Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

В основу бухгалтерської моделi покладенi принципи:

- централiзованого ведення кореспондентських рахункiв банкiв та їхнiх установ;

- здiйснення початкових розрахункових транзакцiй у межах поточного залишку коштiв на кореспондентському рахунку;

- надання можливостей обслуговування консолiдованого кореспондентського рахунка банку та групи його установ за рiзноманiтними моделями консолiдацiї.

Система передбачає для Нацiонального банку України широкий спектр засобiв керування кореспондентськими рахунками банкiв та їхнiх установ. Серед них:

- засоби визначення лiмiтiв овердрафту кореспондентського рахунка, якi варiюються залежно вiд засобу виконання розрахункової транзакцiї (on-line в системі термінових платежів або off-line через систему клірингових розрахунків), банкiвської установи або групи установ, за якою закрiплений кореспондентський рахунок, тощо;

- засоби iнформування Нацiонального банку України про стан кореспондентських рахункiв i про динамiку їхнiх змiн;

- засоби надання юридичнiй особi (учаснику розрахункiв) можливостей керувати межами овердрафту пiдпорядкованих їй банкiвських установ.

Ефективнiсть роботи платiжної системи в цiлому визначається полiтикою Національного банку України щодо пiдтримання резервiв i керування ризиком. Система надає Нацiональному банку України великий дiапазон засобiв централiзованого керування проведенням розрахункiв, основнi iнструменти якого зосередженi в системi монiторингу рахункiв. Система моніторингу рахунків приймає вiд уповноважених осiб i надає iншим пiдсистемам розрахункiв керуючу iнформацiю для органiзацiї проведення розрахункiв. Усi механiзми локального керування розрахунками мiстять у собi (як один iз iнформацiйних компонентiв) iнформацiю, яка надходить iз системи моніторингу рахунків.

Об'єктами монiторингу визнаються як кореспондентськi (розрахунковi) рахунки, так i iншi рахунки комерцiйних банкiв. Національний банк має засоби для пiдвищення ефективностi використання обмежених сальдо при розрахунках, зокрема, можливi механiзми надання частини резервного фонду для виконання розрахункiв, перемiщення коштiв мiж рахунками (субрахунками) для пiдтримання лiквiдностi тощо.

Функцiї системи монiторингу рахункiв: централiзоване ведення кореспондентських рахункiв юридичних осiб; вiдображення на кореспондентських рахунках трансакцiй, якi виконуються через систему термiнових платежiв i систему клiрингових розрахункiв; централiзоване ведення нормативно-довiдкової iнформацiї платiжної системи в цiлому; надання юридичнiй особi можливостей керування своїми фiлiями; здiйснення доступу iнших пiдсистем та задач до iнформацiї, яка зберiгається в системі моніторингу рахунків; довiдковi функцiї.

Система термiнових платежiв призначена для виконання розрахункових транзакцiй банком-вiдправником у режимi on-line. Головнi завдання - виконання основної функцiї розрахункiв за умови мiнiмального системного ризику, швидкiсть i надiйнiсть розрахункiв. Система переказiв коштiв у режимi реального часу виступає як кiнцева розрахункова ланка для перерахування значних сум на великих фiнансових ринках, якi функцiонують у рiзноманiтних валютах. Система гарантує приймання початкової розрахункової транзакцiї, якщо платiжне доручення вiдповiдає вимогам законодавства та покривається наявним сальдо або кредитом.

Приймання (вiдхилення) платежу в системi здiйснюється на пiдставi такої iнформацiї, що надходить у режимi on-line iз пiдсистеми системи моніторингу рахунків:

- вiдсутнiсть заборони на виконання початкових розрахункових транзакцiй конкретним банком-вiдправником;

- наявнiсть достатньої суми коштiв на кореспондентському рахунку;

- виконання обмежень, установлених банком-юридичною особою (власником коррахунка) на початковi розрахунковi транзакцiї конкретного вiдправника (банкiвської фiлiї).

Пропонована модель системи мiжбанкiвських розрахункiв на першому етапi розробки та впровадження не повинна потребувати вiд банкiв-учасникiв докорiнної перебудови їхнiх програмних комплексiв внутрiшньої автоматизацiї банкiвської дiяльностi (так званих "Операційний день банку" та iнших програмних комплексiв). Тому iнформацiя, що передається iз системи термiнових платежiв до програми внутрiшньої автоматизацiї банкiвської дiяльностi, має надаватися в поточному форматi файлiв обмiну iнформацiєю мiж "Операційний день банку" та системою електронних платежів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Теорії кредиту

Кредит, як і гроші, ¾ одна з найдавніших економічних категорій. Кредит виник у ті далекі часи, коли почали розвиватися виробництво і обмін товарів. Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, всі соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим самим прискорювали розвиток суспільного виробництва. Тому явище кредиту завжди привертало до себе увагу мислителів різних народів. Проте справді наукове дослідження кредиту розпочалося в кінці XVIII ¾ протягом XIX ст. На перших порах розвитку ...

Соціальні позабюджетні фонди

РЕФЕРАТ Контрольна робота виконана на тему «ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ» виконана на 19 аркушах паперу формату А4 машинописним способом. При написанні контрольної роботи використано 2 джерела інформації. Контрольна робота складається зі вступу , 3-х основних розділів, висновків та списку використаної літератури. Ключові слова: СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ; ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ; МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ; ФОНД ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ; ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; ОБОВЯЗКОВІ ВНЕСКИ; БАГАТОРІВНЕВА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА; СОЛІДАРНА ПЕНСІЙНА ...

Грошова система

Грошова система ¾ це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Елементи грошової системи України: найменування грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; регментація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового обороту; регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями; регламентація режиму банківського проценту; державні органи, які здійснюють ...