Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Відносні переваги в тому, що вартість виробництва продукту в даній країні нижча, ніж в інших країнах.

При допомозі вільної торгівлі, беручи за основу для порівняння витрати, світова економіка може досягнути більше ефективного розміщення ресурсів і більш високого рівня матеріально добробуту. Не дивлячись на користь вільної торгівлі, до тепер існує практика протекціоналізму.

Протекціоністські заходи:

Платежі. Фіксовані платежі використовуються для забезпечення додаткового поступлення у бюджет.

Імпортні квоти (обмеження). Низькі імпортні квоти повністю забороняють імпорт товару зверх визначеної кількості.

Нетарифні бар’єри. До них відноситься система ліцензування (вимоги до імпортерів отримання ліцензій), заборони на імпорт вугілля.

Які мотиви обмеження зовнішньої торгівлі?

Захист галузей, зв’язних з національною обороною, захист сільського господарства, захист досить багатих країн від напливу дешевої робочої сили і напливу товарів, вироблених дешевою робочою силою. Крім цього використання тарифів, квот і ін. бар’єрів робить імпортні товари і послуги більш дорогими.

2.Торгові і платіжні баланси.

Торговий баланс – різниця між вартістю національного імпорту і експорту. Він позитивний, якщо експорт переважає над імпортом і негативний, якщо імпорт більший експорту. У першому випадку торговий баланс має активне сальдо у другому має дефіцит.

Платіжний баланс включає в себе, крім торгового, іноземні позики, проценти на них, доходи від інвестицій, транспортні платежі і обмін фінансовими активами. Ці платежі поступають або в країну, або із країни. Тому їх заносять в графу “доходи” або “розходи” (відповідно кредит і дебет).

В кінці року визначають, що більше - приплив чи відплив, грошей. Якщо відплив грошей більший, утворюється дефіцит платіжного балансу. Цей дефіцит фінансується або позиками за рубежем, або продажею частини активу, або недостача поступлень іноземної валюти відтворюється резервами Національного банку.

Ефективність міжнародної торгівлі тісно зв’язана з рухом валютного курсу.

3.Валютні курси і паритет покупної можливості. Валютна інтервенція.

Валютні курси – ціна грошової одиниці даної національної валюти, вираженої в грошових знаках валюти іншої країни.

Існуючий курс обміну 2-х валют приблизно відповідає співвідношенню їх покупної спроможності на даний момент. 1$ = 2 марки = 200 йєн (Японія), за 1$, 2 марки і 200 йєн можна купити однакову кількість товарів.

На рух валютних курсів дуже впливає співвідношення між попитом і пропозицією кожної валюти, впливають воєнні і політичні фактори. Тому рух валютних курсів не співпадає із зміною покупної можливості валют.

Центральний банк має можливість впливати на валютний курс, скуповуючи або продаючи свої грошові знаки (валютні інтервенції). Це веде до ще більшого відхилення валютного курсу від покупної можливості валют.

Мета валютної інтервенції – вдержати курс національної валюти в певних межах. Для цього ЦБ або скуповує або продає іноземну валюту на валютній біржі. У І-му випадку курс національної валюти знижується, у ІІ-му – росте. Якщо валютні записи ЦБ вичерпуються чи понижуються відносно нормативів, то це означає, що немає чим підтримати курс національної валютної одиниці і проходить її девальвації, тобто здешевлення відносно долара функта стерлінга і т.д. Нормативи росту валютних резервів ЦБ кожної країни погоджує із Міжнародним валютним фондом.

4.Ринок іноземних валют. Економічні наслідки зміни валютних курсів.

Ринок іноземних валют – це ринок де різні іноземні валюти обмінюються один на одного. Вони характеризуються великою кількістю покупців і продавців.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Підприємництво і підприємство

ВСТУП Вихідною ланкою економіки є підприєм­ства (фірми). Саме вони вирішують пробле­му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства. Ефективна діяльність підпри­ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під­приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при­родний капітал. Результат підприємниць­кої діяльності виявляється у створенні но­вих благ і якостей. ...

Трудові відносини, сутність і структура

Перед економічною теорією стоїть завдання великої наукової вартісності: дослідити корінні проблеми трудових відносин у перехідному періоді. Слід звернути увагу на те, що традиційно радянська і вітчизняна економічна теорія не приділяла трудовим відносинам належної уваги, передусім тому, що базою економічних відносин вважалось власність на засоби виробництва, яка нібито уособлює в собі всю систему економічних відносин суспільства. “Власність на засоби виробництва, визначає не тільки характер економічних взаємозв’язків між ...

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...