Search:

Ринкова система і організація підприємництва

а) сукупний попит = споживчі розходи + інвестиції + держзакупки;

б)вартість ВНП = кількість грошей в обороті х кількість оборотів грошових одиниць.

2.Основне рівняння, з якого випливає монетаристська політика регулювання сукупного попиту:

а)сукупний попит = споживчі розходи + інвестиції + державні закупки;

б)вартість ВНП = кількості грошей в обороті х кількість оборотів грошових одиниць.

Тест: ІІ-39.

Сучасна економіка є:

а)економіка чистого капіталізму;

б)економіка змішана.

Тест: ІІ-40.

Яку концепцію відтворює таке твердження:

1.держава повинна стимулювати інвестиції, здійснювати соціальні програми, не боячись бюджетного дефіциту, не боячись інфляції:

а)кейнсіанство;

б)монетаризм.

2.держава не повинна вмішуватися в економіку, здійснювати соціальні програми, займатися податково-бюджетним і кредитно-грошовим регулюванням. Одне, що сприяє стабільному розвитку економіки – це підтримка рівномірних темпів приросту грошової маси:

а)кейнсіанство;

б)монетризм.

Тест: ІІ-41.

Монетарна політика дає найбільший ефект:

а)в умовах інфляції, коли всі ресурси задіяні, подальший ріст попиту не може вплинути на ріст пропозиції (вимагається часу для технологічної перебудови) і впливає тільки на ріст цін, що вимагає обмеження кількості грошей в обороті.

б)в умовах перегрузки потужностей і спаду виробництва, не досить платіжного попиту, коли інфляція визвана ростом цін на ресурси, а курс національної валюти падає.

Тест ІІ-42.

Кому належить порівняння економіки з кораблем?

а)Мільтон Фрідмен, лауреат Нобелівської премії;

б)Василь Леонтьєв;

в)Джон Гелбрейт.

Тест: ІІ-43.

Якому напрямку економічної думки належить тезис про необхідність забезпечення гарантованого доходу кожному члену суспільства незалежно від трудового вкладу?

а)кейнсіонаська концепція;

б)монетариська концепція;

в)інституціально-соціологічний напрямок;

г)марксизм.

Тест: ІІ-45.

Яка теорія висуває слідуючий напрямок економічної політики? Зниження податків, доступність кредиту, захист державною прав власника:

а)теорія регулювання попиту (кейсіанство, монетаризм);

б)теорія регулювання пропозиції.

Контрольні питання.

Назвати визначення рівняння кейнсіанців і визначальне рівняння монетаристів.

Які основі положення кейнсіанської політики регулювання економіки?

Які основні положення монетристської теорії регулювання?

В яких економічних ситуаціях ефективна монетаристська політика?

На чому базується теорія пропозиції?

Основні положення інституціально-соціологічної школи.

Які доводи приводяться в користь робітничої власності і робітничого самоуправління?

Дайте визначення змішаної економіки.

Міжнародна торгівля. Курс валют. Валютні системи.

Міжнародна політика є засіб, з допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізації, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким шляхом збільшувати об’єм виробництва.

Розглянемо переваги міжнародної торгівлі.

1.Абсолютні і відносні переваги міжнародного розподілу праці і міжнародної торгівлі. Протекціонізм.

Абсолютні переваги у виробництві продукції складаються тоді, коли одна країна може випускати більш ефективної (через кліматичні географічні і ін. умови), ніж друга. Марокко має переваги у вирощуванні мандаринів, США – у виробництві комп’ютерів, Кувейт – у видобутку нафти.

Спеціалізуючись на тих чи інших виробництвах, для яких дані країни мають абсолютну перевагу, проводять торговий обмін лишньої продукції одна з одної отримують її більше, ніж старались би виробляти самостійно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

План Вступ 1. Економiчнi потреби суспільства. 2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація 4. Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей. Економічний інтерес є перш за все породженням і ...

Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...

Предмет і методи економічної теорії

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки. Економічні категорії та закони. Особливості механізму , функціональ­ного використання економічних законів на мікро- та макрорівнях, у світогоcпо-дарському середовищі. Методи пізнання економічних процесів. Загальнонаукові методи. Спе­ціальні методи. Функції економічної науки: теоретико-пізнавальна, ...