Search:

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

через бюджетні канали з метою усунення диспропорцій в розвитку регіонів. В цих країнах всі основні податки надходять до бюджету центральної адміністрації, місцеве ж оподаткування ледве перевищує 10 відс. поточних доходів. Головним питанням регіональної економічної політики, що стоїть на порядку денному у країнах з трансфертним фінансуванням територій, є питання підвищення ефективності бюджетного перерозподілу, а також зниження фінансової залежності місцевих органів влади від “центру” і посилення їх податкової автономії.

Слід відмітити, що вагоміша частка бюджетних трансфертів – у країнах унітарного типу (особливо Нідерланди, Італія, Греція), тоді як у федеративних (США, Німеччина) – вона нижче. Це підтверджує висновок, зроблений ще у 70-ті роки у доповіді щодо країн з розвинутою ринковою економікою Мак-Дугласом Комісії Європейського співтовариства: рівень перерозподілу між регіонами в унітарних державах вищий, ніж у федеративних.

Якщо взяти за вихідний підхід до класифікації бюджетних трансфертів щодо їх джерел, механізмів розподілу та ступеня свободи використання, що критикується фахівцями з місцевих фінансів, то аналіз матеріалів дозволяє зв’ясувати найбільш загальні особливості систем бюджетних трансфертів як такої:

Формування фонду бюджетних трансфертів може здійснюватись як:

а) часткові відрахування від одного або деяких податків, що надходять до держбюджету;

б) щорічні асигнування держбюджету;

в) обсяг видатків місцевих колективів.

Огляд джерел фонду бюджетних трансфертів поданий у таблиці 1.6 .

Загалом вважається, що найстабільнішою частиною бюджетних трансфертів є ті, джерело яких прив’язане до доходів бюджету, хоч повної

Таблиця 1.6

Джерела фонду бюджетних трансфертів у різних країнах

Країна

Види бюджетних трансфертів

Джерела бюджетних трансфертів

1

2

3

Німеччина

Додаткові дотації

Допомога на інвестиції

Дотації на виконання спіль-них завдань

Структурний фонд

2 відс. суми ПДВ, сплачу-ється з федеральної частки

Залежно від місцевих видатків

--- “”---

--- “”---

Росія

Бюджетна дотація

Бюджетні субвенції

Федеральний трансферт

Чисті взаєморозрахунки

Бюджетні асигнування

--- “”---

15 відс. надходжень до держбюджету

Залежно від місцевих видатків

Франція

Глобальна дотація на фінансування

Дотації на компенсацію податкових пільг

Глобальна дотація на устаткування

Компенсація ПДВ

Спеціальні субвенції

Щорічна індексована частка ПДВ

Бюджетні асигнування, частка податку на прибуток

Залежно від місцевих видатків

--- “”---

Бюджетні асигнування

Залежно від місцевих видатків

Швеція

Незв’язані субсидії

Цільові дотації

Бюджетні асигнування

Залежно від місцевих видатків

Польща

Загальні субвенції

Цільові дотації

Частка до бюджетних видатків держави

Бюджетні асигнування Залежно від місцевих видатків

Латвія

Бюджетні субсидії

Субсидії з фонду вирівню-вання

Цільові гранти

Бюджетні асигнування

Частка прибуткового податку

Бюджетні асигнування

Литва

Бюджетні дотації

Спеціальні субсидії

Бюджетні асигнування

---“”---

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Подібні реферати:

Інвестиційна діяльність підприємства

Ключові слова та поняття: інвестор;, інвестиції; суб'єкт, об 'єкт інвестиційної діяльності; реальні, фінансові інвестиції; ефективність інвестицій; дисконтування; чистий приведений доход; індекс прибутковості; термін окупності; внутрішня норма доходності. Розвиток підприємства в процесі його функціонування здійснюється як результат його інвестиційної діяльності. Під інвестиціями, згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність", маються на увазі всі майнові та інтелектуальні цінності, які вкладаються в об'єкти ...

Підприємство як суб’єкт господарювання

П-во, його види та об’єднання. Форми організації в-ва. Виробничий процес на п-ві. Структура промислового п-ва. 1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во. Виробниче п-во – це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і ...

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

Зміст 1. Теорія виробництва. 2. Технологічна та економічна ефективність. 3. Поняття і параметри виробничої функції. 4. lзокванта. Карта ізоквант. 5. Сукупний, середній і граничний продукт виробництва. 6. Взаємозаміна виробничих факторів. Теорія виробництва Теорія виробництва і витрат є однією з центральних в економічній теорії. Процес вupoбницrвa в мікросистемі розглядається як перетворення ресурсів у кінцеві продукти. Виробництво - це процес використання робочої сили; обладнання у сполученні з природними і ...