Search:

Екологічні проблеми

У деяких районах Криму, Одеської, Херсонської, Мико­лаївської та інших областей рівень забруднення підземних вод близький до критичного.

У південних районах України розміщено багато оздо­ровчих закладів. Проте у зв'язку з частими аварійними скиданнями в море господарсько-побутових стічних вод у приморських містах періодично складається напружена ситуація внаслідок забруднення морської води і пляжів. Доводиться тимчасово закривати пляжі.

В Україні кількість шкідливих речовин, які викида­ються в повітря, останнім часом скоротилася. Однак у ба­гатьох містах цІ викиди і досі дуже великі.

Слід врахувати й те, що Україна розташована у безпосе­редній близькості від високорозвинутих держав Європи, в яких забрудненість повітря також досить значна. На україн­ську територію з просторів цих країн приходять повітряні маси, що приносять кислотні дощі, забруднені річкові води. Серйозне занепокоєння, особливо у великих містах, викликає повсюдне забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту.

У процесі господарської діяльності зазнають змін природні

біоценози, внаслідок чого змінюється видовий склад тварин.

Отже, забруднення довкілля в Україні набуло загрозливих

масштабів. Актуальним є його охорона, під якою розуміють

систему заходів, спрямованих на збереження і контрольо­вані зміни природи, її ресурсів, раціональне їх використання.

Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів у нашій країні регулюється законом України про охорону навколишнього природного середовища, що прийня­тий у 1991 р. З метою запобігання або значного зниження шкідливих впливів на навколишнє середовище зусилля держави спрямовуються на удосконалення устаткування, технологічних процесів на підприємствах промисловості, сільського господарства і транспорту. Важливе значення в цьому має державний і громадський контроль за станом природного середовища та джерелами його забруднення.

Основними напрямами охорони земель є запобігання водній і вітровій ерозії ґрунту, їх засоленню, забрудненню, а також внесення мінеральних (фосфатних, калійних) і органічних добрив, вапнування кислих і гіпсу­вання солонцюватих ґрунтів.

Передумовою охорони поверхневих, під­земних і морських вод є запобігання їх за­бруднення, засмічення і скидання у водойми неочищених промислових і комунальних стоків.

Попередження забруднення повітря спрямовані на зменшення викидів в атмосферу, очищення цих викидів від газу і пилу.

Актуальним є захист лісових ресурсів. Першо­чергового значення набуває робота, спрямована на боротьбу з шкідниками, хворобами дерев і пожежами в лісі. Найбільше зазнають шкоди від цієї бідИ лісові масиви у лісостеповій та степовій зонах. Захист лісів від шкідників та хвороб прово­диться на значних площах- ДЛЯ своєчасного виявлення і гасіння пожеж на площі 4 млн га організовано авіаційну охорону лісів.Природоохороннними лісогосподарськими заходами передбачається боротьба з такими явищами, як селі, ерозія ґрунтів, розвіювання пісків, буреломи.

Розробляється і вводиться в дію система заходів щодо охорони та відновлення зникаючих ви­дів рослин і тварин, насамперед моніто­ринг (спостереження) за окремими видами, виділення заповідних територій для охорони тварин і рослин.

В Україні видається так звана Червона книга, до якої заносяться види тварин і рослин нашої країни, що пе­ребувають під загрозою зникнення. Перша Червона книга України була видана в 1980 р. До неї було занесено 151 вид вищих рослин і 85 – тварин. У новій тритомній Червоній книзі України кількість занесених до неї тварин і рослин значно зросла (тварин, наприклад, налічується 392 види).

Збереженню біологічного різноманіття рослинності і тваринного світу на території нашої країни буде сприяти і видання Зеленої книги, положення про яку затверджено у 1997 р. Міністерством екологічної безпеки України (нині Міністерство екології та природних ресурсів України).

Зелена книга містить відомості про сучасний стан рідкісних, зникаючих і типових природних рослинних угруповань, що потребують охорони. У ній подається їх детальна характеристика і пояснюються причини, що призвели до потреби цієї охорони.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Російська Федерація

Офіційна назва - Російська Федерація. Росія - країна у східній Європі і північній Азії. Її сусідами є КНДР, КНР, Монголія, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Україна, Білорусь, Литва, Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія та Норвегія. РФ має найдовший кордон у світі. Площа - 17,075 млн. кв. км. Населення - 150,5 млн. осіб (1998р.). Росія - багатонаціональна держава. У 1989 році найбільшими за чисельністю етнічними групами були: росіяни - 119,9 млн. осіб; татари - 5,5 млн.; українці - 4,4 млн.; чуваші - 1,8 млн.; башкири - 1,4 ...

Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення

Гранітна магма, як ніяка інша, містить багато кремнезему (до 70—75%), тому вона затвердівала і з великих глибин тільки зрідка проривалася на поверхню. От чому вулканічні породи, що утворилися з гранітної магми, поширені набагато менше гранітів і на поверхні зустрічаються досить рідко. Вулканічні породи, що виникли з гранітної магми, займають всього 13,5 % від площі поширення магматичних порід у нашій країні, тоді як на частку гранітів — порід, що застигли на глибині, приходиться 48,6 %. У геології такі лави називають ...

Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

Латинська Америка - регіон, що розташований на території двох конти­нентів - Південної Америки та Північної Америки. Завдяки багатству різно­манітних ресурсів його називають «коморою світу». Корінні жителі створили тут самобутні держави, які в XVI ст. були знищені європейськими завойовниками. Нова і новітня історія творилися з участю переселенців з Іспанії, Пор­тугалії та інших європейських країн. Протягом історії регіон називався по-різному - Лібероамерика, Індоамерика, Іспанська Америка, Сучасна назва - Латинська Америка ...