Search:

Стандартні звіти

Вивід оборотки в розрізі субконто. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахунку по конкретних об'єктах аналітичного обліку з допомогою "Оборотно-сальдової відомості по рахунку в розрізі субконто" (див. розд.8.12). Для виводу цієї відомості встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить, і натисніть клавішу F3. Якщо по рахунку не ведеться аналітичний облік, то натиснення F3 ігнорується.

Вивід карточки рахунка. Якщо при перегляді оборотно-сальдової відомості Ви захочете отримати повні дані про операції по деякому рахунку, можна вивести "Карточку рахунка" (див. розд.8.11). Для цього встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить і натисніть клавішу F5.

8.6. Шахматка

Шахматка - це документ, що містить таблично представлені обороти між рахунками за деякий період часу. Шахматка часто використовується бухгалтерами, так як вона дає уявлення про рух засобів і зобов'язань підприємства.

Для виводу шахматки виберіть пункт "Шахматка" з групи "Звітність" головного меню. Програма виведе на екран таблицю, в якій стрічки відповідають рахункам дебету, а стовбчики - рахункам кредиту, а в клітинках містяться суми оборотів за вибраний період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині стрічки, з кредита рахунка, вказаного в верхній частині стовбчика, що містить дану стрічку. Зліва і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебета і кредита, а справа і знизу - обороти по цих рахунках.

Перегляд шахматки. Ви можете переглядати виведену на екран шахматку, переміщаючись по ній з допомогою клавіш:

ç і è - вліво і вправо;

é і ê - вверх і вниз;

Home - на верхній край шахматки;

End - на нижній край шахматки;

Ctrl Home - на лівий край шахматки;

Ctrl End - на правий край шахматки;

PgUp - "листання" шахматки вверх;

PgDn - "листання" шахматки вниз;

Ctrlç - "листання" шахматки вліво;

Ctrlè - "листання" шахматки вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в шахматці приводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути не видними старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в "валютних" стрічках і стовбчиках шахматки приводяться в гривнях, при цьому в заголовку шахматки виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку шахматки виводиться "В валюті";

F7 - формування і друк аналізу рахунка (див. розд.8.8, рахунок вибирається з пропонованого списка рахунків);

F8 - друк шахматки;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Друк шахматки. Для друку шахматки натисніть клавішу F8. Програма виведе шахматку (розбивши її на сторінки) в текстовий файл і представить цей файл для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран виводиться запит:

Друк одного екземпляра- Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати шахматку, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

1. Список зведених проводок (див. розд.8.7) дає інший спосіб подачі інформації, ніж той, що міститься в шахматці.

2. Якщо перед входом в шахматку програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то обороти в шахматці можуть бути не зовсім вірними.

3. При великій кількості рахунків (більше 200) шахматка перед друком не виводиться для друку.

8.7. Зведені проводки

Список зведених проводок - це документ, що містить обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунка з кредита другого) за деякий період часу. Цей список містить ту ж інформацію, що і шахматка, але представляє її другим способом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

1. Предмет бухгалтерського обліку Як уже зазначалося, господарський облік відображає процес розширеного суспільного відтворення, а його окремі види - різні сторони цього процесу. Для визначення предмета бухгалтерського обліку треба з'ясувати економічний зміст його об'єктів, тобто сутність сторін процесу суспільного відтворення, які він відображає і контролює. У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку є процес створення суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією в єдиному ...

Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види

Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації. Сьогодні завдання ревізії значно розширюються через посилення контролю в галузі організації праці, нормування витрат на виробництво. планування, організації виробництва, використання обладнання, дотримання технології виробництва. Основними завданнями ревізії є: здійснення державного ...