Search:

Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

Перевірка проводиться від облікових даних до документів, примірникам документів і складовим частинам кожного примірника. • Регламентовані, обов'язкові перевірки наявності конфіденційних документів проводяться щоквартально і по закінченні календарного року. Не регламентовані перевірки здійснюються при зміні керівництва підрозділів, звільненні виконавця, після закінчення екстремальної ситуації, виявлення фактів загрози інформації і в інших випадках. Якщо регламентовані перевірки наявності охоплюють всі конфіденційні документи фірми, то при нерегламентованій перевірці обмежуються конкретною частішою документації. Перевірки наявності документів проводяться спеціально призначеною комісією, в яку звичайно входять: заступник керівника фірми, керівник служби безпеки та інші особи. По результатам перевірки складається акт. Щоденні перевірки наявності документів (самоперевірки) проводяться по закінченні робочого дня всіма співробітниками, що працюють з конфіденційними документами. Отже, головною метою обліку конфіденційних документів є, насамперед, формування інформаційної бази, що забезпечує постійне пильнування за збереженням кожного документу і своєчасне фіксування його місцезнаходження. 4. Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами При виході документів за межі служби конфіденційної документації їх безпека різко знижується за рахунок санкціонованого ознайомлення з ними значної кількості співробітників фірми. У зв'язку з цим правильна організація роботи персоналу з цими документами є дуже важливою. Особливо велика загроза електронним документам в результаті потенційної доступності інформації великій кількості співробітників і важкості визначення часто самого факту крадіжки інформації. Керівники і виконавці фірми під час роботе з конфіденційними документами зобов'язані: знайомитися тільки з тими конфіденційними документами, до яких вони отримали дозвіл на доступ в силу посадових обов'язків; пред'являти працівнику служби конфіденційної документації документи, які за ним числяться, для перевірки їх наявності і комплектності; вести облік документів, які у них знаходяться; щодня по закінченні робочого дій перевіряти наявність документів, здавати їх на зберігання в службу конфіденційної документації; негайно повідомляти безпосередньому керівнику і в службу конфіденційної документації про втрату або недостачу документів, виявлення лишніх або неврахованих документів, окремих листів; здавати по опису в службу конфіденційної документації всі документи, які за ними числяться, при звільненні, перед виходом у відпустку, від'їзді у відрядження. Всі передачі конфіденційних документів керівникам і виконавцям повинні реєструватися в картках обліку документів. Прийом та видача документів здійснюються під розпис, що необхідно для встановлення факту покладення персональної відповідальності за документ на конкретних співробітників. Керівники, виконуючи процедуру розгляду документів, вирішують наступні завдання захисту інформації: прийняття правильного рішення по складу виконавців, допущених •до документу; виключення можливості ознайомлення з документом сторонніх осіб; попередження можливості крадіжки або копіювання документів відвідувачами, секретарем та іншими особами; виключення можливості витоку інформації по технічним каналам. При цьому необхідно пам'ятати, про сторонньою особою є люба особа, яка не має права доступу до даного конкретного документу, в тому числі інші керівники і спеціалісти фірми. Співробітник служби конфіденційної документації, видаючи документи виконавцям для роботи, зобов'язаний: попередити видачу документа особі, яка не має права доступу до нього; зафіксувати факт передачі документу виконавцю; забезпечити фізичне зберігання документа, додатків, ли

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Складання й оформлення службових документів

Основу документаційного забезпечення діяльності будь-якого підприємства становлять організаційні, розпорядчі й довідково-ін­формаційні документи. Організаційні документи (статути, положен­ня, інструкції, правила) на тривалі строки закріплюють і регламенту­ють структуру, завдання, функції, обов'язки, права й відповідаль­ність органів управління та спеціалістів підприємства. Ці документи, що створюються на підприємствах, в установах, організаціях, фір­мах, разом із нормативно-правовим й, розпорядчими, ...

Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

1. Склад та спрямування захисту документної інформації. 2. Система захисту цінної інформації і конфіденційних документів. 3. Технологія захисту документної інформації. 4. Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами. 5. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами. 6. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої інформації. Склад та спрямування захисту документної інформації В сучасній українській ринковій економіці обов'язковою умовою успіху підприємця у бізнесі, отримання прибутку та ...

Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

План Наказ. Вказівка. Розпорядження. 1. Наказ – це правовий акт, що його видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством. В інших випадках наказ може стосуватися широкого кола організацій та посадових осіб незалежно від підлеглості. Складання і оформлення наказу регламентуються інструкціями щодо роботи з документами, правилами про порядок підготування проекту наказу та іншими ...