Search:

Поняття та види юридичних осіб

Щодо сутності юридичної особи, то тут на мій погляд адекватно її відображає теорія соціальної реальності. Згідно з її концепцією, соціальна реальність виникає на підґрунті і для реалізації норм природного права. Такий підхід адекватно відображає сучасне розуміння природного права фізичних осіб об'єднуватися в організації і таким чином захищати та реалізовувати свої права у різних сферах діяльності, насамперед у цивільних відносинах. Держава може впливати на створення та діяльність таких об'єднань лише з урахуванням цих обставин і не може забороняти створення організацій, які не посягають на громадські інтереси, що трактуються як спільні інтереси індивідів.

Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих документів, якими можуть бути: розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. В установчих документах мають зазначатись найменування юридичної особи, її місце знаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи відповідного виду.

Юридична особа повинна бути належним чином зареєстрована(ст. 80 ЦК). Дата її внесення до державного реєстру і буде вважатись датою її реєстрації (тобто першим днем існування юридичної особи ст..87 ЦК).Державній реєстрації підлягають всі відокремлені підрозділи юридичної особи.

Державна реєстрація юридичних осіб, це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру[8].

Якщо створення юридичної особи це є використання природного права людини, то реєстратор не має права без поважних причин відмовити у реєстрації, на чому законодавець і наголошує в 24 ст. Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” від 15.05.2003р., та у ст..89 ЦК України.

Юридична особа може припиняти свою діяльність у результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу) або внаслідок ліквідації.

Таким чином, можна твердити, що і законодавче визначення юридичної особи, хоча воно виходить із найбільш визнаного у науці цивільного права розуміння сутності даного суб’єкта, не може охопити усі аспекти цього правового явища, врахувати усі особливості окремих видів юридичних осіб. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність продовження наукових пошуків.


8.Список використаної літератури.

1. Асканазий С.И. Об основаниях правовых отношений между государственными социалистическими организациями//Ученые записки Ленинградского юридического института. Вып. 4. Л.-1947. – с.5 – 47.

2. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947.- 363с.

3. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М–Л. 1948. - 840с.

4. Генкин Д. М. Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы социалистического права. 1939. № 1.-С.86 – 105.

5. Гражданское право: Учебник в 2 т. Том I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 1998. 816 с.

6. Гражданское право. Учебник. Часть 1, издание третье, переработанное дополненное. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. “Проспект”, 1988.-. 605с.

7. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.- 114с.

8. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.,1967. 517с.

9. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. //Сов. государство и право. 1976., № 2. – с.36-41.

10. Ландкоф С,Н. Субъекты прав (лица) вып. 3. Научного комментария ГК, М., 1928.- 428 с.

11. Мусин В.А. Волевые акты государственного предприятия и проблема сущности юридического лица.//Правоведение, 1963, № 1. с.45-49.

12. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984.- 592 с.

13. Пушкин А.А. Правовые формы управления промышленностью в СССР. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Харьков, 1964.- 840 с.

14. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. (Братусь С.Н., Пергамент А.И.. Дозорцев В.А.. Рахминович В.А- и др.) - Москва. Юрид. Лит. 1984.- 628 с.

15. Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. М.,1993.- 491с.

16. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955.- 220 с.


[1] Гражданское право. Учебник. Часть 1, издание третье, переработанное дополненное. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. “Проспект”, 1988.-. с.116

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Опіка та піклування

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення осо­бистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, непов­нолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ст.55 ЦК). Водночас, крім загальних цілей опіки і піклування, закон виз­начає також спеціальні цілі щодо двох груп осіб, права й інтереси яких покликаний захищати інститут опіки і піклування, — непов­нолітніх і повнолітніх фізичних осіб. Стосовно неповнолітніх ...

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Кредитний договір. Види кредитних договорів

Визначення кредиту дає Положення "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95. Кредити, які надаються згідно з яким кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Фізичні особи - споживчий ...