Search:

Відносини власності

Переоцінки вартості підприємств, що приватизуються, здійснюється за допомогою наявних основних фондів та оборотних відомостей і при цьому ціна може встановлюватися з урахуванням цінностей підприємства або ринкових цін на майно.

Водночас значна частина державної власності приватизації не підлягає. Вона включає: майно органів державної влади, управління, Збройних Сил; золотий і валютний фонди; державні ма­теріальні резерви; комплекси з виготовлення цінних паперів і гро­шових знаків; засоби урядового, фельд'єгерського та спеціально­го зв'язку; об'єкти державної метрологічної служби; національні культурні та історичні цінності; об'єкти освіти, науки, культури, що фінансуються з бюджету (ті, що належать підприємствам, мо­жуть приватизуватися за умови збереження освітянського призна­чення); майнові комплекси підприємств з виготовлення зброї, наркотиків та радіоактивних речовин; атомні електростанції.

У проведенні приватизації беруть участь окремі органи, фізичні та юридичні особи. Це — суб'єкти приватизації. До них належать державні органи приватизації, а також різного роду продавці, покупці державного майна та посередники.

Державні органи приватизації включають Фонд державного майна України та його регіональні відділення і представництва. Зазначений Фонд розробляє програму приватизації на поточний рік і прогноз на перспективу та здійснює організацію і контроль за приватизацією. Він підзвітний Верховній Раді України.

Покупцями державного майна можуть бути: а) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства; б) юри­дичні особи, зареєстровані на території України; в) юридичні особи інших держав. Можуть також створюватися товариства покупців шляхом укладання угоди про сумісну діяльність, або членами трудового колективу підприємства на основі рішення загальних зборів, на яких мають бути присутні більш як 50% працівників.

Не мають права бути покупцями органи державної влади й управління, працівники Фонду державного майна України та йо­го регіональних відділень, а також юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%, та інші суб'єкти, пе­релік яких визначається державою.

Ініціатива щодо приватизації державного майна може вихо­дити від Фонду державного майна України, місцевих органів приватизації та членів трудового колективу.

До посередників приватизації належать: а) фінансові посеред­ники — здійснюють продаж придбаних акцій на ринку цінних па­перів; б) довірчі товариства — від імені, за дорученням і за раху­нок власників приватизаційних паперів здійснюють представ­ницьку діяльність з приватизаційними паперами; в) холдинги та інвестиційні фонди — акумулюють приватизаційні кошти грома­дян та вклади інших покупців в обмін на акції власного випуску. Крім того, холдинги від свого імені купують з урахуванням антимонопольного законодавства контрольні пакети акцій підпри­ємств, що приватизуються. Інвестиційні фонди здійснюють обмін приватизаційних паперів на обмежені за розміром пакети акцій підприємств (не більше 10% акцій), що приватизуються.

Законодавчими актами визначаються також основні принци­пи приватизації державного майна. Це — законність, надання пільг членам трудових колективів підприємств, що приватизу­ються, рівність прав громадян у процесі приватизації, пріоритет­не надання прав громадянам України на придбання державного майна, безоплатна передача частини державного майна кожному громадянинові України, приватизація державного майна на платній основі із застосуванням приватизаційних паперів, додер­жання антимонопольного законодавства.

Відповідно пропонуються кілька способів приватизації різних груп об'єктів:

викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, ство­реними працівниками цих об'єктів, Такий спосіб приватизації не передбачає конкуренції покупців;

викуп державного майна підприємства за альтернативним типом приватизації. Це — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта (або його частини) стає товариство покупців, створене його працівниками згідно з розробленим власним планом, аль­тернативним планові, запропонованому комісією з приватизації;

викуп державного майна, зданого в оренду. За даного способу приватизації власником об'єкта стає його орендар;

продаж: на аукціоні — спосіб приватизації, коли власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону макси­мальну ціну;

Платіж за некомерційним конкурсом. У даному випадку власни­ком (об’єкта стає покупець, котрий запропонував найкращі умови праці та експлуатації об'єкта або за рівних умов — найвищу ціну;

Продаж за комерційним конкурсом тут власником об'єкта стає покупець, який запропонував найвищу ціну.

Продаж, з відстрочкою платежу власником стає покупець, котрий на конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об'єкт з відстрочкою платежу на три роки за умови попередньо­го внесення 30% його вартості;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...

Валовий національний продукт

План. 1.ВНП- вимірювач результатів діяльності національної економіки. 2. Дві міри національного продукту: потік товарів і потік доходів. 3. Реальний та номінальний ВНП: “дефлярування” через індекс цін. 4.ВНП, ЧНП, ВВП. 5.ВНП-це найобширніший показник національного виробництва товарів і послуг. Якщо ви можете виміряти те, про що говорите, і виразити його у цифрах — ви дещо знаєте про це; якщо ви не можете виміряти і не можете виразити щось цифрами, то ваші знання недостатні і незадовільні; це, можливо, лишень початкові ...

Відносини власності

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи 1.1 Структура власності її походження і рух 5 1.2 Юридична форма власності 8 1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11 РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація 2.1 Типи, форми і види власності 16 2.2 Підприємство в економічній системі власності 19 2.3 Трансформація форм власності в Україні 23 РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні 3.1 Приватизація державного майна в Україні 29 3.2 Основні напрями ...