Search:

Стандартні звіти

Вибрати клавішами з виведеного на екран запиту другий вид і натиснути Enter.

На екран буде виведено список субконто вказаного Вами виду. Ви можете вибрати для аналізу:

всі субконто зі списка, для цього натисніть клавішу F8;

кінцеве субконто (тобто конкретний об'єкт аналітичного обліку). Для цього слід виділити клавішами потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви повинні будете таким самим чином вибрати субконто з цього списку;

деяке субконто і всі підпорядковані йому субконто (тобто групу об'єктів аналітичного обліку). Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter.

Якщо по вибраних субконто проводились операції в валюті, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить або натиснути F8 для виводу оборотів між субконто по всіх операціях (в гривневому еквіваленті).

Після цього програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. В документі в стрічках разом з оборотами виводяться два номери рахунків. Зліва вказується код рахунка, по якому бере участь в проводках аналізоване субконто, справа - код рахунка, з яким кореспондується аналізоване субконто. При наявності вихідних даних в документі виводяться і грошові і кількісні вирази оборотів. При виводі оборотів по конкретній валюті в документ включаються стовбчики "Дебет в валюті" і "Кредит в валюті".

Перегляд і друк оборотів між субконто. Перегляд і друк оборотів між субконто здійснюється аналогічно як це описано в розд.8.14.

8.16. Карточка субконто

Якщо необхідно отримати максимально повну картину операцій по субконто або групі субконто, можна вивести "Карточку субконто". Цей документ містить всі операції з даним субконто в хронологічній послідовності з вказанням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок і кінець періоду. Обороти і залишки виводяться в грошовому і, при наявності даних, в натуральному виразі.

Вивід карточки субконто. Для отримання даного документа виберіть пункт "Карточка субконто" групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список видів субконто, з якого слід вибрати потрібний вид субконто і натиснути Enter. На екран буде виведено відповідний список субконто. Ви можете:

вивести карточку по всіх субконто даного виду, для цього натисніть F8;

вивести карточку по конкретному субконто. Для цього слід вибрати потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться їх список, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто або натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;

вивести карточку по деякому субконто і всіх підпорядкованих йому субконто. Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter.

Якщо по субконто проводились операції в валюті, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить або натиснути F8 для виводу карточки субконто по операціях зі всіма валютами.

Після цього субконто програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. Документ містить графи: "Дата", "Операція" (опис операцій по даному субконто), "Дебет" (рахунки і суми проводок, в яких дане субконто бере участь по дебету проводки), "Кредит" (те ж для кредита проводки), "Біжуче сальдо" (Д - дебетове, К кредитове) і "Дата" (для зручності перегляду дата приводиться двічі). При наявності вихідних даних виводиться також кількісний і/або валютний вираз оборотів і залишків.

Перегляд і друк карточки субконто здійснюється так само як це описано в розд.8.14.

Зауваження.

В карточці можуть приводитись параметри субконто, що приймають участь в операціях по рахунку. Число параметрів визначається значенням поля “Вивід параметрів субконто до” в запиті “Параметри”. Якщо вивід параметрів субконто небажаний, введіть в поле “Вивід параметрів субконто до” в запиті “Параметри” нульове значення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...

Склад та види собівартості

Вступ Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому відображається зростання продуктивності праці та розвиток технічного прогресу. Вона комплексно характеризує рівень витрат усіх ресурсів підприємства, а таким чином рівень технології та організації виробництва, є основою для формування цінової політики та визначення прибутковості підприємства. Собівартість є об’єктивна економічна категорія. Економічне значення її полягає в тому, що вона показує величину ...

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

Перехід України до ринкових відносин можливий за умови демонополізації, роздержавлення і приватизації еконо­міки. Монополізація засобів виробництва в руках держави призвела до гіпертрофованого централізму в управлінні еко­номікою. Держава одноосібне вирішувала питання структури народного господарства, інвестиційної, фінансової та подат­кової політики. Це сприяло вихованню покірного, байдужого до результатів своєї праці трудівника. Заробітна плата нара­ховувалася не за кінцевими результатами виконаної роботи, а ...