Search:

Ринкова система і організація підприємництва

2.Совокупна пропозиція показує реальний об’єм національного виробництва, який може бути зроблений (виготовлений) при різних рівнях цін.

Нецінові фактори, які впливають на пропозиції:

При здорожанні ресурсів у виробництві пропозиції товарів зменшиться;

При збільшенні продуктивності пропозиції збільшаться;

Зниження податків збільшує пропозиції.

3.Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Необхідність державного втручання в економіку.

Економіка може знаходитися у стані рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції на основі рівноваги цін і рівноваги реальних об’ємів виробництва, сама довго протриматись не може.

Економіка може розвиватися без потрясінь, з повною зайнятістю і помірним ростом цін лише при умові державного регулювання.

4.Кейнсіанська теорія про необхідність інвестицій і мультиплікаторі інвестицій.

Першим, хто відмовився від поглядів про здатність ринкової економіки до саморегулювання і обґрунтував необхідність державного регулювання на макрорівні, був видатний англійський економіст Джон Мейн орд Кейнс.

Для того, щоб вивести економіку із складу і ліквідувати безробіття держава повинна стимулювати інвестиції. Для того, щоб показати залежність змін ВНП від змін інвестицій, він впровадив поняття мультиплікатор – коефіцієнт, який показує залежність змін ВНП від змін інвестицій. При збільшення розмірів інвестицій ВНП буде рости набагато більшими розмірами, ніж початкові грошові інвестиції. Отже, вони приводять до мультиплікаційного (наростаючого) ефекту.

Після первинного ефекту виникає ІІ, ІІІ, ІV і т.д. Зайнятість в одних сферах, породжує зайнятість в других і т.. Цей помножуючий ефект і називається мультиплікаційним ефектом.

Мультиплікатор інвестиційних розходів =

Тому держава повинна стимулювати інвестиції. Наприклад: ріст інвестицій у будівельну індустрію тягне за собою 70 галузей, які її забезпечують, для їх загрузки.

Тести для самоконтролю:

Тест ІІ-30.

В ситуації, коли всі ресурси задіяні, досягнутий певний потенціальний об’єм ВНП, ріст попиту веде:

а)до збільшення пропозиції товарів;

б)до росту цін при незмінній пропозиції.

В ситуації, коли потенціальний об’єм ВНП ще не досягнутий. використані не всі ресурси:

а)до збільшення пропозицій товарів;

б)до росту цін при незмінній пропозиції.

Тест ІІ-33.

Найбільш постійною частиною сукупного попиту:

а)інвестиції;

б)споживчі розходи.

Тест ІІ-35.

Згідно теорії Кейнса держава повинна:

а)стимулювати інвестиції і споживчий попит;

б)стимулювати збереження.

Тест ІІ-36.

При зростанні інвестицій:

а)ВНП зростає в набагато більших розмірах, ніж початкові грошові інвестиції в силу мультиплікаційного ефекту.

б)ВНП зростає в тому розмірі, що і інвестиції.

Контрольні питання:

Чим характерний сукупний попит і сукупна пропозиція, в чому відмінність їх від індивідуального попиту і пропозиції?

Чому необхідне державне втручання в економіку на макрорівні?

Яку роль у стимулюванні сукупного попиту грають інвестиції?

Регулювання державою макроекономічної нестабільності.

Два підходи до регулювання сукупного попиту: (кейнсіанці і монетаристи).

Фіскальна (податково-бюджетна) і монетарна (грошова) світоглядна концепція у макроенокоміці – це втручання держави для впливу на сукупний попит, який вважається головним. Буде попит – буде пропозиція.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Товар і його властивості

ПОНЯТТЯ ТОВАРУ Для того щоб з'ясувати, що таке товар, слід усвідомити, чим відрізняється товар від продукту. Наприклад, ягоди, одяг, чоботи, хліб, молоко, вироблені певним господарюючим суб'єктом, можуть бути спожиті самим виробником або подаровані комусь, а можуть бути реалізовані на ринку. У першому і другому випадку, тобто коли перелі­чені блага споживаються виробником або передаються іншим суб'єк­там без будь-якого еквівалента, вони є натуральними продуктами, а у третьому випадку стають товарами. Чому це ...

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...