Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Контрольні питання:

В зв’язку з якими процесами отримали розвиток міжнародна торгівля? В чому абсолютні і відносні переваги міжнародної торгівлі?

Які заходи включає практика протекціонізму? Наведіть доводи в користь протекціонізму.

Що таке торговий баланс: Платіжний баланс?

Що лежить в основі валютних курсів? Які фактори впливають на валютний курс?

В чому суть валютних інтервенцій?

Які економічні наслідки зміни валютних курсів?

Які недоліки і позитивні сторони має система гибких валютних курсів і система твердо фіксованих курсів?

Приватні інтереси, національні інтереси, суспільні інтереси.

Література:

Підручний по основах економічної теорії.

Економики. Учебник под редакцией А.С.Булатова.

Теми виступів і доповідей:

1.Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні перваги.

2.Торгові бар’єри.

3.Доводи в користь протекціонізму.

4.Платіжний баланс країни.

5.Валютна система і коректування платіжного балансу.

Літератури: К.Макконнелл, С. Брю “Економикс” гл. 30, гл. 40.

6.Що означає нерівновага платіжного балансу?

7.Фіксований і плаваючий курси.

8.Приватні, національні і суспільні інтереси.

Література: Пол Хейне. “Економический образ мышления” гл. 27.

9.Ринок іноземних валют. Обмінні курси: пониження і підвищення. Економічні наслідки.

Література: К.Макконнелл, С. Брю “Экономикс» гл. 17.

Основи підприємницької діяльності.

1.Юридичні особи і їх реєстрація.

2.Форми підприємницької діяльності.

3.Банкрутство комерційного підприємства.

1.Юридичні особи і їх реєстрація.

Комерційною діяльність або її учасниками є юридичні особи, на Заході замість юридичних осіб говорять фірми.

Юридичною особою визначається організація, яка має у власності майно і відповідає по свої обов’язках цим майном і бути відповідачем у суді. Юридичні особи повинні мати самостійний баланс і кошторис. Якщо комерційна особа є комерційно. організацією, вона відкриває у банку розрахунковий рахунок. Юридична особа діє на основі статуту чи засновницького договору.

Комерційні організації повинні бути зареєстровані і внесені у торговий реєстр. Реєстр – це книга ведення обліку з певними даними, її ведуть адміністративні органи. Це дані про найменування фірми, напрямок діяльності, прізвище членів товариства, дані про власний капітал та інше.

2.Форми підприємницької діяльності.

Одноосібне підприємство – це юридична особа, створена одною особою – засновником.

Товариство – об’єднання декількох осіб для спільної комерційної діяльності. Право голосу у товариствах залежне від розміру внеску.

Повне товариство передбачає, що кожний член товариства особисто бере участь у справах товариства і несе повну відповідальність за нього.

Командне товариство – це об’єднання повного товариства і людей, які несуть відповідальність тільки в межах вкладів. Керуючись товариством і здійснюють його представництво повне товариство. Товариство діє на підставі засновницького договору, який підписують всі учасники товариства.

Товариство з обмеженою відповідальність (ТОВ) – форма об’єднання окремих капіталів у загальний. Учасники товариства несуть відповідальність тільки по своїх вкладах, тобто обмежену відповідальність, пропорційно розміру їх долі у статутному фонді. Засновницькими документами є статут і договір.

Акціонерне товариство (АТ) – таке, в якому кожний учасник володіє акціями, а право голосу в управлінні – пропорційне кількості акцій. Тут справу мають не з вкладеним капіталом, а з акціонерним капіталом. Номінальна вартість випущених акцій повинна дорівнювати сумі статутного фонду АТ. Учасники АТ несуть обмежену відповідальність за АТ в межах своїх акцій. Отримують частину прибутку у вигляді дивіденда, який приходиться на одну акцію.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

План Вступ 1. Економiчнi потреби суспільства. 2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація 4. Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей. Економічний інтерес є перш за все породженням і ...