Search:

Стандартні звіти

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Стандартні звіти

Розділ 8. Стандартні звіти

В даній главі розглядається формування стандартних звітів і відомостей: оборотно-сальдової відомості, шахматки, карточок рахунків і субконто, журнальних ордерів і т. д. З допомогою програми Ви можете складати також звіти довільної форми, але ця тема буде обговорюватися в слідуючій главі.

8.1. Види вихідних документів

Програма дозволяє формувати 13 видів вихідних документів, не рахуючи звітів довільної форми: оборотно-сальдові відомості, шахматки, журнальні ордери, карточки рахунків і субконто, відомості аналізу рахунків по датах і по субконто і т.д. Тому в даному параграфі буде коротко розказано про призначення кожного виду вихідного документа.

Отримання виписки з журналу операцій . Для цих цілей призначені журнальні ордери (див. розд. 8.4). З їх допомогою можна вивести списки операцій за даний період, що задовільняють деяким умовам: по номерах рахунків дебету або кредиту, наявності деякої стрічки в описі операцій, заданому номеру робочого місця і т. д.

Одержання підсумків по синтетичному обліку. Залишки на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту рахунків за цей період можна взнати з "Оборотно-сальдової відомості" (див. розд. 8.5).

Обороти між рахунками за вибраний період виводяться в "Шахматці" (див. розд.8.6) і в "Списку зведених проводок" (див. розд.8.7). Ці два документи відрізняються по формі: шахматка є великої двохмірною таблицею, а список зведених проводок - довгим списком.

Для кожного рахунка можна отримати "Аналіз рахунка" (див. розд.8.8), що містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунка з іншими рахунками за розрахунковий період, залишки по цьому рахункові на початок і кінець періоду. Інакше кажучи, аналіз рахунку являє собою фрагмент головної книги, який стосується даного рахунка.

Часто необхідно отримувати обороти і залишки по рахунках не за весь період, а на кожну дату періоду. Для цього можна скористатися "Аналізом рахунка по датах" (див. розд.8.9). Цей документ дозволяє побачити картину зміни засобів і зобов'язань підприємства в часі. Часто аналіз рахунка по датах використовується для перевірки відповідності закладених в комп'ютер даних банківським випискам, даним інвентаризації і т.п.

При складанні звітності часто потрібні обороти і залишки по рахунках за кожний місяць або квартал. Для цього можна скористатися документом "Обороти рахунка". Цей документ дозволяє переглядати початкові і кінцеві сальдо і обороти рахунка і іншими рахунками за кожний місяць і/або квартал.

Карточка операцій по рахунку. В тих випадках, коли є необхідно отримати максимально повну картину операцій по рахунку, можна вивести "Карточку рахунка" (див. розд.8.11). Вона містить всі операції з даним рахунком в хронологічній послідовності з вказанням реквізитів всіх проводок, залишків по рахунку після кожної операції, на початок і кінець періоду, оборотів по рахунку. Так для рахунка 50 карточка дозволяє отримати Касову книгу, для 51 рахунка - розшифровку виписки банку.

Якщо для вибраного рахунка ведеться аналітичний облік, Ви можете вивести карточку рахунка по субконто. Ця карточка містить операції по конкретних об'єктах аналітичного обліку.

Одержання даних по аналітичному обліку. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то Ви можете одержувати розбивку оборотів і залишків по рахунку по конкретних об'єктах аналітичного обліку з допомогою "Оборотно-сальдової відомості по рахунку в розрізі субконто" (див. розд.8.12). Так, для рахунка 05 "Матеріали" ця відомість дозволяє отримати дані по наявності і рухові конкретних видів матеріалів, для рахунка 71 - відомості про стан розрахунків з підзвітними особами.

Більш детальні дані можна отримати з "Аналізу рахунка по субконто" (див. розд.8.13). Цей документ для кожного об'єкту аналітичного обліку по вибраному рахунку містить кінцеві суми кореспонденцій даного об'єкта зі всіма синтетичними рахунками, а також залишки по субконто (в натуральному і грошовому виразі) на початок і кінець періоду. Таким чином, документ "Аналіз рахунка по субконто" є розшифровкою "Аналізу рахунка" (див. розд.8.8) по конкретних видах аналітичного обліку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види

Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації. Сьогодні завдання ревізії значно розширюються через посилення контролю в галузі організації праці, нормування витрат на виробництво. планування, організації виробництва, використання обладнання, дотримання технології виробництва. Основними завданнями ревізії є: здійснення державного ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...