: "Інтелект - Захід", 2005

9. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "Інформаційні системи бухгалтерського обліку"- Житомир: Рута, 2002.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...

Фінансові ресурси бюджетних установ

ЗМІСТ 1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 2 1.1.Поняття бюджетної установи 2 1.2. Фінансові ресурси бюджетних установ 4 2.ЗАДАЧА 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 17 1.ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 1.1.Поняття бюджетної установи Основним нормативним документом, який регулює діяльність бюджетних установ являється Бюджетний Кодекс України. Він визначає засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного ...

Інформаційні бази даних

1. Принципи побудови баз даних. Специфіка економічної інформації. Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною характеристикою економічної інформації є ...