Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Для вiдкриття рахунка банк-кореспондент надає такi документи:

- дозвiл регiонального управлiння Нацiонального банку на встановлення прямих кореспондентських вiдносин;

- заяву на вiдкриття рахунка;

- нотарiально завiренi копiї статуту та банкiвської лiцензiї;

- картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки;

- баланс i довiдку про дотримання економiчних нормативiв на останню звiтну дату.

Операцiї за кореспондентськими рахунками комерцiйних банкiв можуть виконуватись в межах наявних коштів, а за взаємною домовленiстю можливий овердрафт.

Овердрафт - право банку здійснювати оплату понад залишок коштів на кореспондентському рахунку в межах визначеної договором суми.

Для проведення операцiй через прямi кореспондентськi вiдносини комерцiйному банку в банку-кореспондентi вiдкривається рахунок "Лоро" на відповідному балансовому рахунку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, а для комерцiйного банку зазначений рахунок є рахунком "Ностро".

Для вiдображення операцій, проведених за рахунком "Ностро", в балансi комерцiйного банку вiдкривається відповідний рахунок згідно з зазначеним Планом, на якому здiйснюються операцiї пiсля одержання виписки за кореспондентським рахунком вiд банку-кореспондента.

Для перевiрки правильностi вiдображення таких операцiй щомiсячно має здiйснюватись звiрення залишку кореспондентського рахунка, яке оформлюється вiдповiдним актом.

Комерцiйним банкам, до кореспондентських рахункiв яких у регiональних управлiннях Нацiонального банку значиться картотека, вiдкривати кореспондентськi рахунки в iнших комерцiйних банках не дозволяється.

Обмін інформацією та забезпечення транспортних потреб системи електронних міжбанківських розрахунків здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України, яка являє собою систему організаційно-технологічних і програмно-технічних засобів забезпечення інформаційної взаємодії між банками та іншими установами.

Інформація, яка проходить через систему електронних платежів, повинна бути захищена від несанкціонованого втручання.

Захист електронних розрахункових документів визначається службою захисту електронних банківських документів Національного банку відповідно до Положення "Про систему захисту електронних банківських документів у системі електронних платежів Національного банку України".

Сьогодні Національний банк розпочав роботу над проектом платiжної системи нового поколiння, що має враховувати можливi у перспективi потреби банкiвської сфери України та свiтовий досвiд. Цей проект розрахований на реалiзацiю та впровадження системи нового поколiння (що здiйснюватиметься паралельно з функцiонуванням iснуючої системи електронних платежів) i на її експлуатацiю протягом щонайменше 10-15 рокiв (мiнiмум до 2010 року).

Основнi риси майбутньої платiжної системи :

- програмне забезпечення системи буде розроблено на основi мов програмування четвертого поколiння, SQL та iнших сучасних засобiв i технологiй, з орiєнтацiєю на обробку i зберiгання iнформацiї в захищених середовищах, на ведення централiзованих баз даних у пiдроздiлах Національного банку;

- система надасть можливiсть виконання грошових переказiв у режимi реального часу (on-line), з обмiном платiжною iнформацiєю з банками за технологiєю клiєнт-сервер;

- система повнiстю вiдповiдатиме сучасним вимогам та умовам функцiонування, водночас буде збережена технологiя роботи в пакетному режимi (off-line) для банкiв, якi не мають можливостi застосовувати новiтнi технологiї зi збереженням строкiв виконання платежiв;

- наявнiсть гнучких та надiйних засобiв виходу в такi мiжбанкiвськi платiжнi системи, як S.W.I.F.T., платiжнi системи країн СНД тощо;

- наявнiсть iнтерфейса з усiма загальнодержавними електронними системами розрахункiв, що працюватимуть на територiї України (такими, як фондовий ринок, нацiональна система масових електронних платежiв iз використанням розрахункових карток тощо);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Методи банківського кредитування

За сучасних умов принципово змінився підхід до організації кредитних відносин: відбувся перехід від пооб¢єктного до прямого кредитування суб¢єктів. Це означає, що акценти у механізмі надання позик змістилися з вибору об¢єкта на оцінку суб¢єкта угоди. Комерційні та партнерські відносини між її учасниками виключають диктат кредитора при визначенні об¢єкта кредитування. Ризикові операції, що приносять найбільший доход банку, потребують вивчення не лише ефективності заходів (проектів), під які ...

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Нормальне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб'єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, що здійснюються установами банків, знаходять відображення практично всі види економічних відносин у суспільстві. І все це неможливе без розрахунків між банками. У процесі розвитку банківської системи була створена загалом налагоджена система міжбанківських розрахунків. Механізм її здійснення передбачав централізований порядок ...

Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року

План Походження грошей. Види грошей. Походження грошей Гроші існують, так давно, як і людська цивілізація протягом століть гроші постійно змінювались і сьогоднішній їх стан не є завершальною і остаточною стадією їх розвитку. Роль грошей з давніх часів привертала увагу вчених. Однак, як справедливо помітив в середині минулою сторіччя англійсь­кий прем'єр-міністр У. Гладстан, "навіть кохання не зробило стіль­кох людей дурнями скільки роздуми з приводу сутності грошей". В економічній літературі розглядаються ...