Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Якщо норма резерву 20%, то депозити розширюються у відношенні 5:1. Таким чином можна мультиплікувати пропозицію грошей у країні.

Грошовий мультиплікатор =

В даному випадку мульплікатор == 5

Використовуючи грошовий мультиплікатор. Можна розраховувати розміри збільшення чи зменшення загальної суми грошової маси при зміні норми резервів.

Інструменти кредитно-грошової політики ЦБ.

Існує ти основних засоби кредитно-грошового регулювання з боку ЦБ.

Операції на відкритому ринку.

Зміни резервної норми.

Зміни облікової ставки.

Кожний із трьох способів впливає на зміну грошової маси в країні:

Продаж ЦБ цінних паперів комерційним банкам зменшить резерви їх, а це в свою чергу перейде в зниження розмірів позик і відповідно до зменшення пропозицій грошей в країні.

Зміни резервної норми. При збільшенні резервною норми зменшиться грошово маса та кредитування і навпаки. (це роблять різко).

Зміни в обліковій ставці. Коли комерційні банки беруть позику у ЦБ вони переводять ЦБ виписане на себе позичкове зобов’язання, яке гарантується додатковим забезпеченням, переважно державними цінними паперами. ЦБ за позику бере певний % платежу.

Ставка, яка береться ЦБ з позики, що надаються комерційним банком, називається обліковою ставкою.

При її зменшенні – збільшується попит комерційних банків (і навпаки). Одночасно збільшуються резерви їх і можливість давати кредити населенню, підприємцям. Знижується банківський % за кредит – пропозиція грошової маси збільшується в країні.

Отже, для збільшення грошової пропозиції приймаються такі дії ЦБ: (політика дешевих грошей):

покупка державних цінних паперів на відкритому ринку у банків і населення;

зниження передбаченим законом резервної норми;

пониження облікової ставки.

Політика дорогих грошей:

продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

збільшення передбачених законом резервної норми;

збільшення облікової ставки.

Тести для самоконтролю (виділіть правильні відповіді)

Тест ІІ-9:

Для збереження валют по вкладах:

а)банк повинен тримати в сейфах готівку, рівну сумі вкладів;

б)банк повинен держати в резерві тільки частину суми вкладів, а надлишок грошових засобів над необхідним резервом він віддає під позики.

Тест ІІ-10:

Політика дешевих грошей включає наступні заходи:

а) – покупку цінних паперів у держави на відкритому ринку у банків та населення;

зниження передбачених законом резервної норми;

зниження облікової ставки.

б) – продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

збільшення передбачених законом резервної норми;

збільшення облікової ставки.

Політика дорогих грошей включає заходи:

а) див. вище (тест 10);

б) див. вище (тест 10).

Тест ІІ-11:

Основна функція ЦБ є:

а)отримання прибутку;

б)регулювання загальної економічної ситуації в країні.

Тест ІІ-12:

Метою встановлення ЦБ банківських резервів є:

а)надання комерційним банкам ліквідності у вирішальний момент;

б)дії із сторони ЦБ на можливість комерційних банків до кредитування через регулювання величини надлишкових резервів.

Тест: ІІ-13:

Найбільш ефективним засобом регулювання кредитно-грошового контролю з боку ЦБ є:

а)операції на відкритому ринку (купівля-продаж цінних паперів);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Підприємництво і підприємство

ВСТУП Вихідною ланкою економіки є підприєм­ства (фірми). Саме вони вирішують пробле­му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства. Ефективна діяльність підпри­ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під­приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при­родний капітал. Результат підприємниць­кої діяльності виявляється у створенні но­вих благ і якостей. ...

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

План Вступ 1. Економiчнi потреби суспільства. 2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація 4. Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей. Економічний інтерес є перш за все породженням і ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...