Search:

План рахунків

Порядок виконання платіжних вимог на примусове списання коштів з платників, рахунки яким відкриті в органах Державного казначейства, визначається і регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України.

У разі надходження до банку платіжних вимог на примусове списання коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу державного казначейства, якщо це передбачено договором між банком та цим органом державного казначейства, в іншому випадку повертаються без виконання.

Примусове списання коштів з рахунків платників дозволяється лише в випадках, установлених законами України, а саме: на підставі виконавчих документів, установлених законами України, рішень податкових органів та визнаних претензій.

Розпорядження про примусове списання коштів стягувач оформляє на бланку платіжної вимоги за формою додатка 4 або 4-а (у разі коли стягувач не є одержувачем цих коштів)згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 та цьому розділі, - не менше ніж у трьох примірниках.

Банки виконують платіжні вимоги на примусове списання коштів з усіх рахунків підприємств(у тому числі поточних , депозитних, відкритих за рахунок цього підприємства для здійснення розрахунків за акредитивами) та платіжні вимоги на примусове списання коштів з вкладних рахунків фізичних осіб.

Стягувач несе відповідальність за обгрунтованість примусового списання коштів і правильність даних, що внесені в платіжну вимогу на примусове списання коштів.

Реквізит "Призначення платежу" платіжної вимоги стягувач заповнює залежно від конкретного випадку примусового списання коштів а саме:

• У разі примусового списання коштів на підставі

виконавчого документа зазначаються його назва, номер і дата. Виконавчий документ, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, до банку не подається;

• У разі списання коштів на підставі рішення податкового органу в цьому реквізиті стягувач зазначає назву, номер і дату цього рішення, а також назву та статтю закону, що передбачає списання коштів. Рішення ,на підставі якого оформлено платіжну вимогу, у банк не подається;

• Якщо примусове списання коштів здійснюється згідно із статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України до цей реквізит має містити назву, номер, дату листа-відповіді платника про визнання претензії та суму визнаної претензії. У цьому разі платіжну вимогу стягувач подає до банку разом з оригіналом листа-відповіді платника про визнання претензії (оформляється відповідно до вимог законодавчих актів),а якщо в цьому листі не зазначено суму визнаної претензії до додається також копія претензії. У разі заповнення цього реквізиту з порушенням вимог, що визначені цим розділом, банк повертає платіжну вимогу без виконання. Сума платіжної вимоги визначається стягувачем, але банк не приймає платіжну вимогу до виконання, якщо її сума перевищує суму, яка підлягає сплаті відповідно до наданого разом з нею листа-відповіді про визнання претензійна підставі якого її оформлено (якщо в листі-відповіді про визнання претензії суму не зазначено то суму претензії).

Платіжна вимога на примусове списання коштів і супровідні документи, подання яких разом з платіжною вимогою передбачено цим розділом, є невід’ємними частинами.

Платіжну вимогу та супровідні документи стягувач подає до банку, що його обслуговує, разом з реєстром платіжних вимог за формою додатка 9 до цієї Інструкції, реквізити, якого заповнюються згідно з вимогами, що викладені в додатку 8, не менше ніж у двох примірниках. Банк стягувача, приймає платіжні вимоги протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банк платника - протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

Банк стягувача, приймаючи від стягувача платіжні вимоги, супровідні документи та реєстри платіжних вимог, перевіряє наявність усіх супровідних документів, що передбачені цим розділом, та відповідність назви, коду, підпису та відбитка печатки стягувача тим, що зазначені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Перевірку інших реквізитів цих документів банк стягувача здійснює, якщо це передбачено договором між банком та стягувачем. Якщо стягувач і платник обслуговуються в різних банках, то банк стягувача надсилає банку платника не менше ніж два примірники платіжної вимоги на примусове списання коштів (один з яких-перший)та супровідні документи. При цьому стягувану повертається не менше ніж один примірник платіжної вимоги та реєстру платіжних вимог. Перший примірник реєстру платіжних вимог залишається в банку стягувана.

Якщо стягувач і платник обслуговуються в різних банках і платіжну вимогу на примусове списання коштів у банк платника надсилає безпосередньо державний виконавець або податковий орган ,то всі примірники платіжної вимоги, супровідні документи та не менше ніж один примірник реєстру повертаються банком платника цьому державному виконавцю або податковому органу, а перший примірник реєстру платіжних вимог залишається в банку, що обслуговує його.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

1. Калькуляційна одиниця та об»єкт витрат Метою попередніх публікацій було намагання автора гармонізувати вітчизняні стандарти та методики щодо організації управлінського обліку на виробництві з підходами, які використовуються в міжнародній практиці в контексті Постанови КМУ № 1706 та Закону № 996. В минулих публікаціях розглядалося питання організації управлінського обліку на українських підприємствах на основі існуючої сьогодні в Україні нормативно-правової бази. Продовженням початої теми є дана стаття, яка має за мету ...

План рахунків

В новій редакції, в основному, відображено зміни та доповнення до Внутрішнього плану аналітичних рахунків, що були внесені протягом 2003 року постійно діючою Комісією з уточнення діючих та запровадження нових параметрів аналітичного обліку (в тексті всі зміни виділені блакитним кольором). Крім цього: 1. Згідно з п.4 Постанови Національного банку України від 20.08.2003р. №356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України" внесені зміни до Внутрішнього плану аналітичних ...

Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкрет­них методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здій­снюється за допомогою певних процедур. Процедура (від лат. ргосесіо — проходжу, відбуваюсь) — поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму. Контрольні функції в господарському механізмі ...