Search:

Стандартні звіти

Вивід оборотки в розрізі субконто. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахунку по конкретних об'єктах аналітичного обліку з допомогою "Оборотно-сальдової відомості по рахунку в розрізі субконто" (див. розд.8.12). Для виводу цієї відомості встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить, і натисніть клавішу F3. Якщо по рахунку не ведеться аналітичний облік, то натиснення F3 ігнорується.

Вивід карточки рахунка. Якщо при перегляді оборотно-сальдової відомості Ви захочете отримати повні дані про операції по деякому рахунку, можна вивести "Карточку рахунка" (див. розд.8.11). Для цього встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить і натисніть клавішу F5.

8.6. Шахматка

Шахматка - це документ, що містить таблично представлені обороти між рахунками за деякий період часу. Шахматка часто використовується бухгалтерами, так як вона дає уявлення про рух засобів і зобов'язань підприємства.

Для виводу шахматки виберіть пункт "Шахматка" з групи "Звітність" головного меню. Програма виведе на екран таблицю, в якій стрічки відповідають рахункам дебету, а стовбчики - рахункам кредиту, а в клітинках містяться суми оборотів за вибраний період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині стрічки, з кредита рахунка, вказаного в верхній частині стовбчика, що містить дану стрічку. Зліва і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебета і кредита, а справа і знизу - обороти по цих рахунках.

Перегляд шахматки. Ви можете переглядати виведену на екран шахматку, переміщаючись по ній з допомогою клавіш:

ç і è - вліво і вправо;

é і ê - вверх і вниз;

Home - на верхній край шахматки;

End - на нижній край шахматки;

Ctrl Home - на лівий край шахматки;

Ctrl End - на правий край шахматки;

PgUp - "листання" шахматки вверх;

PgDn - "листання" шахматки вниз;

Ctrlç - "листання" шахматки вліво;

Ctrlè - "листання" шахматки вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в шахматці приводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути не видними старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в "валютних" стрічках і стовбчиках шахматки приводяться в гривнях, при цьому в заголовку шахматки виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку шахматки виводиться "В валюті";

F7 - формування і друк аналізу рахунка (див. розд.8.8, рахунок вибирається з пропонованого списка рахунків);

F8 - друк шахматки;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Друк шахматки. Для друку шахматки натисніть клавішу F8. Програма виведе шахматку (розбивши її на сторінки) в текстовий файл і представить цей файл для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран виводиться запит:

Друк одного екземпляра- Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати шахматку, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

1. Список зведених проводок (див. розд.8.7) дає інший спосіб подачі інформації, ніж той, що міститься в шахматці.

2. Якщо перед входом в шахматку програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то обороти в шахматці можуть бути не зовсім вірними.

3. При великій кількості рахунків (більше 200) шахматка перед друком не виводиться для друку.

8.7. Зведені проводки

Список зведених проводок - це документ, що містить обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунка з кредита другого) за деякий період часу. Цей список містить ту ж інформацію, що і шахматка, але представляє її другим способом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності ...

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

1. Основи класифікації рахунків та її значення Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності. Це зумовлює необхідність використання в бухгалтерському обліку значної кількості різних за своїм змістом рахунків. Для більш глибокого та правильного розуміння і обгрунтованого використання в обліку рахунків необхідно знати їх економічний зміст, призначення та ...

Судово-бухгалтерська еспертиза

1. Шахматні відомості: їх будова і порядок запису Шахматна відомість призначена для аналізу і контролю за проведеними операціями. Занесені в неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти за рахунками, що дає можливість наочно проконтролювати кожний рахунок. Бухгалтер може проаналізувати стан кожного рахунка і перевірити правильність формування бухгалтерських записів. Дана відомість може бути відображена за будь який необхідний період. Контроль здійснюється на основі даних ...