Search:

Відносини власності

Реферати » Макроекономіка » Відносини власності

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи

1.1 Структура власності її походження і рух 5

1.2 Юридична форма власності 8

1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11

РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація

2.1 Типи, форми і види власності 16

2.2 Підприємство в економічній системі власності 19

2.3 Трансформація форм власності в Україні 23

РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні

3.1 Приватизація державного майна в Україні 29

3.2 Основні напрями приватизації в Україні 34

ВИСНОВОК 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Під час переходу до ринкової економіки в України як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об'єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.

Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов'язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах.

Мета роботи - розкрити поняття власності, її економічний та юридичний зміст, розкрити форми власності в економіці на Україні та форми і механізми роздержавлення та приватизації.

Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить еко­номічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї влади полягає в характері привласнення засобів вироб­ництва і його результатів. Тому, щоб з'ясувати природу та еко­номічну структуру того чи іншого суспільства, необхідно пере­дусім розкрити зміст існуючої системи відносин власності.

Відносини власності виникають між людьми з приводу при­власнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає відношення людей до певних речей, як до своїх.

Спочатку відносини власності виступали у формі певних істо­ричних звичаїв. З виникненням держави стали розроблятися юридичні закони, котрі визначали, за якими правовими нормами привласнюється і розподіляється суспільне багатство між різни­ми суб'єктами (окремими громадянами, соціальними групами, класами, державою). Правові відносини власності виражаються в закріпленні за різними суб'єктами прав володіння, користуван­ня і розпорядження. Стаття 2 Закону України «Про власність» так трактує право власності: «Право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном».

Отже, відносини власності втілюються насамперед у певних юридичних нормативних актах. Але власність — це не лише юри­дична, а й економічна категорія. Причому остання є визначаль­ною: саме економічні відносини власності детермінують їхню юридичну форму. Взаємозв'язок тут такий: економічні відноси­ни — базисні, юридичні — надбудовні. Власність в економічному сенсі являє собою складну систему господарських відносин, які існують у виробництві.

В своїй історії, як загальновідомо, суспільство пройшло кілька ступенів розвитку розподілу праці: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний типи виробничих відносин. Кожному з перерахованих типів виробничих відносин відповідає відповідна форма власності: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична і соціалістична.

Першооснову усіх наведених форм власності становлять економічні відносини привласнення матеріальних благ у процесі виробництва. Тому власність у такому значенні є її економічним розумінням. Між тим економічні відносини власності, які існують в цілому помимо волі і свідомості людей, можуть бути об'єктом правового регулювання, одержуючи відповідне оформлення в нормах права. У такому разі проявляється юридичний зміст власності. Закріплення відносин власності правовими засобами здійснюється під впливом волі суспільних груп, які прийнято називати класами. Важливо, що суспільство не обмежується правовим закріпленням засобів виробництва і продуктів праці за конкретними особами чи їх колективами. Відносини власності одержують також, що не менш важливо, необхідну регламентацію і примусовий захист. У такому разі врегульовані правовими нормами економічні відносини власності набувають ознак якісно нових відносин - відносин прававласності.

Робота проведена при аналізі літературних джерел наступних авторів Чижової В.І. [8] , Румянцев С[14], Осауленка О.Г. [13]

РОЗДІЛ 1.Відносини власності, як основа економічної системи

1.1Структура власності її походження і рух

Власність - сукупність відносин окремих індивідів, груп людей і їх асоціацій до речей, як до своїх, і відносин між людьми з приводу приналежності речей. Власність як економічним явищем є сукупність неіснуючих поза зв'язком між собою таких елементів:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Інфляційні процеси в Україні

Вступ. Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з’явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обов’язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота. І хоч сама по собі кількість грошей не має абсолютно ніякого економічного значення, процес збільшення кількості ...

Споживання та заощадження

Зміст План..................................................................................................3 І. Вступ................................................................................................4 ІІ. Споживання та заощадження...................................................6 2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.....9 2.2.Заощадження та їх витрачання..........................................11 2.3.Функції споживання.............................................................13 ...

Податок на додану вартість

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...