Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Для вiдкриття рахунка банк-кореспондент надає такi документи:

- дозвiл регiонального управлiння Нацiонального банку на встановлення прямих кореспондентських вiдносин;

- заяву на вiдкриття рахунка;

- нотарiально завiренi копiї статуту та банкiвської лiцензiї;

- картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки;

- баланс i довiдку про дотримання економiчних нормативiв на останню звiтну дату.

Операцiї за кореспондентськими рахунками комерцiйних банкiв можуть виконуватись в межах наявних коштів, а за взаємною домовленiстю можливий овердрафт.

Овердрафт - право банку здійснювати оплату понад залишок коштів на кореспондентському рахунку в межах визначеної договором суми.

Для проведення операцiй через прямi кореспондентськi вiдносини комерцiйному банку в банку-кореспондентi вiдкривається рахунок "Лоро" на відповідному балансовому рахунку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, а для комерцiйного банку зазначений рахунок є рахунком "Ностро".

Для вiдображення операцій, проведених за рахунком "Ностро", в балансi комерцiйного банку вiдкривається відповідний рахунок згідно з зазначеним Планом, на якому здiйснюються операцiї пiсля одержання виписки за кореспондентським рахунком вiд банку-кореспондента.

Для перевiрки правильностi вiдображення таких операцiй щомiсячно має здiйснюватись звiрення залишку кореспондентського рахунка, яке оформлюється вiдповiдним актом.

Комерцiйним банкам, до кореспондентських рахункiв яких у регiональних управлiннях Нацiонального банку значиться картотека, вiдкривати кореспондентськi рахунки в iнших комерцiйних банках не дозволяється.

Обмін інформацією та забезпечення транспортних потреб системи електронних міжбанківських розрахунків здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України, яка являє собою систему організаційно-технологічних і програмно-технічних засобів забезпечення інформаційної взаємодії між банками та іншими установами.

Інформація, яка проходить через систему електронних платежів, повинна бути захищена від несанкціонованого втручання.

Захист електронних розрахункових документів визначається службою захисту електронних банківських документів Національного банку відповідно до Положення "Про систему захисту електронних банківських документів у системі електронних платежів Національного банку України".

Сьогодні Національний банк розпочав роботу над проектом платiжної системи нового поколiння, що має враховувати можливi у перспективi потреби банкiвської сфери України та свiтовий досвiд. Цей проект розрахований на реалiзацiю та впровадження системи нового поколiння (що здiйснюватиметься паралельно з функцiонуванням iснуючої системи електронних платежів) i на її експлуатацiю протягом щонайменше 10-15 рокiв (мiнiмум до 2010 року).

Основнi риси майбутньої платiжної системи :

- програмне забезпечення системи буде розроблено на основi мов програмування четвертого поколiння, SQL та iнших сучасних засобiв i технологiй, з орiєнтацiєю на обробку i зберiгання iнформацiї в захищених середовищах, на ведення централiзованих баз даних у пiдроздiлах Національного банку;

- система надасть можливiсть виконання грошових переказiв у режимi реального часу (on-line), з обмiном платiжною iнформацiєю з банками за технологiєю клiєнт-сервер;

- система повнiстю вiдповiдатиме сучасним вимогам та умовам функцiонування, водночас буде збережена технологiя роботи в пакетному режимi (off-line) для банкiв, якi не мають можливостi застосовувати новiтнi технологiї зi збереженням строкiв виконання платежiв;

- наявнiсть гнучких та надiйних засобiв виходу в такi мiжбанкiвськi платiжнi системи, як S.W.I.F.T., платiжнi системи країн СНД тощо;

- наявнiсть iнтерфейса з усiма загальнодержавними електронними системами розрахункiв, що працюватимуть на територiї України (такими, як фондовий ринок, нацiональна система масових електронних платежiв iз використанням розрахункових карток тощо);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Вступ Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко увійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового ...

Ломбардний (разовий) кредит

Разовими називаються кредити, рішення про надання яких приймається банком окремо по кожній позиці на підставі заяви та інших документів клієнта. Під ломбардом розуміють заставу майна або права, які можна легко реалізувати. Така застава є гарантією повернення кредиту. Найбільш поширені у вітчизняній практиці цільові короткострокові кредити, які надаються з простих позичкових рахунків. Ці кредити мають одноразовий характер і обслуговують конкретні комерційні операції. Отримати їх можуть навіть фірми, які не мають ...

Грошово-кредитна політика центрального банку

Центральний банк - це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопільним правом емісії банкнот та здійснює керівництво грошово-кредитною системою країни. Об’єктивна необхідність в організації діяльності центральних банків як окремих інститутів кредитної системи виникає у той період розвитку товарно-грошових відносин, коли емісія банкнот багатьма банками країни фактично руйнує підвалини грошового обігу та дезорганізує всю систему господарських зв’язків. Це пов’язано з нодовірою різних ...