Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Інший робітник отримував 250, а в 1994 р. – 250000. Які результати для кожного дала інфляція?

Ті, що взяли грошів кредит (дебітори).

Ті, що вклали гроші у нерухомість.

Економічна політика в умовах безробіття і інфляції.

Перекваліфікація відповідно необхідності професій.

Покращення інформації про наявність робочих місць.

Покращення співвідношення між рівнем безробіття і рівнем інфляції.

Розвиток малого підприємництва.

Антимонопольна політика заморожуваних цін, контроль держави за цінами, за ростом зарплати, політика податкового регулювання доходів.

Підтримка темпів економічного росту.

Політика повної зайнятості і стабільних цін.

Тести для самоперевірки (виділити правильні відповіді).

Тест ІІ-20:

Закономірність довгострокового економічного розвитку в тому:

а)що воно є рівномірним;

б)що вона є циклічним.

Тест ІІ-21.

Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в Україні протягом року – це:

а)валовий національний продукт ВНП;

б)чистий національний продукт ЧНП;

в)національний дохід НД.

Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань це;

а)валовий національний1 продукт (ВНП);

б)ЧНП;

в)НД.

Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань (вартість замінених зношених засобів виробництва), річних податків і державних субсидій – це:

а) ВНП;

б) ЧНП;

в) НД.


Тест ІІ-22:

Номінальний ВНП *100%

------------------------------------ - це

реальний ВНП

а) дефлятор;

б) загальний індекс інфляції;

в) індекс споживчих цін.

Тест ІІ-23.

Повна зайнятість означає:

а) все населення має роботу;

б) при повній зайнятості існує природна норма безробіття, передбачаючи вимушене існування фрикційного і структурного безробіття.

Тест ІІ-24:

Рівень безробіття:

а) число безробітних

--------------------------- * 100%

робочу силу

б) число безробітних

--------------------------- * 100%

все населення

Тест ІІ-25:

Інфляція:

а)це підвищення загального рівня цін;

б)це падіння цінності і купівельної спроможності грошей;

в)це ріс вартості життя.

Тест ІІ-26:

Підвищення цін на енергоресурси дає:

а)інфляцію попиту;

б)інфляцію пропозиції;

Надлишкова емісія грошей дає:

а)інфляцію пропозиції;

б)інфляцію попиту.

Тест ІІ-27:

Ціни поточного місяця:

а)рівень інфляції;

б)темп інфляції.

2.

а)темп інфляції;

б)рівень інфляції.

Тест ІІ-28.

Головна проблема, створена інфляцією:

а) падіння рівня життя;

б)невизначеність економічної ситуації і несправедливого перерозподілу багатства.

Вправа ІІ-3.

Валовий внутрішній продукт країни в 1992 р. становив 8 млрд. одиниць, в 1993 р. – 162,3 млрд., чи можна говорити, про ріс ВВП чи необхідно врахувати інфляцію? Дефлятор ВВП в 1993 р. в % до попереднього року склад 1075.

Визначити ВВП 1993 р. у співставлених цінах 1992 р.

Вправа: ІІ-4

“Розрахунок індексу реальних доходів”

Ціни споживчої корзини, виросли за 1991-95 рр. в 10000 раз.

За цей час середня зарплата виросла в 3000 раз (з 200 до 600000), мінімальна пенсія – в 2000 (з 33 до 66000), максимальна пенсія – в 2000 (з 130 до 260000), стипендія студента - в 2000 (з 40 до 80000). Розрахуйте індекс реальної середньої зарплати, пенсії, стипендії в 1995 р. у порівнянні з 1990 р. (базовим).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Економічні категорії і економічні закони

ПЛАН 1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ 2. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 3. ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 5. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ Кожна наука має свій понятійний апарат. Успішне вивчення теорії значною мірою залежить від з'ясування сутності понять і ка­тегорій. Як людина розуміє сутність речення, думки зі слів, з яких вони складаються, так і сутність теорії можна зрозуміти виходячи з понять, з допомогою яких викладений її ...

Функції грошей

П Л А Н 1. Грошова форма вартості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Функції грошей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. Інфляція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1. Грошова форма вартості. Вартість – це внутрішня властивість товару, а зовнішнім проявом, формою виступає мінова вартість. Засобом вираження вартості всіх товарів в умовах розвинутого ...

Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює сприятливі умови для розвитку лізингових відносин. Передумовами цих відносин є: велика потреба в оновленні виробничих потужностей, криза неплатежів, погіршення збуту продукції, спад виробництва. В національній економіці створилася така ситуація, коли, з одного боку, має місце і підтримується гостра нестача фінансових коштів і низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті споживчих товарів, який зріс, що зумовило низький сукупний попит на товари ...