Search:

Упаковка й засоби товарної інформації

Надписи мають бути темними на світлих поверхнях і світлими — На темних. Знак «Вантаж, що швидко псується», виконують блакитним кольором на світлому фоні, знак «Тропічне виконання» — червоним, а знак «Відкривати тут» наносять у тім місці, звідки треба починати відкривання.

Ярлики прикріплюють на упаковці клеєм, болтами, шурупами дротом, шпагатом і т.п. Площа ярлика залежно від розмірів зна­ків і кількості інформації має бути не меншою за 60 см2 зі спів­відношенням сторін 2:3. Маркування наносять будь-яким з пе­релічених раніше способів. Дозволяється наносити на ярлик чітко й розбірливо найменування вантажоотримувача і пункту признання від руки за умови забезпечення збереження цих надписів за %них умов транспортування. Р1 Технічні документи, що містять інформацію про товари та супроводжують їх у процесі переміщення цих товарів у тарованому Огляді, підрозділяють на такі групи: товаросупровідні та експлуатаційні.

Товаросупровідні документи — це документи, які містять не­обхідну й достатню інформацію для ідентифікації товарних пар­тій на всьому шляху їхнього руху. Залежно від характеристик то­вару товаросупровідні документи підрозділяються на такі види: кількісні, якісні, розрахункові й комплексні.

Кількісні товаросупровідні документи — технічні документи, призначені для передавання й зберігання інформації про кількісні характеристики товарів або товарних партій. Крім розмірних ха­рактеристик (маса, довжина, об'єм тощо), в них обов'язково міс­тяться відомості, що ідентифікують товар, до якого ці характери­стики належать (найменування, ґатунок, асортимент, сортамент, марка тощо). Інформація про ціни також може бути наявною, але не є обов'язковою. До таких документів належать пакувальні ли­стки, специфікації, комерційні акти, акти відбору зразків, акти про встановлення розбіжностей у кількості товарів, заборні лист­ки то що.

Якісні товаросупровідні документи — це документи, які при­значаються для передавання та збереження інформації про якість товарів (зразків, товарних партій; кожного виробу). У них зано­сять не тільки відомості про якісні характеристики товарів, їхнє значення, градацію якості (стандартна, нестандартна, брак, від­ходи), а й про найменування товарів, їхніх виробників, дати виго­товлення та відвантаження, а .також інші необхідні відомості. Якісні товаросупровідні документи підрозділяють на обов'язкові та необов'язкові. До перших належать сертифікати — якості, без­пеки, гігієнічний, ветеринарний, фітосанітарний тощо.

Комплексні товаросупровідні документи — це документи, призначені для передавання та зберігання інформації про кількіс­ну якісні й вартісні характеристики товарних партій, а також для кількісного обліку їхнього пересування. До комплексних товаросупровідних документів належать накладні: прибутково-витратні, товаротранспортні, залізничні.

Особливу роль у маркетингу відіграють експлуатаційні документи які призначено Для передавання та збереження інформації про правила експлуатації передовсім складних з технічного по-У товарів, але не тільки таких. Вони розраховані на використання та обслуговування товарів покупцями або іншими користувачами, які не мають спеціальної підготовки. У них можна вклю­чати відомості про розмірні характеристики (маса, габарити, на­пруга й сила струму тощо), що є необхідним для експлуатації побутової техніки.

На відміну від товаросупровідних документів, які призначено в основному для продавців-посередників, експлуатаційні доку­менти є носіями споживчої інформації, хоч можуть придатися й продавцям, під час консультування останніми покупців. Осново­положна інформація в цих документах має ідентифікаційний ха­рактер.

До експлуатаційних документів належать паспорти, інструкції з експлуатації, етикетки.

Паспорти засвідчують гарантовані виробником основні параметри й характеристики товару, містять загальні вказівки, техні­чні дані, дані про комплектацію товару, свідоцтво про прийман­ня, гарантійні зобов'язання, ціну (проставляє здебільшого сам продавець). Вказівки з експлуатації товару викладаються в певній логічній послідовності: загальні відомості, технічні дані, компле­ктність поставки, вимоги до техніки безпеки, будова виробу, під­готовка до роботи, порядок роботи, технічне обслуговування, правила збереження, можливі несправності й методи усунення таких, свідоцтво про приймання, гарантійні зобов'язання, додат­ки (необов'язково).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Кодекс етичної поведінки маркетологів

Члени Американської асоціації маркетингу виражають прихильність нормам етичного поводження у своїй фаховій діяльності. Вони єдині в підписанні дійсного кодексу етичної поведінки. Обов'язки працівників маркетингу. Працівники маркетингу повинні брати на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності і застосовувати всі зусилля для того, щоб прийняті ними рішення, їх рекомендації і вчинки були спрямовані на визначення і задоволення потреб всіх основних елементів суспільства: споживачів, організацій і суспільства в ...

Маркетинг туристичних посуг

АНОТАЦІЯ Тема даного дипломного проекту – «Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський». Дана дипломна робота присвячена проблемі використання маркетингових технологій в діяльності готелю. Загальний об'єм дипломної роботи складає 91 лист. Дипломна робота включає наступні частини: - Вступ - Розділ 1: Специфіка туристичних послуг. - Розділ 2: Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський». - Розділ 3: Шляхи вдосконалення маркетингу туристичних послуг. - Висновки та ...

Стимулювання продажу товарів і послуг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Розгорнувши майже будь-яку газету в Україні, можна побачити такі рекламні звернення: «З 15 по 31 січня на металопластикові вікна знижка 15%»; «Понад 300 видів покриттів для будь-якого інтер'єру. Постій­ний продаж залишків зі знижкою до 60%»; «На виплат телевізори, аудіо-, відеоапаратура, холодильники, пральні машин, газові та електроплити, комп'ютери, масляні обі­грівачі та ін...»; «Завдяки випускникам-бізнесменам та замовникам-працедавцям інститут поновлює спонсорську програму: за перший місяць ...