Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Грошова концепція – це стійкий попит на гроші і постійність швидкості грошового обігу.

В дійсності такої стійкості ні короткотермінової, ні довготермінової в Україні не було. Швидкість грошей в обороті різко змінювалась, особливо в умовах інфляції (наша дійсність 1991-95 р.р.), тому монетаристські заходи не завжди дають результати.

5.Теорія регулювання пропозицій.

Кейнсіанці і монетаристи виходять з необхідності контролю за сукупним попитом. В 70 р. ХХ ст., щоб вирішити проблему макроекономічної рівноваги, з’являється теорія регулювання через сукупну пропозицію. Ідея: буде пропозиція – буде попит. Мотиви і стимули:

а)зниження податків;

б)доступність кредитів;

в)захист державною прав власника.

Розвиток економіки, згідно концепції пропозиції, залежить також від того, як справно держава справляється з регулюванням вищесказаних правил.

Фактично потрібно регулювати безпосередньо виробництво. Для цього потрібно значних капіталовкладень. А для того, щоб це підтримати необхідно:

а) різко збільшити пільги на інвестований капітал, амортвідрахування, державні інвестиції, особливо у галузях, де працює велика кількість людей (будівництво, промисловість, що орієнтована на експорт, сільське господарство), а також сприяти розвитку малого бізнесу. В цьому не зникає роль держави.

6.Індивідуальна політика і планування. В Леонтьєв і його праці.

Не можна сказати, що кожна країна обмежується вибором одного із 3-х способів регулювання економіки. Більшість з них здійснюють свою політику у відповідності з конкретною економічною ситуацією і національними особливостями.

Японська політика передбачає:

виділення пріоритетних галузей для їх розвитку, продукція яких могла б конкурувати на світовому ринку.

допомога держави пріоритетним галузям.

допомога держави непріоритетним галузям в їх модернізації і підготовці кадрів.

Японія – єдина країна, яка найсильніше і найбільше поєднує підприємництво приватне з державним плануванням.

Франція є світовим прикладом успішного державного планування. Ключеві галузі промисловості (транспорт, енергетика. добувна промисловість) є державною власністю. У Франції навіть приватний сектор задіяний в рамках державного планування. Вихід любої фірми на основний ринок контролюється державою. Всі представники різних галузей і фірм співпрацюють між собою. під керівництвом держави і працюють на план. Існує відкрита інформація обміну. Фірми відповідають за виробництво, дохід, попит, передбачений планом.

Система державного регулювання Франції включає також шляхи боротьби з монополізацією виробництва, керівництво цінами, контроль за оплатою праці в стратегічним плануванням.

В економічній практиці Японії і Франції використовувались ідеї вченого-економіста Василя Леонтєва, які побудовані на розробці таблиці міжгалузевих зв’язків (міжгалузевий баланс), яка вимагає глибоких даних про затрати на виробництво. потоках товарів, розподіл доходів, структурі споживання і інвестицій. Він вважається апостолом планування у світовій економіці. В його теоретичній платформі немає протиставлень між ринком і планом, приватним підприємством і державним регулюванням.

Він поєднував економіку з кораблем. Приватна ініціатива – це вітер в парусах, планування – руль, направляє економіку в потрібну сторону. Леонтьєв є також противником економії на соціальних розходах і зарплаті. Стратегічне планування по Леонтьєву дає можливість застосовувати альтернативні комбінації різноманітних заходів економічною політикою. Для цього необхідна систематична організована база даних. За приклад брав Японію, яка домоглася надмірних досягнень в економіці через здійснення принципу стратегічного планування з використанням моделей міжгалузевого балансу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...