Search:

Поняття та види юридичних осіб

Реферати » Правознавство » Поняття та види юридичних осіб

План

Вступ.

Ознаки юридичної особи.

Сутність юридичної особи.

Порядок утворення юридичної особи.

Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб.

Класифікація юридичних осіб.

Висновок.

Список використаної літератури.


1.Вступ.

Виникнення інституту юридичної особи обумовлюється тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. Іншими словами, на певному етапі розвитку суспільства правове регулювання відносин тільки лише між фізичними особами як суб’єктами приватного права, виявилося недостатнім для обігу, що розвивався в економіці, і виникла необхідність в існуванні різноманітних організацій.

Конструкція юридичної особи формувалася протягом тривалого часу під впливом різних історичних умов. Її сутність намагалися пояснити різні теорії. Підходи іноземних науковців, розроблені переважно в ХІХ та на початку ХХ століття, були відображенням економічних відносин у відповідних країнах того часу. Вітчизняні концепції щодо сутності юридичних осіб формувалися в умовах командно-адміністративної економіки і стосувалися юридичних осіб державної форми власності.

У зв’язку із зміною економічної формації постає необхідність звернутися до переосмислення теоретичних положень щодо сутності юридичних осіб із метою найбільш ефективного застосування даного правового інституту у нових умовах.

Дана робота є спробою охарактеризувати сутність юридичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин у сучасних умовах на ґрунті положень чинного законодавства.

Основу статті склали норми чинного законодавства, зокрема, положення Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року. Але при розгляді наукової проблеми юридичної особи, постає питання про носіїв властивостей юридичної особи, і вже виникає необхідність звернутись до теоретичних знань про юридичну особу.

Теорії юридичної особи можна поділити на дві великі групи:

1. Концепції, що заперечують існування деякого реального суб’єкта із властивостями юридичної особи;

2. Концепції, що визнають існування носія таких властивостей.

До першої групи теорій можна віднести концепцію Ф.Савіньї, яка стала однією з перших фундаментальних теорій юридичної особи - “теорії фікції “, відповідно до якої властивостями суб’єкта права (свідомістю, волею) у дійсності володіє тільки людина. Однак, законодавець у практичних цілях визнає за юридичними особами властивості людської особистості, уособлює їх. Таким чином, законодавець, застосовуючи юридичну фікцію, створює вигаданий суб’єкт права, що існує лише як абстрактне поняття[1]

До даної групи належить також теорія „персоніфікованої мети”, запропонована А.Бринцем. Вона є схожею із „теорією фікції” у тому, що заперечує існування реального суб’єкта, який має властивості юридичної особи і виконує функцію управління майном. У такому випадку — юридична особа не є нічим іншим, ніж сама цією персоніфікованою метою[2].

Р.Ієрінг також вважав, що юридичної особи, як такої, у дійсності не існує. Вона є не більш, ніж юридичним курйозом. Оскільки право є системою захищених законом інтересів, то законодавець дає правовий захист окремим групам людей, дозволяючи їм виступати зовні як єдине ціле, що, однак, не означає створення нового суб’єкта права. У такий спосіб поєднувалася теза про фіктивність самої юридичної особи із визнанням реальності груп людей, що стоять за нею[3].

Друга група теорій юридичної особи виходить із тези про реальність існування юридичних осіб як дійсних, а не вигаданих утворень. При цьому основоположник „органічної теорії” О.Гірке уподібнював юридичну особу людській особистості, розуміючи її як деяку союзну особистість, соціальний організм, відмінний від суми людей, що беруть участь у союзі. Р. Салейль, що розробив „реалістичну теорію” юридичної особи[4], також заявляв про реальність існування юридичних осіб як особливих суб’єктів права, незвідних до суми індивідів, зумівши уникнути при цьому певної біологізації юридичних осіб, властивої поглядам О.Гірке.

А.Вейль, проводячи огляд теорій юридичної особи (звичайно іменованого у французькій літературі «моральною особою»), поділяє їх на три групи: теорії фікції, теорії реальності і теорії, що заперечують корисність і необхідність поняття моральної особи. А.Вейль відзначає, що у даний час можна говорити про занепад теорії фікції. До реалістичних теорій він ставиться більш прихильно, оскільки із цих теорій випливає, що автономні колективні утворення повинні визнаватися суб’єктами права і мати широку правоздатність. До третьої групи А.Вейль відносить теорію колективної власності, теорію цільового майна[5].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Способи подолання протидії слідству при допиті

Вступ Слідча тактика, як розділ криміналістики, вивчає основні напрямки і способи найбільш ефективного виявлення, переробки і використання доказової інформації з метою оптимізації розслідування взагалі, а особливо — у конкретних слідчих ситуаціях. Слідча практика передбачає як неодмінну умову можливість вибору і зміни рішень, альтернатив у діях слідчого і прогнозованих діях інших учасників слідчих дій, умов та прийомів актуалізації розумових процесів усіх учасників. З одного боку, слідчий постійно впливає на осіб, які ...

Субєкти адміністративного права

Зміст. 1.Введення. 2.Поняття суб'єктів адміністративного права: а) суб'єкти права в сфері соціального управління; б) суб'єктивні адміністративно-правові зобов'язання. 3.Громадянин як суб'єкт адміністративного права: а) статус громадянина в адміністративно-правовій сфері; б) суб'єкти адміністративного права в процесі; в) права виконавців зв'язку; г) закон « Про утворення » 4.Індивідуальні суб'єкти адміністративного права: а) адміністративна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів; б) ...

Поняття цивільного правовідношення

Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) Правові відношення виникають, змінюються та припиняють­ся лише на підставі правових норм, які безпосередньо породжують правові відношення і реалізуються через них. Між цими феномена­ми існує причинний зв'язок. 2) Саме у правових відношеннях досягається мета правових норм, проявляється їх реальна сила та ефективність. Інші суспіль­ні відносини опосередковуються іншими (не юридичними) норма­ми, як правило, тому що не потребують правового втручання. 3) Суб'єкти правових ...