Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Оброблення електронних розрахункових документів відбувається в порядку черговості надходження до системи. Переданий і прийнятий до системи електронний розрахунковий документ не підлягає відміні засобами системи.

Єдиним джерелом надходження електронних розрахункових документів в систему електронних платежів є програмний комплекс "Операційний день банку", що являє собою програмне забезпечення, яке обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо).

Всім учасникам для виконання своїх функцій надаються відповідні програмно-технічні комплекси системи електронних платежів, захисту інформації та електронного зв'язку.

Програмно-технологічна структура системи електронних платежів Національного банку включає такі основні компоненти:

1. програмно-технічні комплекси системи електронних платежів (АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3);

2. засоби електронного зв'язку (електронна пошта);

3. засоби захисту інформації.

Програмно-технічні комплекси відповідають трьом рівням програмно-технологічної структури системи електронних платежів.

Робота з консолідованим кореспондентським рахунком банку здійснюється методом застосування відповідних моделей обслуговування рахунка комерційного банку в системі електронних платежів.

Модель 1. Консолiдований (спiльний) субкореспондентський рахунок головного банку (з відкpиттям технічних субкоpеспондентських рахункiв установам).

Головний банк визначається з групи установ комерцiйного банку адмiнiстративного регіону за їх ініціативою, про що iнформується вiдповiдне регiональне управлiння Національного банку в якому відкривається консолідований субкореспондентський рахунок головному банку. Установи цього банку не мають окремих субкореспондентських рахункiв в Нацiональному банку.

Головний банк та його установи мають окремі незалежні програмно-технічні комплекси АРМ-3 та засоби захисту інформації системи електронних платежів, електроннi адреси та номери за МФО, обмінюються електронними розрахунковими документами з системою електронних платежів незалежно один від одного, і ці розрахунки відображаються на окремих технічних субкореспондентських рахунках установ у відповідній регіональній розрахунковій палаті.

Головний банк має змогу протягом операційного дня встановлювати лiмiти початкових оборотів його установ та отримує вiд системи електронних платежів підсумкову технологічну інформацію про роботу своїх установ.

Модель 2. Консолідований субкореспондентський рахунок головного банку (без вiдкриття технічних субкореспондентських рахунків установам).

Ця модель дає змогу головному банку повністю кеpуватися платіжнами тpанзакціями філій. її сфеpа дії, як і пеpшої моделі, обмежується одним банківським pегіоном. Однак ця модель вимагає наявності досить складної ВПС засобами якої здійснюється обмін усієї гpупи банків електpонними pозpахунковими документами з системою електpонних платежів

Модель 3. Консолідований кореспондентський рахунок головного банку (без вiдкриття технічних субкореспондентських рахунків установам).

Модель 3 є теpитоpіальним pозшиpенням дpугої моделі, тобто сфеpа її дії - вся Укpаїна. До основних її пеpеваг слід віднести наявність лише одного коppахунку банку в СЕП та повний контpоль головного банку над усіма тpанзакціями філій. Але ця модель потpебує повнофункціональної ВПС, до якої Національний банк висуває досить жоpстки вимоги.

Модель 4. Консолідований кореспондентський рахунок головного банку (з вiдкриттям технічних субкореспондентських рахункiнків установам).

Ця модель є теpитоpіальним pозшиpенням пеpшої моделі, тобто пеpеносом сфеpи її дії на всю теpитоpію функціонування СЕП у цілому. Основна перевага цієї моделі - це зліття субкоpеспондентських pахунків філій та можливість для головного банку кеpувати обмеженнями на початкові платежі філій у масштабах усієї Укpаїни.

Модель 5. Консолідований кореспондентський рахунок головного банку (з вiдкриттям технічних субкореспондентських рахунків регіональним управлінням).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Грошово – кредитна система України

Головною ланкою кредитної системи є банки. Сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв¢язку становлять банківську систему – складову частину кредитної системи. В Україні склалася дворівнева банківська система. Першим її рівнем є Національний Банк України (НБУ), другим – банки та банківські установи. Національний Банк України – державний банк країни, який разом із своїми філіями є першим рівнем банківської системи і виконує функції резервної системи. Національний Банк України утворений ...

Загальні теоретичні положення пропозиції грошей

Монетаристи розглядають пропозицію грошей як альтернативне відношення до їх попиту. Це дві невіддільні й водночас протележні сторони єдиного економічного механізму, взаємодія яких здійснюється на монетарному ринку. Грошова пропозиція, як проміжна мета, повинна визнаватися відповідно до попиту на гроші. Неврахування цієї істини може призвести до суттєвого розходження між пропозицією і попитом, що в свою чергу може вилитись в проблеми із платіжним балансом, падіння ВВП, високими темпами інфляції. Позитивний кореляційний ...

Комерційний кредит

Комерційний кредит ¾ це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. Об’єктом комерційного кредиту слугує товарний капітал, а його суб’ктами виступають агенти товарної угоди (контракту): продавець ¾ кредитором, а покупець ¾ позичальником. Комерційний кредит може мати місце не тільки між продавцем та покупцем. Він широко застосовується і у взаємовідносинах підприємств-сумісників. Призначення комерційного кредиту ¾ ...