Search:

Поняття та види юридичних осіб

Щодо сутності юридичної особи, то тут на мій погляд адекватно її відображає теорія соціальної реальності. Згідно з її концепцією, соціальна реальність виникає на підґрунті і для реалізації норм природного права. Такий підхід адекватно відображає сучасне розуміння природного права фізичних осіб об'єднуватися в організації і таким чином захищати та реалізовувати свої права у різних сферах діяльності, насамперед у цивільних відносинах. Держава може впливати на створення та діяльність таких об'єднань лише з урахуванням цих обставин і не може забороняти створення організацій, які не посягають на громадські інтереси, що трактуються як спільні інтереси індивідів.

Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих документів, якими можуть бути: розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. В установчих документах мають зазначатись найменування юридичної особи, її місце знаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи відповідного виду.

Юридична особа повинна бути належним чином зареєстрована(ст. 80 ЦК). Дата її внесення до державного реєстру і буде вважатись датою її реєстрації (тобто першим днем існування юридичної особи ст..87 ЦК).Державній реєстрації підлягають всі відокремлені підрозділи юридичної особи.

Державна реєстрація юридичних осіб, це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру[8].

Якщо створення юридичної особи це є використання природного права людини, то реєстратор не має права без поважних причин відмовити у реєстрації, на чому законодавець і наголошує в 24 ст. Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” від 15.05.2003р., та у ст..89 ЦК України.

Юридична особа може припиняти свою діяльність у результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу) або внаслідок ліквідації.

Таким чином, можна твердити, що і законодавче визначення юридичної особи, хоча воно виходить із найбільш визнаного у науці цивільного права розуміння сутності даного суб’єкта, не може охопити усі аспекти цього правового явища, врахувати усі особливості окремих видів юридичних осіб. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність продовження наукових пошуків.


8.Список використаної літератури.

1. Асканазий С.И. Об основаниях правовых отношений между государственными социалистическими организациями//Ученые записки Ленинградского юридического института. Вып. 4. Л.-1947. – с.5 – 47.

2. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947.- 363с.

3. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М–Л. 1948. - 840с.

4. Генкин Д. М. Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы социалистического права. 1939. № 1.-С.86 – 105.

5. Гражданское право: Учебник в 2 т. Том I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 1998. 816 с.

6. Гражданское право. Учебник. Часть 1, издание третье, переработанное дополненное. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. “Проспект”, 1988.-. 605с.

7. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.- 114с.

8. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.,1967. 517с.

9. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. //Сов. государство и право. 1976., № 2. – с.36-41.

10. Ландкоф С,Н. Субъекты прав (лица) вып. 3. Научного комментария ГК, М., 1928.- 428 с.

11. Мусин В.А. Волевые акты государственного предприятия и проблема сущности юридического лица.//Правоведение, 1963, № 1. с.45-49.

12. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984.- 592 с.

13. Пушкин А.А. Правовые формы управления промышленностью в СССР. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Харьков, 1964.- 840 с.

14. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. (Братусь С.Н., Пергамент А.И.. Дозорцев В.А.. Рахминович В.А- и др.) - Москва. Юрид. Лит. 1984.- 628 с.

15. Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. М.,1993.- 491с.

16. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955.- 220 с.


[1] Гражданское право. Учебник. Часть 1, издание третье, переработанное дополненное. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. “Проспект”, 1988.-. с.116

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності, розкриває Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ВВР, 1991, №29, ст.377). Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1). До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: 1. експорт та імпорт товарів, ...

Договір дарування

ВСТУП Розвиток України ,як демократичної, правової, соціальної держави, яка повинна служити суспільству і людині, тісно пов’язані з розвитком приватного права, можливістю цивільно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Основним джерелом регулювання цивільно-правових відносин в Україні є Цивільний кодекс України. Саме з метою вдосконалення приватних правовідносин Верховною Радою України 6січня 2003 року був прийнятий новий Цивільний кодекс України ( який замінив Цивільний кодекс УРСР 1963 року). Про ...

Виникнення держави

План Вступ 1.Первіснообщинне суспільство: основні риси організації і життєдіяльності. 2.Основні теорії походження держави. 3.Передумови виникнення держави: а) історичні передумови виникнення держави; б) соціальні засади виникнення держави. 4.Особливості виникнення держав у різних народів світу. а) східний, азіатський шлях виникнення держави; б) європейський шлях виникнення держави. 5.Ознаки держави: а) поняття держави; б) ознаки і особливості держави. 6.Вчення Аристотеля про поняття ...