Search:

Бюджетний дефіцит

Отже, фінанси слід розглядати як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і використання фондів фі­нансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяль­ності, надання різноманітних послуг населенню з боку держа­ви. забезпечення виконання державою її функцій. У кінцевому підсумку метою функціонування фінансів є досягнення висо­кого рівня добробуту як держави, так і окремого громадянина.

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних еко­номічних категорій. Вони мають як видиму, так і приховану форму прояву. Видима сторона фінансів проявляється у грошо­вих потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці потоки – їх характер і форми, спрямованість і обсяги – ви­ступають предметом практичної фінансової діяльності. Прихова­на сторона фінансів пов’язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме – рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Від налагодженості цих відносин залежить ефектив­ність економічної системи і розвиток суспільства. Ці відносини характеризують внутрішню сутність фінансів і є предметом фі­нансової науки.

Фінанси – сукупність економічних відносин, пов’яза­них з обміном, розподілом і перерозподілом у грошовій формі вартості валового внутрішнього продукту (ВВП), а в певних умовах і національного багатства.

Функціонування фінансів пов’язано з такими поняттями як фінан­сові відносини, фінансова діяльність, гроші (мал. 1).


Мал. 1. Організаційні засади функціонування фінансів

Вихідні фінансові категорії – доходи і видатки. Доходи одного з суб’єктів завжди є видатками іншого.

Характерні ознаки фінансів:

обмінно-розподільний характер;

рух вартості від одного суб’єкта до іншого;

грошова форма відносин;

формування доходів і здійснення видатків;

еквівалентний (за призначенням) характер обміну та розподі­лу і нееквівалентний перерозподілу.

Основними у фінансах є відносини розподілу і перерозподілу. Відносини обміну в прямій формі складаються між юридичними і фізичними особами з приводу купівлі-продажу товарів і послуг. Ра­зом з тим у відносинах розподілу можна помітити елементи обміну, а у відносинах обміну – ознаки розподілу. Наприклад, податки мож­на розглядати і як метод перерозподілу доходів юридичних та фі­зичних осіб, і як плату суспільства державі за виконання нею уста­новлених функцій і надання відповідних послуг: скільки заплатили, стільки й отримали. У будь-яких відносинах обміну можливі елементи перерозподілу доходів, оскільки ціни, як правило, відхиляються від ре­альної вартості товарів та послуг; Слід пам’ятати, що в чистому вигляді обмін та розподіл і перерозподіл – це тільки наукові абстракції. У ре­альному житті все набагато складніше і провести чітке розмежування відносин досить важко, по-перше, і навряд чи доцільно, по-друге.

Фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспіль­стві в цілому. Налагоджені фінансові відносини виступають запору­кою нормальної життєдіяльності.

Сутність кожної економічної категорії детально розкриває­ться в її функціях, які характеризують суспільне призначення даної категорії.

Фінанси виконують дві функції:

розподільну;

контрольну.

Суть розподільної функції полягає в тому, що фінанси виступа­ють інструментом розподілу і перерозподілу ВВП. Причому вони є основним розподільним інструментом. Крім них, хоч і в значно об­межених рамках, насамперед у сфері перерозподілу, цю функцію можуть виконувати ціни. Причому перерозподіл відбувається внас­лідок так званого перекосу цін, коли на товари і послуги одних га­лузей вони вищі від вартості, а на інші товари і послуги – нижчі. Тобто перерозподіл за допомогою цін відбувається не тому, що ці­нам цілеспрямовано властива така функція, а навпаки, тому, що в певних випадках вони неточно і неповно виконують функцію вимі­ру вартості. На відміну від цін фінанси насамперед призначені для здійснення розподілу вартості ВВП.

Крім того, розподіл і перерозподіл вартості ВВП може відбува­тися в результаті кримінальних порушень – крадіжок, зловжи­вань службовим становищем, розкрадання майна підприємств дер­жавного сектора, уникнення від сплати податків та ін. Однак, це не економічні методи, і вони є предметом іншої науки – право­знавства.

3. Платежі за ресурси

Виробничо-господарська діяльність суб'єктів господарювання пов'я­зана із залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх вико­ристання справляє безпосередній вплив на результати фінансово-госпо­дарської діяльності підприємств. В ефективному використанні цих ресур­сів заінтересоване й суспільство в цілому. З метою ефективнішого вико­ристання ресурсів, що є в розпорядженні або у власності суб'єктів госпо­дарювання, держава може встановлювати відповідні податкові платежі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...

Податкова система України

Зміст Автор: Муравйов Олег Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6 2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21 Структура податкової ...

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

План Зміст грошового обороту Сфери грошового обороту. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки Касові операції та розрахунки готівкою. Висновок. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими. Зміст грошового обороту. Грошовий оборот – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. Грошовий оборот – це сукупність всіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному ...