Search:

Відносини власності

Другий розділ показує наскільки є важливими відносини власності. Тому що з пробле­мами власності ми стикаємося щоденно протягом всього життя. Відносини власності охоплюють всю економічну систему і, природно, обумовлюють відносини з приводу виробництва, роз­поділу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. В залежності від того який тип власності переважає в економіці країни таким і буде подальший розвиток тієї держави.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою переконливо доводить, що в цивілізованому суспільстві поруч існують різні ти­пи і форми власності, доповнюючи одна одну і урізноманітнюючи та загачуючи економічне життя. В кожному суспільстві є галузі, які можуть успішно розвиватися переважно на основі приватної влас­ності — це, в основному, сфера обслуговування. Відносини власності виникають і у процесі господарського ви­користання майна, коли власник засобів виробництва сам не веде господарську діяльність. Він надає можливість іншим особам володіти його майном на конкретних умовах.

Третій розділ підсумував перший і другий разом, тому що вирішальне значення для різних форм власності має привати­зація державних підприємств. Законодавство України передба­чає, що першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, що нині стримують стабілізацію державного бюджету, гальму­ють економічний розвиток України, формування її ринкової економіки. Основні правові положення приватизації в Україні були визна­чені "Концепцією роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду". Концепція передбачала введення безко­штовних приватизаційних сертифікатів на придбання виробничих фондів, землі і житла, взаємну конвертацію приватизаційних па­перів, а також вільний вибір громадянином як об'єктів, так і за­собів приватизації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Державний бюджет України, доходи та видатки

Видатки з державного бюджету України — це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізова-пого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням. Значна кількість певних видів бюджетних видатків обумов­лена низкою факторів: природою і функціями держави, рів­нем соціально-економічного розвитку країни, адміністратив­но-територіальним устроєм держави, формами надання бюд­жетних коштів тощо. Поєднання цих факторів породжує сис­тему видатків державного бюджету України. Однак ...

Інфляційні процеси в Україні

Вступ. Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з’явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обов’язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота. І хоч сама по собі кількість грошей не має абсолютно ніякого економічного значення, процес збільшення кількості ...

Споживання та заощадження

Зміст План..................................................................................................3 І. Вступ................................................................................................4 ІІ. Споживання та заощадження...................................................6 2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.....9 2.2.Заощадження та їх витрачання..........................................11 2.3.Функції споживання.............................................................13 ...