Search:

Особливості господарського комплексу України

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні п.р. становила 671,6 грн. за т, з них на пшеницю - 676,2 грн. за т (у січні 2006р. - відповідно 480,2 грн. та 510,6 грн. за т).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень 2007 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2007р. становив 9,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 25,5% більше обсягу січня 2006р.[3]

Висновок

Сучасний етап економічного і соціального розвитку України пов'язаний з радикальними змінами, зумовленими переходом до ринкових відносин. Він передбачає створення соціальне зорієнтова­ної економіки, яка означає поворот всього виробництва до потреб споживача. Соціальне зорієнтована ринкова економіка розуміється як господарська система, в якій кожна група і соціальний тип насе­лення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібнос­тей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів.

Властиві ринку механізми саморегулювання повинні забезпе­чити збалансованість економіки країни; найкращу координацію всіх виробників; раціональне використання трудових, матеріаль­них і фінансових ресурсів; гнучкість виробництва, його сприй­няття досягнень науково-технічного прогресу; органічне поєд­нання вітчизняної економіки із світовим господарством.

Перетворення на шляху до ринкової економіки здійснюються за кількома взаємопов'язаними напрямами:

1) лібералізація економіки, тобто зняття адміністративних обме­жень з цін, господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності;

2) стабілізація фінансів і грошової системи, які забезпечують зміцнення гривні як загального еквівалента і єдиного платіжного засобу на території країни;

3) приватизація, розвиток підприємництва, створення інших інституційних передумов ефективного ринкового господарства і економічного зростання;

4) структурна перебудова економіки, її демілітаризація, інтег­рація в світове господарство, підвищення конкурентноздатності української продукції на світовому ринку;

5) створення конкурентного ринкового середовища;

6) активна соціальна політика з метою пристосування праце­здатного населення до нових умов, соціальний захист найбільш вразливих верств населення, створення передумов економічного зростання на основі підвищення ролі ділової активності населення.

За концептуальними розробками науковців Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, основною метою роз­витку народногосподарського комплексу України в перспективі повинно бути неухильне зростання темпів ВВП як важливого джерела підвищення життєвого рівня населення.

Стратегічним напрямом економічних реформ повинна стати їх соціальна спрямованість. Державна політика у цій сфері має бути спрямована на покращення соціально-економічних та виробни­чих умов праці підвищення реальних доходів населення зростан­ня освітнього і культурно-технічного рівня населення, покращен­ня медичного обслуговування, посилення охорони довкілля.

Поступове становлення економічного потенціалу України пов'я­зане з реалізацією структурної політики у сфері матеріального виробництва. Така політика полягає у створенні високорозвинутого господарського комплексу, який відповідає сучас­ним вимогам ринкового господарства.

Основа формування структурної політики в галузях матері­ального виробництва зумовлена тим, що нині склалася недоско­нала структура виробництва, а дія адміністративних, економіч­них та соціальних важелів управління значно послаблена.

Створенню збалансованого господарства України значною мірою заважає невиважена цінова політика держави. Поступовий розвиток господарства України буде не­можливим без активної науково-технічної політики, яка повинна забезпечити технологію оновлення виробничого потенціалу, сприя­ти випуску наукомісткої продукції.

Зовнішньоекономічна політика держави повинна бути спря­мована на подальшу інтеграцію у світовий простір на базі ство­рення могутнього експортного потенціалу та досягнення збалан­сованості торговельного балансу.

Важливою складовою економічної політики держави є її регіо­нальний аспект. Тільки завдяки обгрунтованій національній політи­ці, спрямованій на подальше розширення повноважень і відпові­дальності місцевих органів влади, можна поєднати різні за своїми природними та соціально-економічними умовами регіони у єдиний народногосподарський комплекс. Необхідно розробити не тільки ре­гіональні цільові комплексні програми, а й програми розвитку і роз­міщення продуктивних сил окремих областей і АРК, програми при­кордонного співробітництва та розвитку вільних економічних зон.

Список використаної літератури

1. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів, 1994.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

Хімічна і нафтохімічна промисловість — одна з най­важливіших галузей важкої промисловості України. Хімічна промисловість складається з таких головних підгалузей: гірничо-хімічної, основної хімії, хімії полімерів, лакофарбової промисловості. Головні райони гірничо-хімічної промисловості — Передкарпаття і Донбас. У Передкарпатті добувають сірку (Новий Роздол і Новояворівськ Львівської обл.), калійну сіль (Калуш Івано-Франківської обл., Стебник Львівської обл.), в Донбасі — кухонну (кам'яну) сіль (Слов'янськ, ...

Особливості господарського комплексу України

Зміст 1. Вступ……………………………………………………… .3 стр. 2. Сучасний стан галузей промисловості України………… 4 стр. 3. Сучасний стан сільськогосподарського комплексу України…………………………………………………………8 стр. 4. Висновок…………………………………………………… 10 стр. 5. Список використаної літератури……………………… .…13 стр. Вступ У міру розвитку продуктивних сил розподіл праці ускладнювався. З’являлись усе нові виробництва, потім галузі, розширювалось коло природних ресурсів, що залучалися до виробничого процесу. Україна віками розвивалась як важлива складова ...

Інтеграційна система України

Зміст Вступ 1. Методологічні аспекти формування інтеграційної стратегії України 2. Інтеграція України у світове господарство [1991-1997 рр.] Висновок Список використаної літератури Вступ Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно-державної ідентифікації, створення ряду передумов ...