Search:

Відносини власності

Процес приватизації в Україні розтягся в часі, річні плани при­ватизації жодного разу не були виконані. В основному це було зу­мовлено політичним протистоянням у суспільстві, запізнюванням законодавчого, нормативного і методичного забезпечення процесів приватизації. Так у 1992 році була почата приватизація 2 тис. об'єктів. Проте фактично на кінець року з них було приватизовано менше 5%. У 1994 році планувалося приватизувати 20 тис. об'єктів, фактично завдання було виконано на 28%. Аналогічною була ситуація у 1995 році. У 1996 році збільшилися темпи прива­тизації, відсоток виконання плану склав біля 50%. Потім знову по­чався спад. Але в цілому за період із 1992 року була проведена ве­лика робота з приватизації.

За даними Фонду державного майна за весь період приватизації до кінця 2000 року було приватизовано 71877 об'єктів. Найбільше активно проходила приватизація в торгівлі і громадському харчу­ванні (31805 об'єктів), побутовому обслуговуванні (12481 об'єкт), промисловості (7203 підприємства), будівництві (3392 підприємст­ва), сільському господарстві (3202 підприємства).

Розподіл об'єктів за засобами приватизації (Див. табл. 3.2):

Найбільше складно проходила велика приватизація (підпри­ємства груп Б, В, Г). Продані пакети акцій цих підприємств не до­сягай 70%, а тому, відповідно до українського законодавства, ста­тусу приватизованих вони не одержали. У той же час, ці підпри­ємства вже не є державними, оскільки частина їхніх акцій розмі­щена серед акціонерів. Таким чином, є істотне розходження між кількістю приватизованих підприємств і кількістю підприємств, що змінили форму власності, але відповідно до законодавства вва­жаються не приватизованими.

 

Спосіб приватизації

Кількість об'єктів

Всього

71877

викуп об'єктів товариством покупців

30477

викуп об'єктів за альтернативним планом приватизації

450

викуп підприємств, узятих в оренду з викупом

13975

продаж на аукціоні

10714

продаж за комерційним конкурсом

3918

продаж за некомерційним конкурсом

2091

продаж акцій підприємств, що приватизувались

10247

продаж за конкурсом з відстрочкою платежу

5

Таблиця 3.2 Кількість об'єктів, що змінили форму власності в 1992-

2000роках

Станом на кінець 2000 р. змінили форму власності 83% підпри­ємства промисловості, включаючи 2% орендних підприємств, що, відповідно до прийнятої в Україні класифікації, також відносяться до недержавної форми власності, хоча насправді мають лише недержав­ну форму господарювання. При цьому статус приватизованих одер­жали трохи більше 51% усіх підприємств, які за підсумками 2000 р. виготовили майже 60% усієї промислової продукції, тоді як державні підприємства виготовили 23% обсягів промислової продукції.

Зміна форм власності підприємств призвела до змін у розподілі робочої сили між ними. За підсумками 2000 року на підприємствах державної форми власності залишилось менше половини всіх пра­цюючих, у промисловості тільки 25% працюючих зайняті на дер­жавних підприємствах(Див.табл. 3.3) Наведені дані показують, наскільки істотними є зміни, що відбулись у реформуванні промислового ви­робництва в Україні.

3.2. Основні напрями приватизації в Україні.

Вирішальне значення для різних форм власності має привати­зація державних підприємств. Законодавство України передба­чає, що першочерговій приватизації підлягають . об’єкти, які найбільше впливають" на розвиток споживчого ринку, а також ті, що нині стримують стабілізацію державного бюджету, гальму­ють економічний розвиток України, формування її ринкової економіки. Це — підприємства оптової і роздрібної торгівлі, житло­во-комунального господарства, з переробки сільськогосподарсь­кої продукції, деревообробної, легкої промисловості, збиткові підприємства всіх галузей, законсервовані об'єкти неза­вершеного будівництва, строки введення яких вже минули, підприємства матеріально-технічного постачання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Податки

ЗМІСТ Вступ …………………………………………………………. 3 2.“Реформування податкової системи в її переорієнтації із суто фіскальних цілей на регулюючі” П л а н: 1) Суть та функції податків ……………………………….. 6 Податкова система , її принципи побудови та призначення…………………………………………. …... 8 Бюджетно-податкова політика ………………………...10 Використання економічних мультиплікаторів для прогнозування та регулювання економічних явищ …16 Реформування податкової системи.Зростання ролі податків як регулятора економіки……………………. 30 Вплив економічної кризи ...

Податок на додану вартість

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...

Сутність та фактори економічного зростання

План. Поняття економічного зростання. Фактори та особливості економічного зростання. 1. Економічне зростання – це збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншим. Економічне зростання являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і послуг з використанням незмінної технології. На відміну від економічного зростання, економічний розвиток можна визначити як перехід від одного стану ...