Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

- буде виконане резервування програмного, технiчного, iнформацiйного i технологiчного забезпечення системи з метою пiдтримання її безперебiйного функцiонування на випадок непередбачених аварiйних ситуацiй як стихiйного, так i зловмисного характеру;

- постiйно провадитиметься удосконалення внутрiшньобанкiвських платiжних систем, їх iнтеграцiя iз системою електронних мiжбанкiвських розрахункiв;

- розширюватиметься спектр послуг учасникам системи електронних розрахункiв, змiцнюватиметься надiйнiсть та безпека системи.

Система електронних мiжбанкiвських розрахункiв України планується як цiлiсна система, що базується на архiтектурi клiєнт-сервер. Вона призначена для виконання мiжбанкiвських розрахункiв у найбiльш зручнiй для конкретного користувача формi (on-line-режим, клiринг тощо) та для монiторингу кореспондентських рахункiв банкiвських установ України.

Основнi компоненти платiжної системи України нового поколiння:

- головна книга Національного банку України, яка повинна вестися централiзовано, пiд управлiнням iнтегрованої банкiвської системи; кореспондентськi рахунки комерцiйних банкiв при цьому є складовою частиною головної книги;

- система монiторингу рахункiв, яка у взаємодiї з iнтегрованою банкiвською системою проводить управлiння (монiторинг) кореспондентськими та iншими технологiчними i транзитними рахунками, пов'язаними з мiжбанкiвськими розрахунками;

- система термiнових платежiв. За її допомогою комерцiйнi банки проводять платежi великими сумами та термiновi платежi (за мiжнародною класифiкацiєю це система RTGS - real-time gross settlement system);

- традицiйна система електронних платежів як система клiрингових розрахункiв ;

- iншi учасники розрахункiв.

Принциповi характеристики нової системи електронних мiжбанкiвських розрахункiв:

- система базується на повнiстю безпаперовiй технологiї;

- вона є системою типу "брутто", тобто кожнiй розрахунковiй транзакцiї однозначно вiдповiдає розрахунковий документ, який транспортується отримувачевi;

- розрахунковi транзакцiї в системi не можна вiдкликати, тобто транзакцiю, iнiцiйовану вiдправником розрахункового документа i прийняту до виконання в системi, не може вiдмiнити анi її вiдправник, анi будь-хто iнший;

- розрахункові транзакцiї приймаються до системи за умови вiдсутностi овердрафту на рахунку платника;

- обмежень на суми транзакцiй немає.

Основнi завдання системи:

- задоволення потреб економiки, що реформується i розвивається;

- забезпечення керiвництва Національного банку оперативною i точною iнформацiєю про перемiщення грошових коштiв i стан кореспондентських рахункiв для прийняття рiшень щодо монетарної полiтики Національного банку України;

- забезпечення виконання мiжбанкiвського етапу всiх видiв безготiвкових розрахункiв, передбачених вiдповiдними iнструкцiями Національного банку;

- усунення необхiдностi вести кореспондентськi рахунки банкiвських установ у кожному регiональному управлiннi Національного банку;

- скорочення витрат часу на виконання мiжбанкiвських розрахункiв;

- рiзке прискорення обiгу грошових коштiв, особливо великих сум;

- прискорення термiнiв надходження коштiв до державного бюджету та удосконалення управлiння цими коштами у державi в цiлому;

- пiдвищення рiвня безпеки системи мiжбанкiвських розрахункiв;

- розширення спектра послуг для користувачiв;

- удосконалення i посилення процедур внутрiшнього бухгалтерського облiку та контролю;

- зменшення вартостi банкiвського посередництва шляхом оптимiзацiї платiжних засобiв i рацiоналiзацiї систем.

Користувачами (прямими учасниками) цiєї системи є банкiвськi установи України, рiзноманiтнi пiдроздiли Національного банку, а також банки-нерезиденти України.

Непрямими учасниками системи є банкiвськi установи України та банки-нерезиденти України, якi виконують мiжбанкiвськi розрахунки у системi за посередництвом одного з безпосереднiх учасникiв. Безпосереднє обслуговування клiєнтiв банкiв цiєю системою не передбачається. Система виконує обробку всiх видiв розрахункових документiв, мiжбанкiвський обмiн якими автоматизовано.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Пропозиція грошей

“Грошова маса ¾ головний макроекономічний параметр ...” (К. Брунер) Загальні теоретичні положення пропозиції грошей Монетаристи розглядають пропозицію грошей як альтернативне відношення до їх попиту. Це дві невіддільні й водночас протележні сторони єдиного економічного механізму, взаємодія яких здійснюється на монетарному ринку. Грошова пропозиція, як проміжна мета, повинна визнаватися відповідно до попиту на гроші. Неврахування цієї істини може призвести до суттєвого розходження між пропозицією і попитом, що в свою ...

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Нормальне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб'єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, що здійснюються установами банків, знаходять відображення практично всі види економічних відносин у суспільстві. І все це неможливе без розрахунків між банками. У процесі розвитку банківської системи була створена загалом налагоджена система міжбанківських розрахунків. Механізм її здійснення передбачав централізований порядок ...

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Вступ Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко увійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового ...