Search:

Поняття держави. Теорії виникнення держави

Реферати » Політологія » Поняття держави. Теорії виникнення держави

Центральним елементом політичної системи виступає держава. В повсякденному житті термін "держава» ототожнюється з країною або суспільством. Але в науковій літературі існують два основних значення цього терміна. Держава трактується:

• як сукупність державних установ, тобто апарат управління суспільством;

• як особливий вид політико-правової влади суспільства.

У політології поширене інше визначення. Держава розуміється як організація політичної впади, яка поширюється на всю тери­торію країни і її населення, володіє для цього спеціальним апара­том управління, видає обов'язкові для всіх постанови і володіє са­мостійністю під час вирішення внутрішніх і зовнішніх справ.

Питання про походження держави протягом багатьох сторіч було предметом довгих дискусій. Висувалися різні гіпотези й теорії. Одна із найдавніших теорій походження держави — теократична (представники — ідеологи релігій Стародавнього Сходу, католицької церкви, ісламу) — пояснює виникнення держави Божою волею. Звідси виводиться залежність держави від релігійних організацій і діячів, покора усіх перед державною владою.

Патріархальна теорія (представник — Арістотель) розглядала державу як продукт сім'ї, яка розрослася до розмірів держави. При цьому влада правителя тлумачилася як влада батька в сім'ї, а стосунки між підданими і володарями — як сімейні відносини.

Договірна теорія (представники — Г. Гроцій, Т. Гоббс, Ж,- Ж. Руссота ін.) засновується на тому, що виникненню держа­ви передує природній стан суспільства і людини, який характери­зується необмеженою свободою. Тільки після укладення суспіль­ного договору безмежна свобода була введена в розумні межі шляхом створення держави як організації, покликаної забезпечити баланс різних суспільних інтересів, права І свободи особистості.

Психологічна теорія (представники — Л. Петражицький, Дж. Фрезер та ін.) виходить з того, шо держава існує через наяв­ність у людини психологічних потреб жити в межах організованого суспільства, у відчутті необхідності колективної взаємодії або че­рез схильність більшості до підпорядкування.

Класова (марксистська) (К. Маркс, Ф. Енгельс) теорія пов'язує виникнення держави одночасно з поділом суспільства на класи. Суть держави — фактична диктатура певного (панівного) класу.

Теорія насильства (завоювання) (представники —Л. Гумплович, Е. Дюрінг) походження держави пояснює актом насильства, завоюванням одного народу іншим. З метою підкорення завойованих народів створюється держава як особли­вий апарат примусу.

Органічна теорія проводить аналогію між державою і живим організмом як у структурі, так і у функціях. Усі елементи держа­ви взаємопов'язані й доповнюють один одного, порушення цієї гармонії призводить до хвороби всього організму і навіть до його смерті. Цей погляд на державу обґрунтовував англійський соціолог Г. Спенсер.

Як показують дослідження Істориків І етнографів, не може існувати тільки одне пояснення щодо виникнення всіх держав. Більшість наведених теорій відображають певні групи факторів, що стали причинами генезису держави. Держава з'являється в результаті розкладу родового ладу, коли влада вождів відособ­люється від суспільства.

На цей процес впливали різноманітні фактори:

• поява приватної власності й майнової нерівності, а в резуль­таті — й антагоністичних класів;

• ріст чисельності й збільшення густоти населення;

• завоювання одних народів іншими;

• потреба у захисті від зовнішніх ворогів;

• суспільний поділ праці й виділення управління в особливий вид діяльності.

Отже, в поясненні генези держави історично склалися два підходи: лозакласовий і класовий Більшість сучасних зарубіж­них і вітчизняних спеціалістів вважає, що виникнення й існування держави не є прямим результатом приватної власності й поділу суспільства на класи. Наприклад, у Давньому Єгипті й Вавілонії, Стародавньому Китаї, античних суспільствах та в інших країнах ут­ворення держави передувало класовій диференціації населення. А новітній досвід засвідчує, що з утвердженням громадянського суспільства і правової держави, остання дедалі більше перетво­рюється в надкласовий, загальнонародний інститут, який здатний інтегрувати, консолідувати суспільство, відігравати роль інстру­мента реалізації загальнонаціональних інтересів, забезпечити цілісність соціальної системи.Подібні реферати:

Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України

ЗМІСТ Вступ Політика України стосовно окремих міжнародних організацій — НАТО ЄС ЗЄС — СНД Можливі моделі зовнішньополітичної орієнтації України — ‘Білоруський варіант’ ‘Стратегічний партнер НАТО’ — Стратегія ‘стрижневої держави’ Висновки Викокистана література ВСТУП Світ навчився тиснути, але не навчився цінувати. Л.Д.Кучма В українській зовнішній політиці й політиці безпеки намітилася зміна етапів.Якщо раніше головною зовнішньополітичною задачею був вихід на світову арену і утвердження на ній України як суверенної ...

Поняття держави. Теорії виникнення держави

Центральним елементом політичної системи виступає держава. В повсякденному житті термін "держава» ототожнюється з країною або суспільством. Але в науковій літературі існують два основних значення цього терміна. Держава трактується: • як сукупність державних установ, тобто апарат управління суспільством; • як особливий вид політико-правової влади суспільства. У політології поширене інше визначення. Держава розуміється як організація політичної впади, яка поширюється на всю тери­торію країни і її населення, володіє ...

Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

Зміст Вступ Розділ І. Націоналізм як ідея державницького патріотизму 1.1. Історія розвитку націоналізму та його доктрини 1.2. Типологія націоналізму 1.3.Національне самовизначення як механізм стабілізації етнополітичної ситуації Розділ ІІ. Зовнішня політика держави як вияв національних пріоритетів (на прикладі України) Розділ ІІІ. Націоналізм і зовнішня політика держав світу ЄС – США: міжнародні непорозуміння і протиріччя у відносинах трансатлантичного партнерства Афро-азійський блок та країни Латинської Америки – невідома ...