Search:

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

1) при короткостроковому кредитуванні фінансове стабільних підприємств (клас А, Б) - у розмірі не менше 200 % від суми кредиту;

2) при кредитуванні понад 1 рік - на рівні не менше 180 % від суми кредиту з урахуванням відсотків за один рік. Зміна предмету застави допускається тільки за згодою банку. У разі, якщо майно, що передається в заставу, згідно з умовами договору застави, залишається у Заставодавця, а останній має право володіти і користуватися предметом застави згідно з його призначенням, банк має право вимагати у позичальника страхування предметів застави. Цінні папери (акції, облігації, сертифікати) можуть бути прийняті в заставу за умови передачі їх Заставодавцем на зберігання банку, а також обов'язкової реєстрації операції в організації, що надала цінні папери. При цьому, необхідно оцінити реальну вартість цінних паперів і можливість їх реалізації з метою погашення кредиту. Звернення стягнення на заставлене майно проводиться згідно з чинним законодавством України, якщо інше не передбачено договором. Одним з видів забезпечення кредиту може бути порука юридичної особи, яка має стабільний фінансовий стан, а також фізичної особи, яка має достатньо ліквідного майна для забезпечення кредиту.

Прийняття договору поруки (не майнової ) в забезпечення зобов'язань по кредитному договору від юридичних та фізичних осіб, в тому числі банків, можливе лише з дозволу Головного банку. Договір поруки складається обов'язково в письмовій формі на суму всіх зобов'язань по кредитному договору (сума основного боргу, процентів, комісійних винагород, санкцій (штрафи, пені, неустойки) тощо. Поручитель несе солідарну з позичальником відповідальність перед банком за невиконання Позичальником зобов'язань по поверненню кредиту. До укладення договору поруки ретельно аналізується платоспроможність поручителя згідно з Методикою оцінки кредитних ризиків. Продовженні термінів дії кредитного договору може бути здійснене тільки після погодження з поручителем. При цьому, до настання строку погашення кредиту оформлюється додаткова угода до договору поруки стягнення з поручителя несплаченої позичальником суми боргу. Питання про стягнення з поручителя коштів вирішується згідно з чинним законодавством України (ст. 194 Цивільного кодексу України).

Протягом дії кредитного договору фахівці установи банку підтримують ділові стосунки з позичальником, здійснюють заходи по моніторингу кредиту згідно з Порядком супроводження кредитних проектів та супроводженню заставленого майна. Під час дії кредитних договорів здійснюється систематичний аналіз господарської діяльності позичальників, їх фінансового стану, проводяться перевірки на місцях з питань достовірності надання фінансових документів, бухгалтерських звітів і статистичних матеріалів, стану розрахунків з покупцями та постачальниками, а також стану заставленого майна та умов його зберігання. Якщо результати аналізу виконання позичальником умов кредитування свідчать про погіршення фінансового стану позичальника та вірогідність затримки погашення кредиту, то питання щодо виконання умов кредитного договору виноситься на розгляд Кредитного комітету (комісії) банку. В таких випадках спільно з позичальниками розробляється план заходів по поверненню кредиту, включаючи скорочення видатків, прискорення реалізації продукції, надлишків матеріальних цінностей, інкасація дебіторської заборгованості, надання кредитної допомоги фінансово-стабільним дебіторам для розрахунків з позичальниками, погашення кредиту за рахунок коштів на невідкладні потреби, перегляд застави та її оцінки. Якщо заходи, зазначені вище не призвели до суттєвого поліпшення фінансового стану позичальника, кредит використовується не за цільовим призначенням, позичальник надає недостовірну звітність, а також у випадку, якщо наданий кредит виявляється фактично незабезпеченим, банк може припинити надання нових траншів кредиту (при кредитуванні шляхом відкриття кредитної лінії) або достроково розірвати кредитний договір та стягнути заборгованість по кредиту та несплачених процентах згідно з чинним законодавством України. У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати процентів, при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк застосовує санкції Відповідальність за своєчасність вжиття заходів щодо стягнення боргів банку (подання претензій, позовів, оскарження дій судів, одержання виконавчих листів, направлення виконавчих листів судовим виконавцям або в банк та інші ) несуть керівники установ банку та структурних підрозділів Головного банку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Інвестиційна діяльність комерційних банків

Зміст 1. Поняття та види банківських інвестицій. 2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 3. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. 4. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. 5. Інвестиційна діяльність банку Аваль. Вступ Сьогодні, в умовах ринкової економіки, що розвивається, усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності комерційних банків. Успішне становлення цієї сфери діяльності банків поряд зі становленням інфраструктури ...

Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність

Становлення та розвиток системи регулювання кредитної діяльності і комерційних банків перебуває в постійному русі залежно від зміни по­треб економічного розвитку країни. Протягом історичного та соціального розвитку людства поступово формувались та набували нових форм еконо­мічні відносини між його представниками. Зокрема, ці відносини стосува­лися грошово-кредитного обігу і, як наслідок, виникала необхідність ре­гулювання їх. Необхідність регулювання кредитної діяльності пов'яза­на з циклічністю розвитку економіки, ...

Акція та її види

Акція – це цінний папір, який свідчить про пайову частину її власника в статутному фонді “АТ”. Про членство в акціонерному товаристві;  право брати участь в управлінні АТ, право на одержання частини прибутку; право на частин майна в разі ліквідації АТ. Дивіденд – це при чений принос акц. Акції поділяються на  прості і привілейовані, іменні і на пред’явника. Іменна – в ній вказуються основні відомості про власника даної акії, її не можна передавати з рук в руки, а лише попередньо зробивши передавальний запис в ...