Search:

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Система клiрингових розрахункiв призначена для виконання великої кiлькостi окремих платежiв за прийнятний перiод часу при малiй величинi питомих витрат. Бiльшiсть транзакцiй не мають термiнового характеру, а їхнi суми порiвняно невеликi. Ця пiдсистема зорiєнтована в основному на задоволення платiжних потреб приватних осiб та фiрм при здiйсненнi простих економiчних операцiй. Система клірингових розрахунків проводить перiодичний взаємозалiк розрахункових документiв учасникiв iз визначенням чистого сальдо. Система взаємозалiку забезпечує виконання значного обсягу платежiв при вiдносно низькому рiвнi лiквiдностi.

Для запобiгання затримкам платежiв, а також для того, щоб не ставити банки перед необхiднiстю резервувати для проведення розрахункiв великi кошти на рахунках у Нацiональному банку України, використовуються засоби урiвноваження мiж ефективнiстю розрахункiв та ризиком. Національний банк України сприяє зниженню ризику для клiрингової палати, забезпечуючи достатнi залишки на рахунках учасникiв, i в той же час пiдвищує ефективнiсть розрахункiв, надаючи учасникам тимчасовi кредити. Для цього в системі клірингових розрахунків iснуватиме механiзм визначення в квазi-реальному часi додаткових лiмiтiв овердрафту технiчних рахункiв залежно вiд рiвня неплатоспроможностi учасникiв розрахункiв та iнших обставин як засобами власне системи клірингових розрахунків, так i засобами системи моніторингу рахунків.

Поставленi завдання можуть бути виконанi лише за умови принципового вдосконалення технiчної платформи, системного та програмного забезпечення i комунiкацiйної iнфраструктури, що використовується Нацiональним банком України для потреб платiжної системи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Теорії кредиту

Кредит, як і гроші, ¾ одна з найдавніших економічних категорій. Кредит виник у ті далекі часи, коли почали розвиватися виробництво і обмін товарів. Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, всі соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим самим прискорювали розвиток суспільного виробництва. Тому явище кредиту завжди привертало до себе увагу мислителів різних народів. Проте справді наукове дослідження кредиту розпочалося в кінці XVIII ¾ протягом XIX ст. На перших порах розвитку ...

Основи банківського кредитування

Система банківського кредитування представляє собою модель, що відповідає характеру ринкових відносин, переходу від централізованих до децентралізованих методів кредитування економічних суб¢єктів. Вона охоплює принципи, об¢єкти та методи кредитування, механізми надання та погашення позик, а також банківськтий контроль в процесі кредитування. Сучасна система кредитування побудована на ліберальній основі: клієнт не закріпляється за банком, а сам вибирає кредитну установу, послугами якої він хотів би користуватися; ...

Грошово – кредитна система України

Головною ланкою кредитної системи є банки. Сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв¢язку становлять банківську систему – складову частину кредитної системи. В Україні склалася дворівнева банківська система. Першим її рівнем є Національний Банк України (НБУ), другим – банки та банківські установи. Національний Банк України – державний банк країни, який разом із своїми філіями є першим рівнем банківської системи і виконує функції резервної системи. Національний Банк України утворений ...