Search:

Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

Реєстрація міжнародних договорів, що набрали чинності для України, здійснюється Міністерством закордонних справ України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй та у відповідних органах інших міжнародних організацій.

Однією із важливих умов успішної й ефективної зов­нішньоекономічної діяльності України є створення відповідної правової бази. Її недосконалість негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічних відносин нашої країни, призводить до безконтрольного вивезення вкрай дефіцитних ресурсів і продажу їх на світовому ринку за демпінговими цінами. Зовнішньоекономічна діяльність потребує корінних змін, передусім її законодавче регулювання. В Україні правова база зовнішньоекономічної діяльності: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (1б квітня 1991 р.)-нормативно визначені принципи, види і суб'єкти зовнішньоек. діяльності, питання правового регулювання їхньої діяльності та ін.; Митний кодекс України(12 грудня 1991 р.)-визначив принципи організації митної справи в Україні; закони про державне мито, єдиний митний тариф. Містяться норми, що стосуються організації і здійснення зовнішньоекономічної діяльності: закони "Про підприємництво" (7 лютого 1991 р.),"Про підприємства в Україні"(27 березня !991 р.) та ін. З ряду питань зовнішньоекономічної діяльності прийма­лися відповідні постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Регулювання дає можливість державі з ураху­ванням суспільних інтересів упорядкувати відносини зовнішньоекономічного характеру, створити відповідний правовий режим (правопорядок), дотримання якого сприяє розвитку міжнародного економічного співробітництва, підвищенню його ефективності.

Використана література:

Міжнародне економічна право. Підручник. – К., 2001.

Ковалевський І.С. Зовнішньоекономічна діяльність України. – Харків, 2000.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) набуття членства в СОТ у 2002 — 2003 рр. визначено як системний чинник розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій. Майже всі політичні сили в Україні визнають неможливість ...

Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. В експорті України у 1996 році на товари в матеріальній формі припадає 76% (14,1 млрд. дол.), а на товари в нематеріальній формі – послуги 24% (4,5 млрд. дол.) у 1998 р. відповідно 78,3% та 21,7% (13,7 та 3,8 млрд. дол). Найбільш вагомий обмінний ресурс – це продукція чорної металургії – 30-35% експорту держави. Україна експортує усі види металургійної продукції – від сировини і напівфабрикатів до кінцевих виробів. Друге місце в експорті Україні посідає продукція хімічної та ...

Схема застосування імпортного мита

Належність до товарних груп 1-24 Належність до товарних груп Належність до будь-якої товарної групи Належність до будь-якої товарної групи 25-97 Будь-яких Наявність країни походження в тарифному пе-реліку країни, що розвивається Наявність країни походження Відсутність країни походження в на-званих переіках Країна похо-дження Росія, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, Естонія, Литва, Молдова В та-риф- ному перелі ку В та-риф- ному перелі ку Виконання уніфікрваних правил визначення країни ...